RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
XXIV. SESJA - 30.III.2010

XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana.

XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana.

    Proponowana tematyka XXIV Sesji Rady Gminy Trzciana, zwołanej na 30 marca 2010 roku, zawierałą tylko 13 punktów, ale tematyka, którą planowali zająć się radni była bardzo obszerna i różnorodna. Radni wysłuchali kilku sprawozdań i informacji (np. z działalności Klubu Sportowego Trzciana 2000 i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie za 2009 rok), informacji dyrektorów szkół na temat podjętych działań odnośnie ograniczenia wydatków na wypłatę dodatków wyrównawczych do średnich wynagrodzeń dla nauczycieli. Rada gościła Starostę Bocheńskiego Jacka Pająka, który przeanalizował powiatowe inwestycje drogowe na terenie Gminy Trzciana w 2009 roku oraz powiedział o planach na 2010 rok. Przy jednym głosie sprzeciwy Rada uchwaliła absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok. Podjęła także kilka innych uchwał, m. in. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzciana na 2010 rok.

 

    Bardzo ważną rolę w lokalnej społeczności odgrywa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie, którym kieruje pani Maria Kępa. O tym, jak szeroki jest zakres działań tej instutycji świadczy obszerne i szczegółowe sprawozdanie, przedstawione radnym. Oto pełna jego treść:

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2009 r.

