VIII. Sesja Rady Gminy Trzciana - 23.11.2011.

VIII. SESJA RADY GMINY TRZCIANA - 23.XI.2011

   Ósma sesja Rady Gminy Trzciana miała istotne znaczenie nie tylko historyczne (o czym w dalszej części tekstu), ale także bardzo ważny wymiar dla każdego mieszkańca gminy. Radni przegłosowali bowiem stawki podatków lokalnych na 2012 roku oraz podjęli decyzje w sprawie gospodarki wodno - ściekowej. W tej drugiej właśnie uchwale jest wymiar historyczny, bowiem uchwała powołuje do życia zupełnie nową w Gminie Trzciana dziedzinę, jaką będzie zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków.
    Radni dokonali zmian w budżecie Gminy Trzciana na 2011 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzciana, wysłuchali informacji o przygotowaniach do zimy, informacji o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych oraz informacji o realizowanych zadaniach inwestycyjnych. Z ta ostatnią informacją powiązana była wizja terenowa, podczas której radni i sołtysi oraz niektórzy pracownicy Urzędu Gminy w Trzcianie zapoznawali się na miejscu inwestycji ze stanem prac w czterech miejscach: na ujęciu wody, przy zbiornikach wyrównawczych w Kamionnej, na kompleksie sportowym "Orlik 2012" oraz oczyszczalni ścieków w Trzcianie.
    Podczas sesji Wójt Gminy Trzciana zapowiedział zmiany w strukturze Urzędu Gminy w Trzcianie. Zostanie utworzone bowiem nowe stanowisko pracy - do spraw zamówień publicznych. Jest to konieczne ze względu na to, że Referat ds. Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Trzcianie przejmie obowiązki związane z prowadzeniem usług zaopatrzenia zbiorowego w wodę i odprowadzania ścieków. Stanie się więc niejako przedsiębiorstwem samorządowym.

   Poniżej prezentujemy podstawowe informacje o podjętych uchwałach.
   1. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Gminy Trzciana:
       "
Obniża się cenę skupu żyta przyjętą jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na obszarze Gminy Trzciana z kwoty 74,18 zł za 1 kwintal do kwoty 52,00 zł za 1 kwintal".
   2.  Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
        1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie (od 1 stycznia 2012 roku):
        a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budyniów - 0,61 zł od 1 m2 powierzchni,
        b). pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
        c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od 1 m2 powierzchni;
        2) Od budynków lub ich części:
              a) mieszkalnych - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
              b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalność) gospodarczej - 16,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
             c) zajętych na prowadzenie działalność gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
             d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
             e) pozostałych, w tym:
                 - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
                 - letniskowych - 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
                 - gospodarczych i innych - 4,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
          3) . od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie  art 4. ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
   3.  Uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - przedstawimy szczegółowo w późniejszym terminie.
     Zrealizowane w 2011 roku zadania inwestycyjne przedstawimy w odrębnej publikacji w grudniu 2011 roku.

VIII. Sesja Rady Gminy - 23.11.2011. VIII. Sesja Rady Gminy - 23.11.2011.
VIII. Sesja Rady Gminy - 23.11.2011. VIII. Sesja Rady Gminy - 23.11.2011.
VIII. Sesja Rady Gminy - 23.11.2011. VIII. Sesja Rady Gminy - 23.11.2011.

WIZJA W TERENIE

VIII. Sesja Rady Gminy - 23.11.2011 - przy wodociągu. VIII. Sesja Rady Gminy - 23.11.2011 - przy stacji filtrów.
VIII. Sesja Rady Gminy - 23.11.2011 - na Orliku 2012. VIII. Sesja Rady Gminy - 23.11.2011 - oczyszczalnia ścieków.

       
    Działając na podstawę art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2011 r. / środa / o godzinie 8.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zwołuję VIII Sesję Rady Gminy, na którą uprzejmie zapraszam proponując następującą tematykę:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana na 2011 r.;
    b/ zmiany budżetu i w budżecie Gminy Trzciana na 2011r.;
    c/ ustalenia wysokości stawek podatkowych na 2012r.;
    d/ gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciana;
    e/ przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
5. Informacja odnośnie przygotowania do akcji "Zima".
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.
7. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Trzciana.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski.
9. Sprawy bieżące.
10. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy Trzciana.
11. Wizja w terenie.

                           Przewodniczący Rady Gminy
                             Ryszard Śliwa

wstecz