VI. Sesja Rady Gminy Trzciana.

VI. SESJA RADY GMINY TRZCIANA KADENCJI 2010 - 2014 - 06.VI.2011

     Bardzo obszerny porządek obrad, zaproponowany radnym na VI Sesję Rady Gminy Trzciana, zwołaną na 6 czerwca 2011 r. został zrealizowany z jednym wyjątkiem, gdyż nie przybyła na sesję Pani Anna Dębosz, odznaczona przez Ministra Obrony Narodowej "Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju", a zaplanowano wręczenie Jej i złożenie gratulacji.
    W pierwszej części sesji wzięli udział członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Trzciana, którzy przybyli tu wraz ze swoimi opiekunkami i przysłuchiwali się obradom.
   Trzynastu obecnych na sesji radnych podjęło tego dnia wyjątkowo dużą liczbę decyzji, głosując jednogłośnie nad uchwałami, m. in. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy, zmiany treści Statutu Gminy Trzciana; przeznaczenia do użytku publicznego obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Kierlikówce i Łąkcie Dolnej, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2011 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego; zaciągnięcia kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych; zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego; zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska itd. Radni wysłuchali także kilku informacji np. o działalności GOPS, Gminnej Świetlicy w Trzcianie i o planach organizacji Święta Gminy Trzciana 2011.
    Radni jednogłośnie udzielili absolutowrium Wójtowi Gminy Trzciana Józefowi Nowakowi z tytułu wykonania budżetu. Jemu i Pani Skarnik Bożenie Jagielskiej złożono również podziękowania i gratulacje za dobrą realizację ambitnego budżetu.
Budżet Gminy Trzciana w 2010 roku został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 15.135.456,- zł
tj. 99,5 %; natomiast po stronie wydatków 17.454.529,- zł tj. 96, 2%. Stan zadłużenia gminy na koniec grudnia 2010 r. wynosi 2.704.129,- zł, co stanowi 15,49 % . W zadłużeniu tym mieści się pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 490.729,- zł, która zostanie spłacona po otrzymaniu środków z PROW tj. do 30.03.2011r.
Największe pozycje wydatków:
- Rolnictwo i łowiectwo - budowa wodociągów - 2.350.000,-
- Transport i łączność - wydatki bieżące i inwestycyjne na drogach - 1.040.000,- zł
- Oświata i wychowanie - wydatki bieżące szkół - 6.909.000,-zł
- Opieka społeczna - wydatki bieżące - 2.770.000,- zł
Największe inwestycje prowadzone w 2010 r.:
- budowa wodociągów I etap - 2.170.000,-
- chodniki przy drogach powiatowych - Leszczyna i Ujazd - 175.000,-
- drogi publiczne gminne - 359.000,-
- most Trzciana - Pachówka - 104.000,-
- budowa Sali gimnastycznej w Kamionnej - 807.000,-
- remont szkoły w Leszczynie - 240.000,-
- zakup budynku mieszkalnego wraz z działką dla osoby poszkodowanej w wyniku osuwisk
180.000,- zł
- pozostałe zakupy inwestycyjne - 64.000,- zł.