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie w roku 2009 zatrudniał 6-ciu pracowników w tym: kierownik, 2 pracowników socjalnych, referent ds. świadczeń rodzinnych oraz na 1/2 etatu gł.księgowy i 1 pracownik po odbyciu stażu, a od 8-go maja do 30 listopada pracownika odbywającego staż i sprawującego opiekę w domu podopiecznego  refundowanego z Powiatowego Urzędu Pracy. Od 22 grudnia 2009 r. na 1/2 etatu pracownik sprawujący usługi opiekuńcze w domu podopiecznego.
    W roku 2009 ośrodek pomocy społecznej objął pomocą 152 rodziny z liczbą osób w rodzinach 669 i wydano 341 decyzji. Pomocą materialną objęto 152 rodziny i 4 pomocą usługową. Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania zlecone jak również zadania własne gminy.
    W ramach zadań zleconych pomocą objęto 14 rodzin - są to zasiłki stałe na ogólną kwotę: 28.158,-zł i tak zasiłki stałe otrzymało: w Kamionnej 5 osób, Kierlikówce 1 osoba, Leszczynie 2 osoby, Łąkcie Dolnej 2 osoby, Ujeździe 1 osoba, Trzcianie 3 osoby. W stosunku do roku 2008 zasiłki stałe pobierało 10 osób mniej, ponieważ otrzymały świadczenia rentowe lub emerytalne. 25 rodzin otrzymało zasiłki okresowe na łączną kwotę: 39.004 ,- zł, w tym ze środków własnych gminy 7662,- zł, ze środków zleconych 31.342,- zł, z tego w Kamionej 7 rodzin, Leszczynie 3 rodziny, Łąkcie Dolnej 6 rodzin, Rdzawie 2 rodziny, Trzcianie 2 rodziny, Kierlikówce 4 rodziny, Ujeździe 1 rodzina.
     69 rodzin otrzymało zasiłki celowe ze środków własnych gminy w tym: opał 27 rodzin, dofinansowanie do zakupu podręczników i przyborów szkolnych 7 rodzin, na leczenie 19 rodzin, na zakup odzieży 4 rodziny, dla 1 rodziny dofinansowano dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły, dla 5-ciu dzieci opłacono opłatę stałą w przedszkolu, 1 osobie dofinansowano opłatę za energię elektryczną i 1 bezdomnemu opłacono koszt dowodu osobistego. 4 rodziny objęto pomocą na remont domu, 22 rodziny otrzymały paczki żywnościowe w okresie Świąt Wielkanocnych, 267 dzieci w 109 rodzinach objęto dożywianiem w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjainych.
    Od miesiąca kwietnia dożywiane dzieci w szkołach korzystają z gorących posiłków, które są dowożone do szkół tj.w Kierlikówce i Leszczynie. Ogółem na dożywianie przeznaczono kwotę: 68.690,- zł. Poszczególne szkoły dożywiały następującą liczbę dzieci: Kamionna 80 dzieci, Kierlikówka 16 dzieci, Leszczyna 49 dzieci, Łąkta Dolna 18 dzieci, Rdzawa 3 dzieci, Trzciana 74 dzieci, w Przedszkolu w Trzcianie 5 dzieci, poza terenem gminy było dożywianych 22 dzieci w szkołach: w Publicznej Szkołę Podstawowej w Łapanowie 1, w Zespole Szkół w Dąbrowicy 4, w Zespole Szkół w Żegocinie 5, w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej 6, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni 4 i Zespole Szkół Elektrycznych w Krakowie 2 dzieci. 80 dzieci korzystało z pełnego obiadu, 184 dzieci korzystało z 1 dania gorącego, 3 dzieci korzystało z bułki, kanapki. 34 rodziny otrzymały zasiłek celowy na dożywianie w ramach rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących " w kwocie: 21.200, -zł. Poszczególne szkoły zrealizowały dotację na dożywianie w następującej
wysokości: Kamionna 19.765, - zł, Kierlikówka 4.192,-zł, Leszczyna 11.336.,- zł, Łąkta Dolna 4.594, - zł, Trzciana 18.933,-zł,  Ośrodek Szkolno-Wych. w Bochni 2.921,-zł, Łąkta Górna 1.374,- zł, Łapanów 258, - zł, Przedszkole Trzciana 1548,- zł, Żegocina 612,- zł, Rdzawa 500, -zł, Dąbrowica 2.032,- zł, Zespół Szkół Elektrycznych w Krakowie 448,- zł. Zakup obiadów dla osoby bezdomnej 177, - zł. Doposażono 3 punkty wydawania posiłków tj. w Kierlikówce, Leszczynie i Trzcianie na kwotą: 23.724,- zł.
   Głównymi powodami przyznania pomocy przez ośrodek było: ubóstwo - 124 rodziny, bezdomność - 2 osoby, bezrobocie -18 rodzin, niepełnosprawność - 61 rodzin, długotrwała lub ciężka choroba - 30 rodzin, rodziny niepełne i wielodzietne - 61, z powodu alkoholizmu udzielono pomocy dla 2 rodzin, z powodu przemocy w rodzinie udzielono pomocy 3 rodzinom, sytuacja kryzysowa - pomoc otrzymały 3 rodziny, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 1 osoba. Opłacamy dla 3 osób pobyt w Domu Pomocy Społecznej, 1 w Limanowej, 1 w Nowodworzu powiat tarnowski i 1 w Kasinie Wielkiej, na co wydatkowano w roku kwotę: 49.041,- zł. 24 rodzinom udzielono pomocy prawnej, psychologicznej oraz 152 rodziny objęto pracą socjalną.
    Pracownicy socjalni sporządzili 5 kontraktów socjalnych, skierowano 26 wniosków do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. 5 osób bezrobotnych podjęło pracę w ramach prac społecznie użytecznych. Przeprowadzono 10 wywiadów alimentacyjnych. Skompletowano 7 kart informacyjnych związanych z sytuacją materialną rodzin dla ZUS i Caritasu. 2 osoby skierowano do Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce, 1 osobę do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie. 2 osoby pobierające zasiłek stały otrzymały remeryturę. Udzielono pomocy dla dwóch osób bezdomnych w następującej formie: 1 osoba została umieszczona w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Tarnowie, natomiast druga przebywa na terenie Krakowa, której udzielono wsparcia w formie gorącego posiłku oraz opłacono uzyskanie dowodu osobistego.
    Ośrodek Pomocy Społecznej ściśle współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzime głównie w sprawach związanych z niepełnosprawnością osób korzystających
z turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz orzecznictwa niepełnosprawności oraz różnego rodzaju ulg.
    Dwie rodziny skierowano do Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz dla 1 rodziny ustalono nadzór kuratorski. Pracownik socjalny uczestniczył w Zespole Interdyscyplinarnym do spraw Pomocy Dziecku i Rodzinie odnośnie problemów związanych z przemocą dotyczącej 1 rodziny objętej niebieską kartą. Wobec 6 rodzin objętych "niebieską kartą" prowadzona jest praca socjalna przez pracowników socjalnych. Pracownicy ośrodka biorą udział w Małopolskim Forum Pomocy Społecznej
w Krakowie, uczestniczymy w szkoleniach z zakresu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Przedstawiciel Ośrodka uczestniczy w posiedzeniach komisji p/alkoholowej. Dobrze układa się współpraca z lekarzami, pielęgniarkami środowiskowymi, higienistką szkolną, pedagogiem szkolnym, policją, Sądem Rejonowym w Bochni a także Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Bochni i Tarnowie. Współpracujemy również z komornikami sądowymi przy Sądzie Rejonowym w Bochni, Krakowie, Będzinie i Nowym Sączu.
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2009 r. realizuje projekt pod tytułem "Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Trzciana" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfmansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zawarte zostały kontrakty socjalne z 5-cioma osobami
na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2009 r. Zespół Projektowy realizował 4 instrumenty aktywizacji tj:
- instrument aktywizacji społecznej- zorganizowano i sfinansowana trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- instrument aktywizacji zawodowej - sfinansowano usługi doradcy zawodowego,
- instrument aktywizacji zdrowotnej - osoby zostaną skierowane na badania profilaktyczne,
- instrument aktywizacji edukacyjnej - skierowno i sfinansowano na kurs kwalifikacji zawodowej profesjonalny handlowiec.
    Ośrodek pomocy społecznej w ramach zadań zleconych prowadzi świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób, które przebywają poza granicami naszego kraju i tam pobierają świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny wypłacamy uprawnionym rodzinom wychowującym dzieci i osiągających odpowiedni dochód oraz świadczenia pielęgnacyjne dla osób , które wychowują dziecko niepełnosprawne z odpowiednim orzeczeniem
o niepełnosprawności i osiągają dochody kwalifikujące do wym. świadczeń.
    Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami w roku 2009 r. wypłacono dla 494 rodzin: zasiłek rodzinny dla 379 rodzin, z tytułu urodzenia dziecka 43 i 58 becikowe, zasiłek pielęgnacyjny dla 149 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 8 rodzin, składki na ubezpieczenia społeczne dla 3 osób. Ośrodek również realizuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W roku 2009 takie świadczenie otrzymało 9 rodzin w tym było przyznane 17-tu dzieciom.
     Wobec 14-tu dłużników jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, a wobec 8-miu dłużników jest prowadzona egzekucja.
     Ogólnie wydatki przeznaczone na świadczenia rodzinne w roku 2009 wyniosły 1.886.291,00 zł. W roku 2009 wydatkowano na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne kwotę: 2.413.296.63,- zł.

