IX Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

IX. SESJA RADY GMINY TRZCIANA - 28.XII.2011

    Uchwalenie budżetu Gminy Trzciana na 2012 rok było najważniejszym punktem IX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2011 r. w Gminnej Świetlicy w Trzcianie. Oprócz tego radni wysłuchali informacji o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy oraz przyjęli kilka dalszych uchwał, m. in. w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011r.; zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2011r: udzielenia dotacji dla OSP Leszczyna na dofinansowanie zakupu sprzętu, zmiany w Uchwale Nr VIII/63/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; wyrażenia opinii odnośnie projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Praca indywidualna z uczniem", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (będzie realizowany w okresie II - XII. 2012 roku we wszystkich szkołach podstawowych, a jego podstawowym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych) 
    Rada uchwaliła także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok (pełny tekst poniżej) oraz wysłuchała informacji odnośnie planów inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Trzciana w roku 2012.
    Z porządku obrad, na wniosek autorki, został wycofany punkt o rozpatrzeniu jej skargi. Rada uchwaliła także rezolucję w sprawie planów likwidacji Sądu Rejonowego w Bochni i przejęciu jego właściwości przez Sąd Rejonowy w Brzesku, sprzeciwiającą się takim zamiarom.
    Najważniejsza z uchwał tej sesji to "Budżet Gminy Trzciana na 2012 rok". Zakłada on dochody Gminy w wysokości 24.453.506 zł (dochody bieżące - 16.770.505 zł, dochody majątkowe - 7.683.001 zł) oraz wydatki w wysokości - 22.651.496 zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 8.250.935 zł. Kolejne największe zaplanowane wydatki gminy to: oświata i wychowanie - 7.508.000 zł, pomoc społeczna - 3.158.662 zł, administracja publiczna - 1.775.650 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.678.000 zł, kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego - 425.000 zł. Na rezerwę przeznaczono kwotę 200 tys. zł, a na spłatę pożyczek i kredytów - 4.702.010 zł.
    Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski sołtysów oraz podziękowania radnych i sołtysów za zrealizowane zadania w 2011 roku zakończyły IX. Sesję Rady Gminy Trzciana. Uczestnicy obrad przed pożegnaniem się złożyli sobie jeszcze noworoczne życzenia i połamali się opłatkiem.

   Uchwała Nr IX/81/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 r.

    Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art.41 ust.2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz.473 z późn. zm.) oraz art.10 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.)- Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:

§ 1.
    Celem realizacji należących do zadań własnych gminy działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzciana oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3.
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Harmonogram działań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Gminy Trzciana na 2012 rok.


I.    Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem:
-    finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
-    współudział w finansowaniu placówek i działań terapeutycznych prowadzonych przez te placówki na terenie innej gminy lub miasta, do której kierowani są (lub sami się zgłaszają) mieszkańcy naszej gminy,
-    finansowanie zajęć w programie ponadpodstawowym dla osób uzależnionych lub zajęć po zakończeniu leczenia,
-    prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz świadczenie pomocy pedagogiczno - psychologicznej i logopedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Finansowanie bieżących kosztów jego działalności oraz wynagrodzenie osób pracujących w tym punkcie,
-    sfinansowanie niezbędnych szkoleń i kursów dla osób pracujących w punkcie konsultacyjnym, nauczycieli i pracowników świetlic,
-    zakup i dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych (broszury, ulotki) dla klientów punktu i szkół oraz instytucji współpracujących z punktem,
-    nakłanianie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego.