SPRAWOZDANIE Z DZIŁALNOŚCI ŚWIETLICY GMINNEJ ZA 2010 ROK

    Gminna Świetlica w Trzcianie zajmowała sie:
1. Promocją gminy podczas prezentacji wyjazdowych na corocznym święcie "Jabłka i Gruszy w Czasławiu - gmina Raciechowice. Prezentacją rękodzieła, wyrobów lokalnych producentów, ulotek promujących naszą gminę.
2. Poszukiwaniem talentów muzycznych poprzez organizację corocznego przeglądu piosenki p.n. "Z mikrofonem do gwiazd".
3. Pomocą w przygotowaniu i organizacji ze strony artystycznej imprez strażackich odbywających się na terenie naszej gminy (wykonywanie dekoracji, organizacja obsługi).
4. Opracowaniem programu Święta Gminy i jego realizacją ze strony artystycznej .
5. Prowadzeniem warsztatów plastycznych z dziećmi w ramach programu profilaktycznego.
6. Pomocą w korzystaniu z Internetu, wyszukiwaniu ofert pracy, obsłudze programów komputerowych.
7. Projektowaniem i drukowaniem wszelakiego rodzaju dyplomów, zaproszeń, podziękowań na potrzeby Jednostek OSP, MDP i klubu sportowego.
8. Na świetlicy odbywały się różnego rodzaju prezentacje, szkolenie i inne imprezy okolicznościowe
9. Aktywna była współpraca ze szkołami z terenu gminy.
10. Przy Gminnej Świetlicy w Trzcianie działa Klub Seniora. Spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca a także w terminach które klubowicze ustalą pomiędzy sobą.
11. W tym roku podczas 2-dniowego święta powiatu organizowanego w Łapanowie zaprezentują się nasze zespoły artystyczne: w sobotę zespół rockowy "The End", a w niedzielę kabaret "Zgred".
12. W ubiegłym roku złożyliśmy 5 wniosków o dofinansowanie do różnych instytucji z czego 2 zostały pozytywnie rozpatrzone. Większość wniosków składaliśmy przez Stowarzyszenie i tu podziękowania dla p. Macieja Babrała za pomoc i cierpliwość podczas tych procedur. Przez Stowarzyszenie składaliśmy dlatego, iż nie wymagany był wkład własny finansowy wobec tej instytucji.
13.Jeden projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a realizowany był p.t. "Poszukiwany - Poszukiwana". Miał na celu utworzenie 5 różnych grup artystycznych. Zrekrutowano młodzież i utworzono grupy w poszczególnych miejscowościach: kabaretową, fotograficzną, taneczną, muzyczną i teatralną. Po kilku miesiącach prób i wielu spotkaniach grupy stworzyły własny program artystyczny oraz zakupiły sprzęt niezbędny do jego realizacji zadań. Ze swoim programem zaprezentowały się najpierw w swoich miejscowościach a potem podczas festiwalu finałowego w Trzcianie. Występom towarzyszyła wystawa fotografii "Twarze i pejzaże" przygotowana przez grupę fotograficzną. Projekt zakończył się sukcesem i został pozytywnie rozliczony. Kwota dofinansowania wynosiła 34 tys. zł.
14. Kolejny projekt p.t. "Alternatywne Lekcje Historii" uzyskał dofinansowanie z POKL, a jest realizowany we współpracy z gimnazjami z terenu gminy. Jak sam tytuł wskazuje jest to projekt historyczny. Zakłada on przeprowadzenie warsztatów oraz debat oksfordzkich z 3 grupami młodzieży w poszczególnych gimnazjach na tematy związane z patriotyzmem. W dalszej części przewiduje utworzenie 3 Klubów Miłośników Historii, gromadzenie przez nich materiałów historycznych, eksponatów, fotografii, wywiadów z żyjącymi świadkami historii. Zakłada także zrobienie wystawy oraz utworzenie strony internetowej by każdy mógł zobaczyć efekty ich pracy. Kwota dofinansowania wynosi ponad 49 tys. zł. Projekt jest w trakcie realizacji. Chciałbym podziękować dyrekcji gimnazjów za przychylność i pomoc w realizacji tego projektu.
15. Uzyskaliśmy także dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do remontu Świetlicy w Kamionnej. Wniosek był składany na początku ubiegłego roku do LGD "Dolina Raby". Po długim procesie oceny wniosku otrzymaliśmy dofinansowanie w wynosi 24.900 zł a cały remont będzie nas kosztował 45 123,17 zł brutto. Remont tej świetlicy był konieczny.
16. W bieżącym roku złożyliśmy 3 kolejne wnioski o dofinansowanie. Pozytywnie został rozpatrzony wniosek składany do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Czekamy na podpisanie umowy. Kwota dofinansowania wynosi 57 tys. zł.
17. Ponadto działa także Centrum Kształcenia na bazie platformy e-edukacyjnej, gdzie udostępnione są darmowe kursy internetowe. Centrum. Średnio 40 osób tygodniowo odwiedza placówkę, a ok. 5% z nich korzysta z kursów.
18. Staramy się cały czas poszerzać zakres naszych działań na miarę możliwości finansowych i kadrowych.

VI Sesja Rady Gminy Trzciana. Członkowie MRG na Sesji RG Trzciana.
VI Sesja Rady Gminy Trzciana. VI Sesja Rady Gminy Trzciana.
VI Sesja Rady Gminy Trzciana. VI Sesja Rady Gminy Trzciana.
VI Sesja Rady Gminy Trzciana. Kierownik Gminnej Świwetlicy Paweł Sroka.
VI Sesja Rady Gminy Trzciana. VI Sesja Rady Gminy Trzciana.
VI Sesja Rady Gminy Trzciana. VI Sesja Rady Gminy Trzciana.
VI Sesja Rady Gminy Trzciana. VI Sesja Rady Gminy Trzciana.

    

     Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06 czerwca 2011 r../ poniedziałek /o godzinie 8.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zwołuję VI Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy Trzciana.
3.    Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4.    Wręczenie dyplomu i złożenie gratulacji p. Annie Dębosz, odznaczonej przez Ministra Obrony Narodowej "Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju".
5.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzciana za 2010 r.:
a/ zapoznanie się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej;
b/ odczytanie opinii i wniosku Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c/ dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzciana, sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia komunalnego j.s.t.;
d/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r .;
e/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzciana absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010r.
6.    Zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Trzciana za 2010 r.
7.    Dyskusja nad informacją z działalności za 2010r. instytucji kultury gminy Trzciana wraz z przyjęciem bilansu oraz propozycje programowe związane z obchodami tegorocznego Święta Gminy Trzciana.
8.    Przyjęcie sprawozdania finansowego GZOZ w Trzcianie - podjęcie uchwały.
9.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie za 2010r.
10.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany uchwały w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia przez Gminę Trzciana Gminie Zegocina zadań w zakresie świadczenia usług dla osób chorych psychicznie oraz upośledzonych umysłowo.
b/ włączenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Trzcianie do ZPO w Trzcianie;
c/ zmiany treści Statutu Gminy Trzciana;
d/ przeznaczenia do użytku publicznego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kierlikówce;
e/ przeznaczenia do użytku publicznego obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Łąkcie Dolnej;
f/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bocheńskiego;
g/ udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego;
h/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
i/ zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2011 r.;
j/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
k/ zaciągnięcia kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych;
l/ zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego;
ł/ zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.
11. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie lokalizacji Orlika w odniesieniu do uwag zgłoszonych przez p.p. Jopów.
12.Informacja na temat wyboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015.
13. Interpelacje, zapytania i wnioski.
14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy Trzciana.
                           Przewodniczący Rady Gminy
                             Ryszard Śliwa

wstecz