     Podczas tej sesji wiceprezes zarządu Klubu Sportowego "Trzciana 2000" Maciej Babrał przedłożył radnym sprawozdanie finansowe - rozliczenie z otrzymanej przez Klub dotacji z budżetu gminy. Oto pełna treść tego sprawozdania.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KLUBU SPORTOWEGO "K.S. TRZCIANA 2000" ZA ROK 2009

   Na podstawie oferty organizacji pozarządowej pod nazwą "Klub Sportowy TRZCIANA 2000" działającą w ramach Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana z siedzibą w Trzcianie złożonej w dniu 12-01-2009 roku do Urzędu Gminy Trzciana oraz na podstawie Umowy nr 1/2009 zawartej w dniu 26-01-2009 roku w Trzcianie pomiędzy Gminą Trzciana z siedzibą w Trzcianie reprezentowaną przez Wójta Gminy - mgr inż. Józefa Nowaka, a Kołem pod nazwą "Klub Sportowy TRZCIANA 2000" reprezentowanym przez:
1. Macieja Babrala - wiceprezesa Koła.
2. Bogdana Cholewę - członka Zarządu.
    Klub Sportowy "TRZCIANA 2000" otrzymał na swoją bieżącą działalność w 2009 roku dotację z budżetu gminy w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), w ratach kwartalnych. Środki te wydatkowano w ciągu roku w następujący sposób:
Zgodnie z ogłoszeniem Wójta w ramach tych środków wykonano 2 zadania:
1. Bieżąca działalność K.S. TRZCIANA 2000.
2. Zorganizowano rozgrywki w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Trzciana.

