Ostatnia sesja Rady Gminy Trzciana kadencji 2006-2010 - 11.11.2010.

XXVII. SESJA RADY GMINY TRZCIANA - 11.XI.2010

    Rada Gminy Trzciana obecnej kadencji mogła działać do dnia 12 listopada 2010 roku. Dzień wcześniej odbyło się ostatnie posiedzenie gminnego parlamentu. Przed sesją radni modlili się w intencji Ojczyzny w trzciańskim kościele, a następnie uczestniczyli w uroczystości patriotyczno - modlitewnej pod pomnikiem przy kościele w Trzcianie.
   Ostatnie uchwały Rady kadencji 2006 - 2010 dotyczyły m. in: wyznaczenie obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi w roku 2010 ze względu na to, iż 3 rodziny oczekują pomocy finansowej związanej z odbudową bądź zakupem nowych mieszkań. Istotną sprawą, poprawiającą estetykę wzdłuż dróg na terenie gminy było wprowadzenie do budżetu gminy środków na zakup 7 szt. przystanków autobusowych. Przystanki te zostaną zamontowane następująco: 1 szt. przy szkole w Leszczynie , 5 szt. wzdłuż drogi łączącej Łąktę Górną z Trzcianą i 1 szt. przy szkole w Kierlikówce.
     Ponadto Rada Gminy postanowiła o niewielkiej korekcie wskaźnikiem inflacji stawek podatku od nieruchomości i stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
     Likwidator GZOZ przedstawiła działania zmierzające do przekształcenia Ośrodka Zdrowia w Trzcianie w dwa zakłady niepubliczne. Podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem budynku Ośrodka Zdrowia w formie bezprzetargowej przyniesie w roku przyszłym do budżetu gminy kwotę ok. 30 tys. zł. Likwidator wyjaśniła, że kwota ta nie spowoduje konieczności ograniczenia zakresu bezpłatnych usług medycznych, świadczonych przez te zakłady niepubliczne.
     Na zakończenie ostatniej w tej kadencji sesji Rady Gminy - Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Śliwa podziękował wszystkim, w tym również Wójtowi Gminy za czteroletnią dobrą i owocną współpracę. Zwrócił się też do radnych i sołtysów o dalsze podejmowanie działań "cementujących" nasze lokalne społeczeństwo, wszystkim kandydydującym życzył sukcesów w najbliższych wyborach samorządowych.

XXVII - ostatnia sesja Rady Gminy Trzciana - 11.11.2010. XXVII - ostatnia sesja Rady Gminy Trzciana - 11.11.2010.
XXVII - ostatnia sesja Rady Gminy Trzciana - 11.11.2010. XXVII - ostatnia sesja Rady Gminy Trzciana - 11.11.2010.
Sołtysi z Ójtem Gminy. Pamiątkowe zdjęcie Rady Gminy Trzciana 2006 -2010.
XXVII - ostatnia sesja Rady Gminy Trzciana - 11.11.2010.

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

     Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zapraszam do udziału w XXVII sesji Rady Gminy Trzciana, która odbędzie się w dniu 11 listopada 2010 r. /czwartek / o godz. 9.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie.

Proponowana tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu,
b/ zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2010 r.;
c/ określenia wysokości stawek podatku na 2011 r.
- od nieruchomości
- od środków transportowych
d/ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cel publiczny nieruchomości zajętej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego na Potoku Rdzawka,
e/ wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi w roku 2010;
f/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 - 2015.
g/ przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi na 2011 r.;
h/ wyrażenia zgody na najem budynku Ośrodka Zdrowia w Trzcianie w formie bezprzetargowej;
i/ zmiany Uchwały Nr XXV/188/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 29 czerwca 2010r. dot. zmiany Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie;
6. Informacja likwidatora odnośnie przebiegu prac związanych z przekształceniem GZOZ w Trzcianie.
7. Informacja odnośnie oświadczeń majątkowych radnych.
8. Podsumowanie pracy Rady Gminy w kadencji 2006-2010.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Trzciana.

      Przewodniczący Rady Gminy Trzciana - Ryszard Śliwa      

wstecz