XXVI Sesja Rady Gminy Trzciana.

XXVI. SESJA RADY GMINY TRZCIANA - 31.VIII.2010

   W ostatnim dniu tegorocznych wakacji czyli 31 sierpnia 2010 roku, na swoim XXVI posiedzeniu zebrała się Rada Gminy w Trzcianie. Z powodu remontu budynku Świetlicy Gminnej, Rada musiała swoje obrady przenieść w inne miejsce. Obradowano więc w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie.
    Po proceduralnych, wstępnych punktach obrad (rozpoczęcie sesji, przyjęcie porządku obrad, informacji Wójta Gminy Józefa Nowaka o działalności w okresie międzysyesyjnym) przyszła pora na podjęcie uchwał. Dotyczą one: zmian budżetu Gminy Trzciana na 2010 r.; powołania likwidatora SP GZOZ w Trzcianie (powołano Panią Annę Wojas); udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatu Bocheńskiego (130 tys. zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2072K w miejscowości Trzciana na odcinku od kościoła do cmentarza oraz 170 tys. zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2082K w miejscowości Leszczyna) ; przeznaczenia łącznej kwoty dywidendy na zwiększenie udziałów w BS Rzemiosła; zaciągnięcia kredytu długoterminowego (2mln 100 tys. zł na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Trzciana I i II etap"). Przy jednym głosie sprzeciwu, po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej i wysłuchaniu uwag osoby zainteresowanej Rada uznała jej skargę na działalność Urzędu Gminy w Trzcianie za bezzasadną.
   Aby zapoznać się z wynikami testów kompetencji w klasach szóstych szkół podstawowych i trzecich gimnazjów radni przeszli do innej klasy szkolnej, gdzie dyrektor ZPO w Trzcianie Andrzej Kącki przedstawił wizualizację tych wyników. Podano średnie uzyskane przez każdą klasę w każdej szkole. Generalnie są to wyniki dobre, w większości bardzo zbliżone do  średniej powiatowej i wojewódzkiej. W grupie szkół podstawowych w roku szkolnym 2009.2010 najlepszy wynik uzyskały szkoły: PSP w Łąkcie Dolnej i PSP w Kierlikówce; w grupie gimnazjów - w części humanistycznej i także przyrodniczo - matematycznej -  klasy A i B Gimnazjum w Trzcianie.
   Po powrocie do sali obrad dyrektorzy szkół poinformowali radnych o przygotowaniu placówek do rozpoczęcia roku szkolnego. Prawie w każdej szkole wykonano jakieś remonty. Największe nie zostały niestety zakończone, choć nie przeszkodzą one w prowadzeniu zajęć szkolnych. Tak jest w Leszczynie, gdzie prowadzony jest remont dachu (wymiana pokrycia) oraz PSP w Trzcianie (remont holu, szatni, kilku klas (tutaj okazało się, że trzeba znacząco zwiększyć zakres remontu).
   Wójt Gminy Józef Nowak pogratulował szkołom dobrych wyników w testach i podziękował dyrektorom za ich zaangażowanie w prowadzeniu remontów w okresie wakacji.
    Obszerną informację przedstawił także kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Trzcianie Stanisław Kowalczyk. Dotyczyła ona stanu realizacji prowadzonych przez gminę inwestycji. Tej sprawie poświęcimy odrębny artykuł.
    Po odpowiedziach Wójta na zgłoszone przez radnych interpelacje Przewodniczący Rady Gminy w Trzcianie Ryszard Śliwa zakończył obrady.

XXVI Sesja Rady Gminy Trzciana - 31.08.2010 r. XXVI Sesja Rady Gminy Trzciana - 31.08.2010 r.
XXVI Sesja Rady Gminy Trzciana - 31.08.2010 r. XXVI Sesja Rady Gminy Trzciana - 31.08.2010 r.
XXVI Sesja Rady Gminy Trzciana - 31.08.2010 r. XXVI Sesja Rady Gminy Trzciana - 31.08.2010 r.
XXVI Sesja Rady Gminy Trzciana - 31.08.2010 r. XXVI Sesja Rady Gminy Trzciana - 31.08.2010 r.
XXVI Sesja Rady Gminy Trzciana - 31.08.2010 r.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

    Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zapraszam do udziału w XXVI sesji Rady Gminy Trzciana, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2010r. / wtorek / o godz. 9.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie.

Proponowana tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzciana za I półrocze 2010 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2010 r.;
b/ trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
c/ powołania likwidatora SP GZOZ w Trzcianie;
d/ udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatu Bocheńskiego;
e/ przeznaczenia łącznej kwoty dywidendy na zwiększenie udziałów w BS Rzemiosła;
f/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Trzciany.
7. Informacja n/t wyników testów kompetencji w szkołach w roku szkolnym 2009/10 oraz odnośnie stanu przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
8. Informacja o realizacji inwestycji gminnych ze szczególnym uwzględnieniem wodociągowania i kanalizacji.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Trzciana.

      Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa      

wstecz