RADA GMINY TRZCIANA 2006-2010
XXV. SESJA - 29.VII.2010

XXV. Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

XXV. Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

   We wtorek 29 czerwca 2010 r. w Świetlicy Gminnej w Trzcianie odbyła się XXV sesja Rady Gminy Trzciana. Tematyka obrad była bardzo obszerna. W przyjętym porządku obrad znalazły się m. in: informacje odnośnie wyborów Prezydenta RP, skutków powodzi na terenie Gminy Trzciana, arkuszy organizacyjnych szkół i działań podjętych przez dyrektorów w celu ograniczenia wydatków oświatowych, działalności Przedszkola Publicznego w Trzcianie w okresie wakacyjnym, dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia w Rdzawie w kontekście podjętej decyzji o likwidacji szkoły, przygotowań do tegorocznego Święta Gminy Trzciana oraz przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla policji, utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzcianie oraz podjęcie decyzji w sprawie zmiany organizacyjnej SP GZOZ w Trzcianie.
     Wśród uchwał podjętych przez trzciańskich radnych podczas XXV Sesji znalazły się trzy, na które zwracamy uwagę:
1. Uchwała Nr XXV/ 184/10, w której Rada Gminy w Trzcianie wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Trzciana do realizacji projektu "Jaś i Ola idą do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach umowy Gmina Trzciana jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań:
a/ Zadanie 1 - Zarządzanie projektem: zasiadanie w Grupie Sterującej / § 7, pkt 2 umowy /;
b/ Zadanie 2 - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń: bezpłatna dzierżawa pomieszczeń;
c/ Zadanie 3 - Funkcjonowanie przedszkoli: bezpłatna dzierżawa pomieszczeń;
d/ Zadanie 4 - Promocja projektu: współrealizacja zadania, udostępnienie strony www, kolportaż materiałów promocyjnych.
2. Uchwała Nr XXV/185/10, w której Rada Gminy Trzciana wyraziła zgody na przystąpienie Gminy Trzciana do realizacji projektu "Alternatywne lekcje historii" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
    W ramach umowy Gmina Trzciana zwana "Partnerem" jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań:
a/ Zadanie 1 - Zarządzanie projektem - pomoc merytoryczna w rozliczeniu projektu, promocja projektu, kolportaż materiałów promocyjnych, udostępnienie strony www
b/ Zadanie 2 - Rekrutacja - udostępnienie pomieszczenia na Biuro Rekrutacyjne
c/ Zadanie 3 - Działanie Kół Miłośników Historii - udostępnienie sal warsztatowych, udostępnienie pomieszczenia pod wystawę wieńczącą działania.
3.
Uchwała Nr XXV/183/10 Rady Gminy Trzciana w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzcianie i  nadania jej statutu. Uchwała stanowi, że z dniem 1 września 2010 r. tworzy się Szkołę Muzyczną I stopnia w Trzcianie. Siedzibą Szkoły jest miejscowość Trzciana Nr 3, gmina Trzciana. Szkoła jest prowadzona jako jednostka budżetowa gminy Trzciana. 
    Więcej o realizacji tych przedsięwzięć napiszemy w późniejszym terminie.

