III Sesja Rady Gminy Trzciana - 21.12.2010 r.

IV. SESJA RADY GMINY TRZCIANA KADENCJI 2010 - 2014 - 27.I.2011

    Bardzo pracowity jest początek kadencji nowej Rady Gminy Trzciana. 27. stycznia 2011 roku radni ponad cztery godziny obradowali w Świetlicy Gminnej w Trzcianie i była to już czwarta sesja nowej Rady. Po dyskusji, wysłuchaniu informacji od Wójta i Skarbnika Gminy jednogłośnie uchwalili  budżet Gminy Trzciana na 2011 rok.
    Kolejne uchwały dotyczą wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzciana, Planów Odnowy Miejscowości Łąkta Dolna, Kierlikówka, Trzciana, zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana, ustalenia odpłatności za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzciana w roku 2011. Jedyną uchwałą, której radni nie przyjęli większością głosów przeciw, było podniesienie wysokości diet dla radnych, co oznacza, że pozostaną one na takim samym poziomie, jak w poprzedniej kadencji.
    W sesji uczestniczyły mieszkanki Trzciany - Libichowej, które prosiły Wójta Józefa Nowaka o wyjaśnienia związane z budową oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji na terenie tego przysiółka.
    W końcowej części obrad Pani Anna Makowiecka zapoznała zebranych z propozycją
zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana.

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI BUDŻETU GMINY TRZCIANA NA 2011 ROK

DOCHODY (w złotych)

- Rolnictwo i łowiectwo - 5.733.696,-
- Leśnictwo - 500,-
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 2.000,-
- Gospodarka mieszkaniowa - 107.027,-
- Administracja publiczna - 48.671,-
- Urzędy naczeln. organów władzy państ. kontroli i sądownictwa - 800,-
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 250,-
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 2.746.453,-
- Różne rozliczenia - 7.905.335,-
- Oświata i wychowanie - 660.729,-
- Pomoc społeczna - 2.366.957,-
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 121.991,-
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 523.100,-
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   - 3.000,-   
                                                                       Razem dochody -  20.220.509,-   

WYDATKI

- Rolnictwo i łowiectwo - 12.288.000,-
- Transport i łączność - 360.000,-
- Gospodarka mieszkaniowa - 275.092,-
- Administracja publiczna - 1.580.150,-
- Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i sądownictwa - 800,-
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 308.500,-
- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn.niepos.osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 23.000,-
- Obsługa długu publicznego - 115.800,-
- Różne rozliczenia - 330.300,-
- Oświata i wychowanie - 6.207.677,-
- Ochrona zdrowia - 113.474,-
- Pomoc społeczna - 2.786.307,-
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 126.363,-
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 28.000,-   
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.132.144,-
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 375.000,-
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 3.000,-
- Kultura fizyczna  - 27.000,-
                                                                   Razem wydatki - 26.080.607,-                                

OGÓŁEM BUDŻET GMINY  - 27.029.136,-
IV Sesja Rady Gminy Trzciana.

IV Sesja Rady Gminy Trzciana.

IV Sesja Rady Gminy Trzciana.

IV Sesja Rady Gminy Trzciana.

IV Sesja Rady Gminy Trzciana.

IV Sesja Rady Gminy Trzciana.

IV Sesja Rady Gminy Trzciana. IV Sesja Rady Gminy Trzciana.
IV Sesja Rady Gminy Trzciana. IV Sesja Rady Gminy Trzciana.

IV Sesja Rady Gminy Trzciana.

     Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zawiadamiam, że na dzień 27 stycznia 2011 r. / czwartek/ o godzinie 8.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuję IV Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1.    Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy Trzciana.
3.    Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
4.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzciana na 2011 r.
b/ budżetu Gminy Trzciana na rok 2011,- (UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TRZCIANA NA ROK 2011),-
c/ Planu Odnowy Miejscowości Łąkta Dolna,-
d/ Planu Odnowy Miejscowości Kierlikówka,-
e/ Planu Odnowy Miejscowości Trzciana,-
f/ zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana,-
g/ ustalenia odpłatności za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzciana.
h/ wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej,-
i/ ustalenia wysokości diet dla Radnych,-
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Trzciana.

                          Przewodniczący Rady Gminy
                        Ryszard Śliwa

wstecz