V. Sesja Rady Gminy Trzciana - 11.03.2011.

V. SESJA RADY GMINY TRZCIANA KADENCJI 2010 - 2014 - 11.III.2011

    Jak zwykle Rada Gminy obradowała w Świetlicy Gminnej w Trzcianie. W posiedzeniu uczestniczyli nie tylko radni, ale także sołtysi i kilkuosobowa grupa mieszkańców gminy. Po wstępnych sprawach proceduralnych oraz wysłuchaniu obszernego sprawozdania Wójta Józefa Nowaka z jego działalności w okresie międzysesyjnym (patrz niżej), radni zajęli się kilkoma uchwałami. Pierwsza z nich dotyczyła Planu Pracy Rady na rok 2011, druga zmian w budżecie gminy na rok 2010. W trzeciej Rada Gminy zadecydowała o zaciągnięciu pożyczki w kwocie 3.453.118,-zł w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kamionna, Rdzawa, Kierlikówka, Ujazd i Trzciana - Etap II". Spłata pożyczki nastąpi po uzyskaniu zwrotu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
    Kolejną sprawą było powołanie inkasentów podatków i opłat lokalnych. Na inkasenta w Łąkcie Dolnej wyznaczono sołtysa tej miejscowości p. Romana Kędrę, a na inkasenta w Trzcianie wyznaczono p. Ryszarda Rybkę - również sołtysa. W pozostałych miejscowościach gminy inkasenci pozostają bez zmian i są to również sołtysi poszczególnych wsi.
    Radni przyjęli ponadto sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzcianie za okres od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 r.  Placówka będąca obecnie w likwidacji zamknęła ten okres stratą w wysokości 7.788,17 zł. Starta wynika z konieczności utworzenia rezerw związanych z likwidacją placówki.
    Dużą część sesji zajęła dyskusja, głównie prowadzona przez sołtysów na temat wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Ostatecznie ustalono, że ze względu na prowadzone obecnie przez Gminę Trzciana duże inwestycje Rada Gminy nie wyraża się zgody na wyodrębnienie takich środków na 2012 r. Bieżące potrzeby zgłaszane przez mieszkańców i sołtysów na zebraniach wiejskich bądź bezpośrednio do Wójta Gminy będą finansowane natomiast ze środków przeznaczonych na usługi komunalne oraz z transportu proporcjonalnie do potrzeb w danym środowisku, w sposób jak najbardziej racjonalny.
    Obecny na sesji Starosta Powiatu Bocheńskiego Pan Jacek Pająk oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Wiśniczu Pan Adam Korta przedstawili zebranym informację dotyczącą współpracy pomiędzy Gminą Trzciana a Starostwem Powiatowym w Bochni w zakresie zadań inwestycyjnych w 2010 r. i zamierzeń na 2011 rok. Zgodnie z tą informacją główne zamierzenia inwestycyjne w Gminie Trzciana to na 2011 rok: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna - Łapanów w m. Kierlikówka (koszt 25.000 zł), wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2072K Leszczyna - Nowe Rybie (100.000 zł), a na lata 2011 - 2014: stabilizacja osuwisk w m. Ujazd, Trzciana i Kamionna, przebudowa drogi powiatowej 2072K - do Kamionnej, przebudowa chodnika w m. Łąkta Dolna w ciągu drogi powiatowej 2095K, przebudowa drogi powiatowej 2071K wraz z budową chodników w m. Kierlikowka. Pod adresem przedstawicieli samorządu powiatowego radni i sołtysi skierowali liczne wnioski i zapytania, które głównie zawierały potrzeby w zakresie m.in. remontów bieżących dróg po zimie oraz właściwego oznakowania dróg.
   W punkcie dotyczącym spraw bieżących radni dyskutowali nad lokalizacją boiska sportowego "Orlik", na budowę którego jest możliwość otrzymania dotacji w kwocie 833 tys. zł. Szacunkowa wartość całej inwestycji to 1 mln 100 tys. zł.
Odrzucono propozycję usytuowania tego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kierlikówce, a poparto stanowisko Komisji Rady Gminy, że najlepszą lokalizacją dla tego typu obiektu będzie teren w Trzcianie. Podjęto uchwałę w tej sprawie i ustalono, że szczegółowe uzgodnienia dotyczące nabycia tej nieruchomości odbędą się na zorganizowanym spotkaniu Wójta Gminy, radnych i rady sołeckiej wsi Trzciana z księdzem proboszczem z Trzciany i Radą Parafialną. Sesję zakończono odpowiedziami Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone przez radnych i sołtysów.

