II Sesja Rady Gminy Trzciana.

II. SESJA RADY GMINY TRZCIANA KADENCJI 2010 - 2014 - 06.XII.2010

      6 grudnia 2010 rokuo godz. 8.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie po raz drugi zebrali się radni piątej kadencji Rady Gminy Trzciana. Przybyli także zaproszeni goście, m. in. dyrektorzy szkół, sołtysi, Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie Stanisław Piasecki. Jak zwykle obecni byli także pracownicy Urzędu Gminy w Trzcianie.
     Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Trzciana Ryszard Śliwa. Po przyjęciu porządku obrad,  Przewodniczący poprosił o złożenie ślubowania wybranego w dnu 21 listopada 2010 roku Wójta Gminy Trzciana Józefa Nowaka. Wszyscy powstali, a Wójt Józef Nowak sam wypowiedział treść ślubowania, które zakończył słowami "Tak mi dopomóż Bóg". Zebrani przyjęli to wydarzenie brawami, odśpiewaniem pieśni "Życzymy, życzymy". Delegacja radnych i dyrektorów szkół  wręczyła zaprzysiężonemu Wójtowi kwiaty i pióro, życząc Mu powodzenia w pracy i podpisywania samych dobrych dla lokalnej społeczności decyzji.
     Wkrótce potem o głos poprosił Wójt Józef Nowak. W kilkudziesięciominutowym wystąpieniu najpierw podziękował  swoim wyborcom za zaufanie. Potem odniósł się do kampanii przedwyborczej, stwierdzając, że prowadzona była wobec niego nieuczciwie, a oparta była na kłamstwach, oszczerstwach, pomówieniach. Zwrócił uwagę na brak lojalności niektórych osob współpracujących, którzy przeszli na inną stronę. - Obecnie powinni sami z tego wyciągnąć wnioski - powiedział. Podziękował za wysoką frekwencję wyborczą. Następnie poinformował Radę o głównych zadaniach w nowej kadencji w zakresie inwestycji. Są one zdefiniowane przez podjęte wcześniej działania. Do najważniejszych Wójt zaliczył: uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, uspokojenie atmosfery wokół budowy oczyszczalni ścieków i przystąpienie do realizacji tego zadania zgodnie z podpisana umową z Zarządem Województwa Małopolskiego w ramach MRPO; kontynuacja budowy wodociągu dla 5 miejscowości w ramach PROW; przystąpienie do odnowy centrum wsi Trzciana i Łąkta Dolna, wspólnie z ZWM budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej E-966 w Leszczynie i Trzcianie (na Działach); wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bochni budowa chodników od skrzyżowania z drogą wojewódzką do Glinika i dokończenie budowy chodnika w Łąkcie Dolnej (do remizy), modernizacja drogi powiatowej od Łąkty Górnej do Tarnawy (wyprostowanie zakrętu przy szkole w Kierlikówce, likwidacja osuwiska w Ujeździe), budowa i asfaltowanie nowych odcinków dróg gminnych, budowa mostu na Rzykach w Kamionnej, zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Trzcianie i karosacja samochodu OSP Kierlikówka, otrzymanego z Niemiec, wykonanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej dla PSP w Kierlikówce i jej budowa pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych. Poważnym zadaniem będzie przygotowanie dobrych wniosków o dotacje do dalszej części kanalizacji i wodociągowania. Ważnym zadaniem jest poprawa jakości pracy Urzędu Gminy w Trzcianie (Wójt prosił o składanie propozycji w tej sprawie). oraz komunikacji z mieszkańcami. Swoje wystąpienie Wójt Józef Nowak zakończył refleksją, że każde słowo ze złożonego ślubowania traktuje bardzo poważnie. Podziękował także za złożone Mu życzenia i gratulacje.
    W kolejnym punkcie obrad Rada dyskutowała nad określeniem poborów dla Wójta Gminy Trzciana, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek specjalny, dodatek za wysługę lat. Dwóch radnych wnosiło o podwyższenie poborów, jeden opowiedział się za tym, aby pozostawić je na dotychczasowym poziomie. Sam Wójt prosił radnych, aby pozostawić Jego zarobki na dotychczasowym poziomie i taką też uchwałę 13 głosami za, przy 2 wstrzymujących się podjęła Rada Gminy Trzciana.
    W dalszej części obrad radni i sołtysi zgłaszali zapytania i wnioski. Było ich dużo, a dotyczyły m.in. budowy chodnika przy PSP w Kierlikówce,   budowy boiska typu "Orlik" (zaproponowano przy szkole w Kierlikówce i szkole w Łąkcie Dolnej), regulacji Potoku Saneckiego,  zagospodarowania budynku poszkolnego w Rdzawie, zwiększenia nakładów na straże pożarne, zorganizowania sesji objazdowej. Wójt Józef Nowak odniósł się do tych propozycji i wniosków mówiąc, że przed samorządem jest jeszcze wiele zadań, ale bardzo poważnym ograniczeniem jest niski budżet gminy, a zadłużać nadmiernie gminy nie chce.
   Po udzieleniu odpowiedzi na interpelacje Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Śliwa zamknął obrady drugiej sesji kadencji 2010 - 2014.

II Sesja Rady Gminy Trzciana - 6.12.2010. II Sesja Rady Gminy Trzciana - 6.12.2010.
II Sesja Rady Gminy Trzciana - 6.12.2010. II Sesja Rady Gminy Trzciana - 6.12.2010.
II Sesja Rady Gminy Trzciana - 6.12.2010. II Sesja Rady Gminy Trzciana - 6.12.2010.
II Sesja Rady Gminy Trzciana - 6.12.2010. II Sesja Rady Gminy Trzciana - 6.12.2010.
II Sesja Rady Gminy Trzciana - 6.12.2010. II Sesja Rady Gminy Trzciana - 6.12.2010.

wstecz