    Ważną dla mieszkańców gminy decyzję radni podjęli w uchwale nr XXV/ 188/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 czerwca 2010 r. Dotyczy ona  zmiany organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie. Mocą tej uchwały, z dniem 1 października 2010 r. wszczyna się likwidację Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie. Zakończenie działalności medycznej Zakładu nastąpi z dniem 31 grudnia 2010 r. Zakończenie czynności likwidacyjnych nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2011 r. Uchwała stanowi jednocześnie, że po zakończeniu tych procesów realizację zadań objętych zakresem działania likwidowanego Zakładu zapewni dwa niepubliczne zakłady: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Medycyny Rodzinnej" w Trzcianie oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" Sp. Z o.o. w Koźmicach Wielkich - Filia w Trzcianie. Uchwała infaormuje także, że w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia zakończenia działalności medycznej Zakładu zadania objęte zakresem działania likwidowanego Zakładu realizowane będą na dotychczasowych zasadach. Nowe podmioty zapewnią nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych dotychczas przez likwidowany Zakład bez ograniczania ich dostępności, warunków udzielania i jakości. W okresie likwidacji Zakładem zarządzać będzie  Likwidator powołany przez Radę Gminy Trzciana.
    Uchwała informuje także, że po zakończeniu działalności medycznej, mienie (składniki materialne i niematerialne) będące własnością Zakładu zostanie udostępnione nowoutworzonym podmiotom, a po zakończeniu  likwidacji, mienie będące własnością Zakładu stanie się własnością Gminy Trzciana i zostanie udostępnione nowoutworzonym podmiotom. Uchwała zabezpiecza jednocześnie miejsce pracy dla dotychczasowych pracowników Zakładu stanowiąc, że po zakończeniu działalności medycznej w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pracownicy zatrudnieni w likwidowanym Zakładzie staną się zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy pracownikami podmiotów, wskazanych w § 3 ust. 1 czyli dwóch nowych, niepublicznych. Po zakończeniu likwidacji Zakładu Rada Gminy Trzciana odwoła Radę Społeczną Zakładu.
    Oto pełna treść uzasadnienia towarzyszącego podjętej uchwale:
     "W dniu 25.08.2009r. do Wójta Gminy Trzciana wpłynął wniosek złożony przez dotychczasowego Kierownika GZOZ w Trzcianie odnośnie przekształcenia GZOZ w Trzcianie w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wniosek o przekształcenie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie i utworzenie Filii Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wpłynął również do Rady Gminy Trzciana - wniosek został złożony 17.09.2009 r. przez lekarza pracującego w tej placówce.
     Obydwie oferty w dniu 27 października 2009 r. były rozpatrywane na posiedzeniu Rady Społecznej GZOZ w Trzcianie, która wyraziła pozytywną opinię w tej sprawie.
     Ponadto w tym temacie odbyły się konsultacje społeczne w 5-ciu miejscowościach gminy, podczas których nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uczestnicząca w konsultacjach dotychczasowy Kierownik GZOZ, odpowiadając na pytania i obawy mieszkańców gminy wyjaśniała zasady przekształcenia i funkcjonowania zakładu w nowej formie organizacyjnej.
     Na sesji w dniu 20 listopada 2009 r. Rada Gminy Trzciana wyraziła wolę podjęcia uchwały w sprawie likwidacji SP GZOZ w Trzcianie i przekazania obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom gminy Trzciana i innym osobom dla dwóch niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Przyjęta w tej sprawie uchwała została przedłożona do zaopiniowania Wojewodzie Małopolskiemu, który zgłosił uwagi ze względu na braki formalne w dokumentacji.
    Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za uzasadnione".