INFORMACJA WÓJTA JÓZEFA NOWAKA O DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

28.01 -Wyjazd z pracownikiem GOPS-u do Raciechowic i zapoznanie się z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy, wyjazd z p. Skarbnik do BGK odnośnie pożyczki na budowę wodociągu
29.01 Zebranie OSP Ujazd.
30.01. Udział w zebraniu wiejskim w Kamionnej i w Leszczynie.
31.01. Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
01.01. Urlop.
04.02. Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.
05.02. Udział w spotkaniu u Wojewody Małopolskiego, zebranie OSP w Łąkcie Dolnej.
06.02. Udział w zebraniu wiejskim w Trzcianie.
07.02. Spotkanie z p. Starostą i Wicemarszałkiem Sorysem.
08.02. Spotkanie z dyrektorem Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
09.02. Udział w szkoleniu "Budżet zadaniowy".
12.02. Zebranie OSP Kamionna.
15.02. Spotkanie w szkole w Łąkcie Dolnej.
16.02. Spotkanie z Wicedyrektorem Powiatowym Zarządu Dróg.
17.02. Kontrola z PROW-u odnośnie sali gimnastycznej w Kamionnej.
18.02. Spotkanie z p. Muskałą odnośnie projektu "Na Młynówce" w Łąkcie Dolnej, udział w Walnym Zebraniu Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby.
19.02. Zebranie OSP Trzciana.
21.02. Udział w spotkaniu z Wojewodą i Marszałkiem w Krakowie.
22.02. Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
23.02. Spotkanie z projektantem odnośnie Młynówki w Łąkcie Dolnej, otwarcie przetargu na oczyszczalnie scieków.
24.02. Spotkanie z p. Grundkowską i p. Kutyło w sprawie wykupu działki w Kierlikówce.
25.02. Spisanie testamentu w Leszczynie.
27.02. Udział w zebraniu wiejskim w Łąkcie Dolnej.
02.03. Udział w szkoleniu obronnym w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie, udział w pogrzebie p. Kordeckiego.
03.03. Udział w szkoleniu odnośnie środków unijnych dla przedsiębiorców.
04.03. Posiedzenie Komisji Budżetowej.
06.03. Zebranie OSP Rdzawa.
07.03. Posiedzenie Komisji Społeczno Oświatowej i Komisji Rewizyjnej, spotkanie z Zarządem OSP w Łąkcie Dolnej
09.03. Spotkanie z p. dyr. Lechowicz w sprawie Środowiskowego Domu Samopomocy, udział w spotkaniu ze Starostą i Marszałkiem Kozakiem.
10.03. Udział w uroczystym wręczeniu medali za obronność (p. Anna Dębosz z Kierlikówki), działania w zakresie pozyskania działki pod budowę ORLIKA.

INFORMACJE STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI

Informacja 1.

 Informacja 2.

 Informacja 3.

Informacja 4.

Informacja 5.

FOTOGALERIA

V. Sesja Rady Gminy Trzciana - 11.03.2011. V. Sesja Rady Gminy Trzciana - 11.03.2011.
V. Sesja Rady Gminy Trzciana - 11.03.2011. V. Sesja Rady Gminy Trzciana - 11.03.2011.
V. Sesja Rady Gminy Trzciana - 11.03.2011. V. Sesja Rady Gminy Trzciana - 11.03.2011.
Starosta J. Pająk na V. Sesji Rady Gminy Trzciana. Starosta J. Pająk na V. Sesji Rady Gminy Trzciana.
V. Sesja Rady Gminy Trzciana - 11.03.2011.
    Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2011r./ piątek / o godzinie 8.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zwołuję V Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad III i IV sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2011 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2010 r.;
b/ zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego;
c/ zmiany uchwały dot. określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa;
d/ zmiany uchwały Nr XXVIII/201/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
e/ określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
f/ przyjęcia sprawozdania finansowego GZOZ w Trzcianie.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy Trzciana.

    

                          Przewodniczący Rady Gminy
                        Ryszard Śliwa

wstecz