III Sesja Rady Gminy Trzciana - 21.12.2010 r.

III. SESJA RADY GMINY TRZCIANA KADENCJI 2010 - 2014 - 21.XII.2010

     Trzecia sesja Rady Gminy Trzciana kadencji 2010 - 2014 miała miejsce 21 grudnia 2010 roku. Radni dokonali w proponowanym porządku obrad niewielkiej zmiany, zastępując punkt "Podjęcie uchwały w sprawie planu odnowy miejscowości Łąkta Dolna" punktem "podjęcie uchwały w sprawie Statutów Sołectw". Pozostałe punkty porządku obrad pozostały niezmienione.
    Po informacjach Wójta Józefa Nowaka o Jego działalności w okresie międzysesyjnym rozpoczęła się procedura podejmowania kolejnych uchwał, które dotyczyły zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2010 rok, ustalenia wysokości opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Trzcianie, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczane, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Zawada Uszewska, Gmina Gnojnik (dla osoby, której osuwisko zniszczyło dom), trybu i sposobu powoływania i odwoływania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzcianie oraz wspomnianego już Statutu Sołectw Gminy Trzciana.

   Oto fragmenty niektórych uchwał:
   a) Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Trzciana z dn. 21 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczane:
   § 1. Ustala się na rok 2011 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli do wysokości 1.300,- zł jednorazowo.
   § 2. Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie będzie przyznawane: język angielski, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, technika, edukacja artystyczna, wychowanie fizyczne i kursy instruktorskie, informatyka, oligofrenopedagogika, fizyka, wiedza o społeczeństwie, przygotowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, inne przedmioty wg potrzeb danej szkoły, po uzgodnieniach między dyrektorami tych placówek.
   § 3. Ustala się formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane: studia podyplomowe studia wyższe uzupełniające, kursy kwalifikacyjne seminaria i warsztaty metodyczne";

   b) Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Trzcianie, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie: ..."Ustala się miesięczne opłaty za świadczenia Publicznego Przedszkola w Trzcianie inne niż wychowanie i nauczanie w zakresie minimum programowego wychowania przedszkolnego jak niżej:
1.  z tytułu wyżywienia według skalkulowanych stawek żywieniowych ustalonych przez Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie;
2. z tytułu ponoszonych kosztów rzeczowych odpowiednio od dziecka korzystającego z posiłków za pobyt dzienny:
-    powyżej 5 - 7 godz. - 80,- zł
-    powyżej 7 - 9 godz. - 100,- zł.
§2. Dla rodziców posyłających do przedszkola więcej niż jedno dziecko opłata za drugie i następne dziecko wynosi 70% opłaty określonej w § 1 pkt 2.
§3. Opłaty za świadczenia udzielone przez przedszkole uiszcza się do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, przy czym w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 1 pkt 2 nie podlega zwrotowi, natomiast opłata o której mowa w § 1 pkt 1 podlega zwrotowi proporcjonalnie do ilości dni nieobecności w przedszkolu".
     Rada przyjęła także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011 rok. Tych problemów dotyczyło także kilka wniosków i interpelacji złożonych przez radnych, sołtysów i obecnych na sesji dyrektorów szkół. Zastanawiano się nad tym, jak rozwiązać problem z osobami w stanie nietrzeźwym poruszające się w centrum Trzciany i wyłudzające pieniądze, dyskutowano także nad tematem domów szpecących widok w centrum tej miejscowości. Dyrektorzy szkół wnioskowali o zmianę sposobu pracy pedagoga szkolnego na taki, aby był bliższy szkołom (jeden dzień w danej szkole). Rozmawiano o zmianach w oświetleniu dróg w Trzcianie, Łąkcie Dolnej i Leszczynie. Został także zgłoszony wniosek o dokonanie analizy stanu dróg gminnych w celu określenia ich stanu i ustalenia planu remontów. Kolejny wniosek dotyczył opracowania planu odnowy kolejnych wiosek gminy, w tym przede wszystkim Kierlikówki. Przypomniano o kończącym się terminie zgłaszania uwag do planu zagospodarowania przestrzennego gminy i ustalono, że także radni osobiście zapoznają się z planem przed podjęciem uchwały o jego przyjęciu.
    W końcowej części sesji radni zostali przez Przewodniczącego Ryszarda Śliwę zapoznani z treścią pisma, jakie wpłynęło do Rady Gminy od jednej z mieszkanek Trzciany, a dotyczyło odrzucenia skargi na działalność Urzędu Gminy w Trzcianie. Sprawą zajmie się Rada Gminy na kolejnej sesji.
   Po zamknięciu obrad Przewodniczący Rady Gminy Trzciana Ryszard Śliwa złożył wszystkim świąteczne życzenia, a następnie radni i zaproszeni goście połamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczno - noworoczne życzenia.

III Sesja Rady Gminy Trzciana - 21.12.2010 r. III Sesja Rady Gminy Trzciana - 21.12.2010 r.
III Sesja Rady Gminy Trzciana - 21.12.2010 r. III Sesja Rady Gminy Trzciana - 21.12.2010 r.
III Sesja Rady Gminy Trzciana - 21.12.2010 r. III Sesja Rady Gminy Trzciana - 21.12.2010 r.
III Sesja Rady Gminy Trzciana - 21.12.2010 r. III Sesja Rady Gminy Trzciana - 21.12.2010 r.
III Sesja Rady Gminy Trzciana - 21.12.2010 r. III Sesja Rady Gminy Trzciana - 21.12.2010 r.
III Sesja Rady Gminy Trzciana - 21.12.2010 r.

     Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dn. 21 grudnia 2010 r. / wtorek / o godzinie 8.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zwołuję III Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Gminy Trzciana.
3.    Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2010 r.
b/ opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Trzcianie,
c/ ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczane,
d/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Zawada Uszewska, Gmina Gnojnik.
e/ planu odnowy miejscowości Łąkta Dolna,
f/ trybu i sposobu powoływania i odwoływania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzcianie.
5.    Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011 r.
6.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
7.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8.    Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy Trzciana.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa

wstecz