ZADANIE l - BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ K.S. TRZCIANA 2000 - 18 519,39 zł
1/. OPŁATY STATUTOWE, ZWIĄZKOWE, SKARBOWE, REGULAMINOWE, PROWIZJE BANKOWE- 3 389,00 zł (24 rach.)
a/ ubezpieczenie członków klubu w PZU 520,00 zł (nr polisy: 14/msp/3005/84/56/362/2008)
b/ opłaty statutowe, regulaminowe i pozostałe: 2 869,00 zł - licencja 100,00 zł
- wpisowe do rozgrywek 800,00 zł
- uprawnienia zawodników 485,00 zł
- podatek do Urzędu Skarbowego od rach. sędziowskich 767,00 zł
- regulaminowe 695,00 zł
- prowizje bankowe 22,00 zł
2. OPŁATY SĘDZIOWSKIE - 5.207,00 zł (66 rach.)
a/ są to rachunki sędziowskie wystawione przez sędziów i TOZPN za prowadzenie meczów, w których rolę gospodarza pełnił "K.S. Trzciana",
b/ rachunki wystawione przez obserwatorów z ramienia TOZPN,
c/ rachunki komisji odbioru boiska przed sezonem.
3. TRANSPORT ZAWODNIKÓW NA MECZE WYJAZDOWE - 3 070,90 zł (3 rach.)
a/ wyjazdy na turnieje halowe do Rzezawy, Tamowa, Krakowa- 898,80 zł
b/ wyjazdy na mecze ligowe, wiosna 2009 - 1535,45 zł
c/ wyjazdy na mecze ligowe, jesień 2009 - 636,65 zł
4. ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO 3 373,24 zł (22 rach)
a/ zakupiono 20 par butów piłkarskich za kwotę 2 905,24 zł
b/ zakupiono 1 parę ochraniaczy piłkarskich za kwotę 50,00 zł
c/ zakupiono 4 piłki nożne do gry za kwotę 300,00 zł
d/ zakupiono 1 parę rękawic bramkarskich za kwotę 92,00 zł
e/ zakupiono lód (zamrażacz) za kwotę 26,00 zl
5. BIEŻĄCE UTRZYMANIE BOISKA - 1455,56 zł (12 rach.)
a/ zakup 12 worków wapna do sypania linii na boisku za kwotę 165,60 zł
b/ zakup nawozów do posiania murawy za kwotę 67,50 zł
c/ zakup paliwa do koszenia i wałowania murawy boiska, oleju silnikowego do sprzętu używanego przy tych pracach oraz inne koszty związane z przygotowaniem boiska do meczów za kwotę 1222,46 zł
6. PRANIE STROJÓW SPORTOWYCH ZAWODNIKÓW - 176,82 zł (4 rach)
a/ zakup środków piorących (proszek do prania)
7. ZAKUP NAPOJÓW CHŁODZĄCYCH - 354,79 zł (5 rach)
a/ zakup wody mineralnej na mecze
8. INNE WYDA TKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU - 1492,08 zł (25 rach)
a/ częściowy zwrot kosztów paliwa na wyjazdy związane z bieżącą działalnością klubu do Tarnowa i Bochni - 540,16 zł
b/ zakup 6 kart telefonicznych na łączną kwotę 300,00 zł
c/ adaptacja i wyposażenie szatni dla zawodników i sędziów 291,70 zł
d/ zakup artykułów biurowych (papier, segregatory, tusz do drukarki itp.) 191,08 zł
e/ zakup środków czystości dla gimnazjum w Trzcianie za korzystanie z hali sportowej na treningi zimowe 99,55 zł
f/ wyposażenie apteczki 69,59 zł.
ZADAMIE II: ZORGANIZOWANIE ROZGRYWEK O PUCHAR WÓJTA GMINY TRZCIANA W PIŁCE NOŻNEJ - 1.497,25 zł
1/. OPŁATY EKWIWALENTÓW SĘDZIOWSKICH - 899,00 zł (12 rach.)
a/ rachunki sędziowskie 899,00 zł
h/ podatek VAT od tych rachunków 144.00 zł
2. KOSZTY PRZYGOTOWANIA BOISKA - 370,06 zł (2 rach)
a/ przygotowanie boiska do gry ( koszenie, wałowanie, wapno)
3. INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ TURNIEJU - 84,20 zł (2 rach)
a. zakup 1 karty telefonicznej 50.00 zł
b. Zakup wody mineralnej dla sędziów- 34.20 zł

   Reasumując: wydatki "K.S. TRZCIANA 2000" w roku 2009 zamkneły się kwotą 20.016,65 zł (dwadzieścia tysięcy szesnaście złotych 65/100), czyli zostały zrealizowane w 100 % (16,65 zł ponad kwotę dotacji pokryte zostałp ze środków własnych).
    Wyżej wymieniona kwota ma pokrycie w oryginałach rachunków, które znajduja się w dokumentach u wiceprezesa klubu Macieja Babrala i są do wglądu w razie potrzeby w każdej chwili. Kopie Faktur i rachunków oraz sprawozdanie zostało złożone w Urzędzie Gminy Trzciana w terminach określonych i zawartych w umowie.

                                                                                                                    Maciej Babral - wiceprezes Koła i wiceprezes zarządu

XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana. XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana.
XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana. XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana.
XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana. XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana.
XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana. XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana.
XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana. XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana.
XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana. XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana.
XXIV Sesja Rady Gminy Trzciana.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

      Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zapraszam do udziału w XXIV sesji Rady Gminy Trzciana, która odbędzie się w dniu 30 marca 2010r. /wtorek / o godz. 9.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności za 2009 r.:
a/ Klubu Sportowego Trzciana 2000,
b/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie.
5. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciana za 2009 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2010 r.;
b/ rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Trzciana na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki;
c/ wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej;
d/ zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum.
7. Podjęcie decyzji w sprawie kontynuacji dokończenia budowy basenu w Leszczynie.
8. Informacja dyrektorów szkół na temat podjętych działań odnośnie ograniczenia wydatków na wypłatę dodatków wyrównawczych do średnich wynagrodzeń dla nauczycieli;
9. Informacja Starosty Bocheńskiego odnośnie inwestycji i remontów na drogach powiatowych na terenie Gminy Trzciana w roku 2010.
10. Analiza kosztów i efektywności zimowego utrzymania dróg na terenie gminy.
11. Interpelacje, zapytania i wnioski.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Trzciana.

      Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa      

wstecz