RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
XXIII. SESJA - 29.I.2010

XXIII Sesja Rady Gminy Trzciana.

XXIII Sesja Rady Gminy Trzciana.

      29 stycznia 2010 roku Rada Gminy w Trzcianie uchwaliła, przy jednym głosioe wstrzymującym się, budżet Gminy Trzciana na 2010 rok. Zakłada on dochody Gminy w wysokości 14.324.653 złote i wydatki w wysokości: 16.766.456 zł. Planowany deficyt osiągnie wielkość 2.441.803 zł.
    Zanim radni uchwalili budżet wysłuchali informacji Wójta Józefa Nowaka o Jego działalności w okresie międzysesyjnym oraz ponad godzinę dyskutowali w sprawie zakończenia budowy basenu w Leszczynie. Odbył się przetarg na jego wykonanie, ale został unieważniony, ponieważ każda ze złożonych 4 ofert przekraczała kwotę, jaką inwestor może przekazać na realizację tego zadania. W efekcie tej dyskusji postanowiono nie podejmować uchwały w tej sprawie, a mieszkańcom Leszczyny zaproponowano ponowne przedyskutowanie wniosku w sprawie zakończenia budowy basenu, który znajduje się pod salą gimnastyczną Zespołu Szkół w Leszczynie. Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 3 - arowej działki w Kamionnej.
    Radni wysłuchali także sprawozdań przedstawicieli Stowarzyszeń prowadzących na terenie Gminy Trzciana szkoły. Najpierw Grzegorz Mucha - Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna przedstawił informację o działalności tej organizacji w roku 2009. Na prowadzenie gimnazjum Stowarzyszenie otrzymało subwencję w wysokości 298 tys. zł. Stowarzyszenie otrzymało także dotacje od Rady Sołeckiej Wsi Kamionna, jak również darczyńców, którzy przekazali na tę organizację 1 % dochodów. Dzięki sponsorom i dochodom z zorganizowanych imprez poczyniono kilka zakupów, które poprawiły bazę dydaktyczną szkoły. 70 uczniów było dożywianych dzięki dofinansowaniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
    O prowadzeniu Szkoły Podstawowej (z klasami 0 - 3) mówiła z kolei Barbara Szumańska - dyrektorka tej placówki i jednocześnie skarbnik Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rdzawa. Otrzymana w 2009 roku dotacja wyniosła 107.801 złotych. Pełny koszt utrzymania placówki wyniósł 116.590 złotych. Różnicę pokryto z dochodów własnych Stowarzyszenia (m. in. z działalności gospodarczej - prowadzenia Gminnego Centrum Turystyki, Sportu  i Rekreacji). Z powodu małej ilości uczniów zagrożone jest dalsze funkcjonowanie szkoły i do końca lutego br. wkrótce musi zapaść decyzja w tej sprawie.
    Wójt Józef Nowak podziękował obu Stowarzyszeniom za aktywną działalność i duże osiągnięcia. Nie tylko prowadzą szkoły, ale bardzo aktywnie działają w swoich środowiskach, organizując wiele przedsięwzięć i uroczystości.
    W dyskusji nad tymi informacjami wypowiedzieli się m. in. sołtys Rdzawy Stefan Król, radny Franciszek Zatorski, radna Franciszka Pawlicka.
    W końcowej części sesji Przewodniczący Rady Ryszard Śliwa odczytał treść pism, jakie wpłynęły do Rady (jedno z nich było negatywną opinią Wydziału Opieki Społecznej Wojewody Małopolskiego w sprawie uchwały o likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie, drugie obchodów roku 2010 jako Roku Jana Pawła II Wielkiego). Dyskutowano także nad propozycją dotyczącą budowy tanich, roślinno - stawowych przydomowych oczyszczalni ścieków, którą złożył Instytut Ekologii Stosowanej ze Skórzyna i postanowiono bliżej zapoznać się z propozycją, m. in. przez wizję lokalną w Gminie Dębno, w której takie oczyszczalnie już istnieją.
    Rada przyjęła także plan pracy na 2010 rok.

XXIII Sesja Rady Gminy Trzciana. XXIII Sesja Rady Gminy Trzciana.
XXIII Sesja Rady Gminy Trzciana. XXIII Sesja Rady Gminy Trzciana.
XXIII Sesja Rady Gminy Trzciana. XXIII Sesja Rady Gminy Trzciana.
XXIII Sesja Rady Gminy Trzciana. XXIII Sesja Rady Gminy Trzciana.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

      Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zapraszam do udziału w XXIII sesji Rady Gminy Trzciana, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2009r. / piątek / o godz. 8.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie decyzji w sprawie budowy basenu w Leszczynie.
5. Przyjęcie budżetu Gminy Trzciana na 2010 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
7. Informacja o działalności stowarzyszeń prowadzących szkoły i perspektywy na przyszłość.
8 Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Trzciana na 2010 r.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Trzciana.

      Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa      

wstecz