II.    Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
- tworzenie i finansowanie bieżącej działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy domowej (dorosłych i dzieci):
a/ punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy domowej,
b/ udział w pokryciu kosztów remontu budynków, w których realizowane są programy profilaktyczne (świetlice środowiskowe oraz w budynku, w którym prowadzony jest punkt dla ofiar przemocy w rodzinie,
c/ telefonów zaufania dla ofiar przemocy domowej,
d/ pomoc finansowa w realizowaniu programu profilaktycznego przez Posterunek Policji w Trzcianie
-    doposażenie omawianych placówek w pomoce i sprzęt niezbędny dla prowadzenia zajęć,
-    dofinansowanie adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na wymienione placówki,
-    prowadzenie dyżurów telefonicznych oraz telefonicznych konsultacji specjalistycznych,
-    dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje w zakresie pomagania ofiarom przemocy domowej,
-    organizacja narad, konferencji poświęconych przemocy w rodzinie,
-    prowadzenie badań w środowisku lokalnym na podstawie wywiadu środowiskowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
-    edukacja publiczna np. druk ulotek, broszur, poradników,
-    dofinansowanie szkoleń i kursów dla członków GKRPA.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych:
-    organizowanie, prowadzenie i finansowanie na terenie szkół świetlic środowiskowych i bibliotek programów profilaktycznych np. "Drugi Elementarz", "Noe", "Spójrz inaczej", "Jak żyć z ludźmi", "Zanim spróbujesz", "Odlot", "Tak czy nie", "Podaj dłoń", " Dziękuję, nie" i innych, dla dzieci i młodzieży, a także dla ich rodziców wdrażanych przez nauczycieli i świetlicowe,
-    organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych oraz wystaw dla dzieci i młodzieży na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie przy współpracy ze szkołami, świetlicami środowiskowymi i GOPS,
-    wspieranie działań profilaktycznych szkół i świetlic środowiskowych, fundowanie nagród w organizowanych przez szkoły i świetlice konkursach plastycznych, sportowych i innych , które zapobiegają powstawaniu patologii społecznej,
-    wyposażenie świetlic środowiskowych i szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą z terenu gminy w ramach zagospodarowania wolnego czasu,
-    dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez szkoły i świetlice środowiskowe w ramach spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia (zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia tych zajęć),
- dożywianie dzieci na zajęciach pozalekcyjnych,
- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (profilaktyczno - wychowawczych)
-    organizowanie konkursów dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Trzciana poświęconych profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii np. zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania konkursu,
-    dofinansowanie programów artystyczno-profilaktycznych organizowanych
dla młodzieży szkolnej poświęconych problemom alkoholizmu i narkomanii,
-    pokrycie kosztów wyjazdów, wycieczek oraz kolonii na których będzie realizowany program profilaktyki, dla dzieci zagrożonych patologią,
-    pokrycie kosztów wyjazdów, wycieczek oraz kolonii dla dzieci biorących udział w programie profilaktycznym realizowanym przez szkoły i świetlice,
-    organizowanie imprez z okazji Dnia Dziecka realizowanych przez szkoły świetlice środowiskowe,
-    dofinansowanie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Klubów Sportowych prowadzonych w ramach zajęć pozaszkolnych,
-    organizowanie i dofinansowanie szkolenia pierwszej pomocy,

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii:
-    organizowanie i dofinansowanie działalności klubów abstynenckich na terenie gminy,
-    sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji programu prowadzonego przez organizacje pozarządowe w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,
-    wynagradzanie i finansowanie działalności koordynatora, pełnomocnika gminnego programu profilaktyki, który będzie nadzorował wykonywanie gminnego programu profilaktyki.
-    prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych we współdziałaniu z policją i innymi instytucjami uprawnionymi odnośnie sprzedaży osobom nieletnim i osobom, których zachowanie wskazuje na stan nietrzeźwości,
-    sfinansowanie szkolenia dla sprzedawców alkoholu,

V.    Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

VI.    Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

VII.    Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.

Warunki realizacji programu:

1/ nadzór nad realizacją programu sprawuje Rada Gminy Trzciana i Wójt Gminy,
2/ w realizacji programu uczestniczy gminna komisja ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stosownie do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz koordynator lub pełnomocnik gminnego programu profilaktyki alkoholowej,
3/ członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Trzcianie za wykonywanie obowiązków w ramach działalności komisji tj. udziałów w posiedzeniach komisji, udziału w kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i innych zadań otrzymują wynagrodzenia,
w wysokości diety radnego Gminy Trzciana,
4/ finansowanie działalności koordynatora lub pełnomocnika,
5/ finansowanie zadań programu, GKRPA koordynatora lub pełnomocnika odbywa się ze środków budżetu gminy z otrzymanych opłat za zezwolenia na alkohol.

IX Sesja Rady Gminy w Trzcianie. IX Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
IX Sesja Rady Gminy w Trzcianie. IX Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
IX Sesja Rady Gminy w Trzcianie. IX Sesja Rady Gminy w Trzcianie.
IX Sesja Rady Gminy w Trzcianie. IX Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

IX Sesja Rady Gminy w Trzcianie.

       
    Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam,że w dniu 28 grudnia 2011 r./środa/ o godzinie 8.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zwołuję IX Sesję Rady Gminy, na którą u przejmie zapraszam proponując następującą tematykę:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku dziennego obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy Trzciana.
3. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ udzielenia dotacji dla jednostki OSP z terenu Gminy Trzciana;
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011r.;
c/ zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2011r.;
d/ zmiany w Uchwale Nr VIII/63/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2011 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
e/ wyrażenia opinii odnośnie projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego;
f/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Łąkta Dolna.
5. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 r.
6. Przyjęcie budżetu Gminy Trzciana na 2012 r.
7. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
8. Informacja odnośnie planów inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Trzciana w roku 2012.
9. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Trzciany - podjęcie uchwały.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy Trzciana.
   

                           Przewodniczący Rady Gminy
                             Ryszard Śliwa

wstecz