VII. SESJA RADY GMINY TRZCIANA - 26.IX.2011

VII. SESJA RADY GMINY TRZCIANA - 26.IX.2011

    Siódme już w tej kadencji sesja Rady Gminy Trzciana odbyła się 26 września 2011 roku. Radni obradowali pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Trzciana Ryszarda Śliwy. Nie brakło gości: mieszkanek gminy Trzciana, a także Adama Korty - dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg (to w związku z uchwałą intencyjną o zabezpieczeniu środków finansowych - ponad 594 tys. zł  na modernizację drogi 2096K Trzciana - Łąkta Górna, realizowanego w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój").kandydatek na ławników: Anny Aleksandry Przybyłko i Anny Marii Zatorskiej oraz dyrektorów szkół. Większość gości uczestniczyła tylko w tych fragmentach obrad, które interesowały te osoby.
   Jak zwykle radni wysłuchali informacji Wójta Gminy Józefa Nowaka, który szczegółowo zrelacjonował dzień po dniu swojej pracy w okresie od ostatniego posiedzenie gminnego parlamentu. Skarbnik Gminy Bożena Jagielska przedłożyła informację o realizacji budżetu Gminy Trzciana 2011 roku w pierwszym półroczu 2011 roku. Rada przyjęła tę informację, jak również dokonała zmian w tegorocznym budżecie.
   Kolejne uchwały dotyczyły m. in. zmiany Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie (zasadnicza zmiana to włączenie do Zespołu Szkoły Muzycznej I Stopnia w Trzcianie), udzielenie dotacji dla OSP Trzciana na zakup torby sanitarnej PSP R-1, bezprzetargowego wydzierżawienia lokalu w Rdzawie.
  Kilkadziesiąt minut zajęły Radzie tajne wybory dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Bochni. Najpierw Rada powołała komisję wyborczą (Józef Pijanowski, Marcin Duda, Krzysztof Stochel), potem głosowała wrzucając karty do specjalnej urny, wreszcie słuchając powyborczego protokołu. Obie kandydatki uzyskały poparcie radnych i zostały wybrane na ławników.
   Podczas tego posiedzenia radni wysłuchali także informacji o przygotowaniach do wyborów oraz realizowanych na terenie Gminy inwestycjach (m. in. budowie kanalizacji, oczyszczalni ścieków i kompleksu sportowego Orlik 2012). Kolejne informacje zaprezentował Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie Andrzej Kącki, który poinformował radnych o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach, począwszy od 2002 roku. Są to wyniki dobre lub bardzo dobre, oscylują w staninach 6 - 7, czyli na poziomie średnim, wyżej średniego, a nawet wysokim. Nie ma znaczących różnic w wynikach uczniów z poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjów. Dyrektor Kącki zwrócił również uwagę zebranych na to, że wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminach zewnętrznych nie moga być jedynym elementem oceny pracy szkół.
   Po wysłuchaniu odpowiedzi Wójta na interpelacje radnych i sołtysów prowadzący posiedzenie Ryszard Śliwa zamknął obrady VII. Sesji Rady Gminy Trzciana.

     

VII. Sesja Rady Gminy Trzciana - 26.09.2011 r. VII. Sesja Rady Gminy Trzciana - 26.09.2011 r.
VII. Sesja Rady Gminy Trzciana - 26.09.2011 r. VII. Sesja Rady Gminy Trzciana - 26.09.2011 r.
VII. Sesja Rady Gminy Trzciana - 26.09.2011 r. VII. Sesja Rady Gminy Trzciana - 26.09.2011 r.

VII. Sesja Rady Gminy Trzciana - 26.09.2011 r.

        Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 września 2011r. / poniedziałek / o godzinie 8.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zwołuję VII Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy Trzciana.
3.    Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4.    Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gm. Trzciana za I półrocze 2011r.
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany budżetu i w budżecie Gminy Trzciana na 2011r;
b/ zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego;
c/ określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi;
d/ zmiany Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie;
e/ udzielenia dotacji jednostkom OSP z terenu Gminy Trzciana.
6. Wybór ławników.
7. Prezentacja wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach w odniesieniu do lat poprzednich.
8. Informacja odnośnie realizacji bieżących inwestycji na terenie Gminy Trzciana.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy Trzciana.

                           Przewodniczący Rady Gminy
                             Ryszard Śliwa

wstecz