XXV. Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

XXV. Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

XXV. Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

XXV. Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

XXV. Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

XXV. Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

XXV. Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

XXV. Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

   Spośród informacji przedstawionych radnym, przybliżymy dwie. Pierwszą z nich przedstawiła kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcianie Pani Anna Cierniak. Przedstawiła m. in. wyniki czytelnictwa na terenie działania GBP oraz jej filii w Leszczynie, Łąkcie Dolnej i Kamionnej. Cały księgozbiór GBP i jej filii liczył na koniec 2009 roku 30.704 woluminy. Korzystało z niego 1576 czytelników, którzy wypożyczyli 28029 książek. Zakupiono 646 książek. Oprócz wypożyczania książek i gazet (1516) czytelnicy korzystali także z czytelni bibliotecznej, do której wypożyczyli 7505 książek i 1981 gazet. Ze znajdujących się w bibliotekach komputerów (Internetu) skorzystało 941 osób. Dodać należy, że książki można pożyczać także w punkcie bibliotecznym Świetlicy Wiejskiej w Ujeździe, który dysponuje 785 woluminami, z czego 110 - to dary od osób prywatnych. Zapisanych jest tu 108 czytelników.
    Obszerną informację o działalności Świetlicy Gminnej i Świetlic Wiejskich przedłożył radnym Paweł Sroka. Opis działań dotyczy zarówno 2009 roku, jak i działań bieżących i planów na najbliższy okres. Oto obszerne fragmenty przedłożonej informacji:
"1. Organizacja imprezy plenerowej w Rdzawię: turniej siatkówki, przegląd piosenki "Z mikrofonem do gwiazd", występ kabaretu "Zgred" - imprezę zakończono poczęstunkiem dla wszystkich uczestników. Imprezę plenerową w br. przeniesiemy do Trzciany. Odbędzie się ona 11 lipca (w odpust) na placu przed szkołą. Przy pomocy strażaków rozłożona zostanie już scena. Odbędzie się konkurs piosenki, występ kabaretu oraz zespołu muzycznego "31ife" z Łapanowa.
2. Pomoc w przygotowaniu i organizacji ze strony artystycznej różnego rodzaju imprez (strażackich, opłatek, Jubileusze) odbywających się na terenie naszej gminy ( wykonywanie dekoracji, organizacja obsługi).
3. Koordynacja działań związanych z organizacją "Święta Gminy i Powiatu" i realizacja ze strony artystycznej i technicznej, (loteria fantowa itp.) Projekt i druk zaproszeń, udział w spotkaniach organizacyjnych, rozwieszanie plakatów. Promocja gminy, prezentacja rękodzieła.
4. Prowadzenie warsztatów plastycznych z dziećmi w ramach programu profilaktycznego. Nauka różnych technik malarstwa, rysunku, prace w modelinie, malarstwo na szkle. Przygotowanie prac do konkursu organizowaną przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bochni.
5. Organizacja wolnego czasu młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji. Turniej biliarda, tenisa stołowego, badmintona, darta (lotki).
6. Pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy, udostępnianie sprzętu komputerowego, programów, kursów internetowych, słowników, encyklopedii multimedialnych dla młodzieży w celach edukacyjnych jak i rozrywkowych, tygodniowo odwiedza centrum ok. 40 osób, z czego 15% w celach edukacyjnych. Sprzęt posłużył także przy organizacji przez GOPS szkoleń z aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych.
7. Projektowanie i drukowanie wszelakiego rodzaju dyplomów, zaproszeń, podziękowań na potrzeby Jednostek OSP, MDP i klubu sportowego.
8. Aktywna współpraca ze szkołami z terenu gminy. Występy kabaretów na terenie gminy oraz poza jej terenem (Łapanów)
9. Realizacja programu profilaktycznego Gminnej Świetlicy w Trzcianie i świetlicach filialnych.
10. Wspieranie działalności Klubu Seniora, który cieszy się coraz większą popularnością pań z Trzciany i pobliskich okolic. Spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca, a także w terminach, które klubowicze ustalą pomiędzy sobą.
11. Do sukcesów można zaliczyć 2 miejsca, jakie zdobył kabaretu "Zgred" podczas przeglądu "Młode Talenty" w MDK w Bochni. Kabarety zrealizowały 3 nowe programy artystyczne. Na uznanie zasługuje "Sztuka o mało co teatralna" wg scenariusza Władysława Sikory z kabaretu "Potem" wystawiona w Gminnej Świetlicy. W kabarecie "Zgred" działa 6 osób, natomiast w kabarecie "Ziomki" 5 osób, a próby odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny z każdą grupą.
12. Ze względu na brak funduszy niezbędnych przy organizacji jakichkolwiek imprez kulturalnych zainspirowani przez pana Alberta Opolskiego zaczęliśmy z jego pomocą pisać wnioski do różnych instytucji na działalność kabaretów i innych grup artystycznych. Z 5 złożonych wniosków 2 zostały pozytywnie rozpatrzone i krótko przedstawię jaka działalność będzie realizowana za pozyskane fundusze.
    "Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana wygrało konkurs w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Działania realizowane w ramach konkursu obejmują obszar wsparcia "Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży", a zadani nosi tytuł "Poszukiwany - Poszukiwana - Centrum Inicjatyw Młodzieżowych". Projekt "Poszukiwany - poszukiwana - Centrum Inicjatyw Młodzieżowych" jest skierowany do młodzieży do 18 roku życia. Jego głównym celem jest aktywizacja młodych ludzi w środowiskach wiejskich poprzez tworzenie oddolnych inicjatyw młodzieżowych, edukację rówieśniczą oraz rozwój wolontariatu. Chcemy osiągnąć ten cel tworząc 5 grup młodzieżowych animatorów działających lokalnie przy świetlicach. Grupy te będą tworzyć jeden zespół wzajemnie się wspierający, lecz działający w różnych miejscowościach. Działania animatorów będą odpowiedzią na potrzeby młodzieży z ich miejsca zamieszkania. W tym celu zostaną oni wyposażeni w umiejętności niezbędne do skutecznego działania na rzecz społeczności lokalnej, a przede wszystkim ich rówieśników, będą też mieć wsparcie tutora służącego pomocą w planowaniu działań i ewaluującego ich postępy. Efektem pracy animatorów będzie pobudzanie oddolnych inicjatyw grup młodzieży w ich regionie, przede wszystkim inicjatyw wolontariackich. Każdy zespół zrealizuje animatorski projekt, którego celem będzie działanie na rzecz grupy młodzieży z ich miejscowości. Cały zespół animatorów będzie się regularnie spotykał na wspólnych naradach, by omawiać trudności w realizacji zadań i sposoby ich przezwyciężenia. Wszystkie działania będą koordynowane przez Świetlicę Gminną w Trzcianie. Projekt ma dwie grupy docelowe w pewnym stopniu się pokrywające:
. Pierwszą grupę trworzy cała młodzież Gminy do 18 roku życia, która ma zostać zaktywizowana społecznie. Jest to młodzież szkolna, która aktywnie korzysta z infrastruktury gminnych świetlic będących partnerami w projekcie.
. Drugą grupę tworzą osoby od 17 do 20 roku życia, wśród których poszukiwać będziemy animatorów. Wybraliśmy ten przedział wiekowy, gdyż młodzi ludzie w tym wieku nadal są postrzegani przez młodszych nastolatków w kategoriach rówieśniczych, a jednocześnie są już na tyle dojrzali, odpowiedzialni i doświadczeni, że mogą pełnić i najczęściej już pełnią funkcję nieformalnych liderów. Projekt zmierza więc do tego, aby swoją pozycję wykorzystali do pełnienia pożądanych przez nas ról społecznych.
    Drugi z projektów:
Zrównoważony rozwój. Projekt dotyczy młodzieży, która jest fundamentalna w tworzeniu podwalin przyszłego świadomego społeczeństwa. Budowanie proponowanej świadomości, a tak naprawdę społeczeństwa obywatelskiego opartego na dialogu z młodym człowiekiem. kiedy to on jest kreatorem i odpowiada na swoje potrzeby jest wydaje się najskuteczniejszym sposobem na zrównoważony rozwój i perspektywę przyszłych pokoleń, której te problemy nie będą dotyczyły. Zasada równych szans przyświecać będzie projektowi od początku jego realizacji. Już na etapie rekrutacji zmierzamy skierować zaproszenie do wszystkich potencjalnych zainteresowanych, a podczas wykonywania zamierzonych działań zapewnimy młodzieży możliwość wykorzystania jej zdolności i aspiracji w równym stopniu.
. Liderzy: Zamierzamy znaleźć w każdej z 5 miejscowości objętych projektem 5 lokalnych liderów młodzieżowych. Aby ich zidentyfikować, będziemy robić wywiady z nauczycielami trzech szkół umiejscowionych na terenie gminy. Wykorzystamy także plakat, który zawiśnie w szkołach, Urzędzie Gminy, w bibliotekach i miejscach często odwiedzanych przez młodych ludzi. Na podstawie zgłoszeń wyłonimy grupę 25 osób, która weźmie udział w pierwszej części działań projektu, czyli szkoleniu animatorów. Kolejnym krokiem będzie wyłonienie 5 tutorów przyporządkowanych do grup.
. Tutorzy zostaną wybrani już w trakcie realizacji działań (5 osób) a dokonają tego same grupy, które same zaproponują osoby z ich środowiska, mogące w sposób najodpowiedniejszy wesprzeć grupę. Przy wyborze ważny będzie profil danej grupy np. dla grupy muzyków najsensowniejszym tutorem byłby muzyk, który będzie mógł rozwijać umiejętności zespołu. Tutor po jego wyborze spotka się z grupą w obecności koordynatora, by uzgodnić zasady współpracy. W trakcie realizacji działania tutorzy będą spotykać się z młodzieżą przynajmniej raz tygodniu, by podsumowywać działania i pomagać w planowaniu kolejnych, tutor będzie z jednej strony doradcą ale i partnerem dla grupy.
Działanie III - Rozpoczęcie działań przez animatorów (realizatorzy: koordynator, tutorzy). W każdej z miejscowości 5-osobowy zespół animatorów spotka się z osobą zarządzającą tutejszą świetlicą i przedstawi jej plan działania, mający na celu stworzenie lokalnego Centrum Integracji Młodzieży. Przy spotkaniu obecny będzie także tutor grupy.
   
