SOŁECTWA GMINY TRZCIANA - KADENCJA 2010 - 2014

      Sołectwo -  jest to jednostka pomocnicza gminy, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
      Sołtysa oraz radę sołecką wyłaniają stali mieszkańcy danego sołectwa w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na zebraniu wiejskim
      Nadzór ogólny nad działalnością sołectwa sprawuje rada gminy. W imieniu rady gminy bieżący nadzór sprawuje wójt. Powinien on obejmować dwie kwestie: czy działalność sołectwa jest celowa, rzetelna i gospodarna, a ponadto czy jest zgodna z prawem. Wójt może więc wstrzymać lub zawiesić wykonanie uchwały zebrania mieszkańców niezgodnej z prawem. Natomiast uchylić może ją tylko rada gminy.

Kamionna - wjazd do wsi od strony Rdzawy. Kierlikówka - panorama wsi od strony południowej.
KAMIONNA KIERLIKÓWKA
 Leszczyna - panorama wsi od strony zachodniej. łąkta Dolna - panorama na północno - wschodnią część wsi.
LESZCZYNA ŁĄKTA DOLNA
Rdzawa - panoramawsi od strony południowej.  Ujazd - centrum wsi.
RDZAWA UJAZD
Trzciana - panorama na wieś od strony południowej.
TRZCIANA

Powrót do strony głównej.