Miejsca wygospodarowane w świetlicach niejednokrotnie potrzebować będą odświeżenia, stworzy doskonałą okazję do zapoczątkowania wspólnych działań animatora i młodzieży. Młodzi pomalują ściany oraz zorganizują swoją przestrzeń do działania.
   O realizacji tych projektów także będziemy informować w naszym serwisie.
  

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

      Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zapraszam do udziału w XXV sesji Rady Gminy Trzciana, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2010 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja odnośnie:
a/ wyborów Prezydenta RP,
b/ skutków powodzi na terenie Gminy Trzciana,
c/ arkuszy organizacyjnych szkół i działań podjętych przez dyrektorów w celu ograniczenia wydatków oświatowych,
d/ działalności Przedszkola Publicznego w Trzcianie w okresie wakacyjnym;
e/ dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia w Rdzawie w kontekście podjętej decyzji o likwidacji szkoły,
f/ przygotowań do tegorocznego Święta Gminy Trzciana.
5. Przyjęcie uchwał dot. sprawozdania z działalności za 2009 r:
a/ instytucji kultury Gminy Trzciana;
b/ SP GZOZ w Trzcianie.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2010 r.
b/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia;
c/ udzielenia pomocy rzeczowej dla policji;
d/ zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Trzciana na 2010 r.;
e/ utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzcianie;
f/ wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Kamionna
g/ wyrażenia zgody na zakup działki w Kamionnej pod ujęcie wody
h/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 - 15.
7. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany organizacyjnej SP GZOZ w Trzcianie.
8. Rozpatrzenie wniosków odnośnie:
a/ sprzedaży działki gminnej, położonej w Rdzawie,
b/ wydzierżawienia działki gminnej, położonej w Trzcianie na okres 10 lat;
c/ wydzierżawienia lokalu w Kierlikówce.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Trzciana.

      Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa      

wstecz