SOŁECTWO KAMIONNA - STATUT

Rozdział 1
Postanowienie ogólne

§ 1
1. Sołectwo Rdzawa jest jednostką pomocniczą Gminy Trzciana.

2. Sołectwo obejmuje wieś Rdzawa w granicach określonych jak na załączonej mapie.

§ 2
Sołectwo działa na podstawie przepisów:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- Statutu Gminy Trzciana,
- niniejszego Statutu,
- innych aktów prawnych, dotyczących sołectw.

§ 3
Pełnoprawnymi uczestnikami społeczności samorządowej Sołectwa są jego stali mieszkańcy, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do rad gmin.

§ 4
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Trzciana,
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć sołectwo Rdzawa,
3) Statucie - należy przez to rozumieć statut sołectwa Rdzawa,
4) Sołtysie - należy przez to rozumieć sołtysa sołectwa Rdzawa,
5) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć radę sołecką sołectwa Rdzawa,
6) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć zebranie wiejskie sołectwa Rdzawa,
7) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Trzciana,
8) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Trzcianie.

Rozdział 2
Organy Sołectwa i zakres działania

§ 5
1. Sołectwo działa poprzez swoje organy.
2. Organem uchwałodawczym Sołectwa jest Zebranie Wiejskie.
3. Organem wykonawczym Sołectwa jest Sołtys. Działalność Sołtysa wspiera Rada Sołecka.

§ 6
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata i kończy się z upływem kadencji Rady Gminy, a pełnienie ich obowiązku ustaje z chwilą wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.
2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 5 do 11 osób, w tym Sołtys. Decyzję o liczbie członków Rady Sołeckiej podejmuje Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym.
3. Zebranie Wiejskie celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt, nie później niż 3 miesiące po wyborach do Rady Gminy na kolejną kadencję.

§ 7
Sołectwo realizuje zadania o charakterze lokalnym, w szczególności w zakresie:
1) remontów, bieżącego utrzymania i odśnieżania dróg,
2) utrzymania czystości w sołectwie,
3) utrzymania przystanków autobusowych,
4) budowy i remontów chodników,
5) naprawy przepustów i melioracji,
6) budowy nowych punktów świetlnych,
7) utrzymania i wyposażania placów zabaw,
8) zagospodarowania turystycznego Sołectwa,
9) współorganizowania imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,
10) inicjowania i organizowania wspólnych prac na rzecz poprawy estetyki Sołectwa oraz warunków socjalno - bytowych jego mieszkańców,
11) sprawowania kontroli społecznej nad działalnością związaną z warunkami życia mieszkańców Sołectwa.

§ 8
Zadania określone w § 7 Sołectwo realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu przez Radę Gminy środków
i kompetencji oraz obowiązujących przepisów,
2) opiniowanie spraw dotyczących żywotnych interesów mieszkańców Sołectwa,
3) współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy
konsultacji społecznych w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,
4) występowanie z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwianie wykracza poza możliwości Sołectwa,
5) zgłaszanie Wójtowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach leżących w zakresie działania Sołectwa,
6) współpracę z radnymi,
7) współpracę z Komisjami Rady Gminy,
8) rozwijanie różnych form życia kulturalnego w Sołectwie,
9) organizowanie imprez mających na celu rozwój, upiększenie i promocję Sołectwa,
10) organizowanie bazy sportowo - rekreacyjnej i wypoczynkowej na terenie Sołectwa,
11) podejmowanie działań, mających na celu utrzymanie porządku, spokoju oraz bezpieczeństwa
w Sołectwie.

§ 9
1. Sołectwu może być przyznane mienie komunalne na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Gminy.
2. Rada Gminy w drodze odrębnej uchwały może przekazać Sołectwu do realizacji określone zadania wraz z przeznaczeniem odpowiednich środków finansowych na ten cel.

§ 10
W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązywać współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi.

Rozdział 3
Zasady i tryb zwoływania Zebrania Wiejskiego oraz warunki ważności podejmowanych uchwał

§ 11
Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje stałym mieszkańcom Sołectwa, którzy posiadają czynne prawo wyborcze.

§ 12
Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa, uprawnionych do udziału w zebraniu,
- na wniosek większości członków Rady Sołeckiej,
- na wniosek Rady Gminy lub Wójta, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.

§ 13
1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. O zwołaniu Zebrania Wiejskiego powiadamia się mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno się odbyć w terminie 14 dni od złożonego wniosku o zwołanie zebrania, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
4. W przypadku niedopełnienia przez Sołtysa obowiązku określonego w ust. 3 Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt niezwłocznie przy zachowaniu zasady określonej w ust.2.

§ 14
1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o terminie jego odbycia zawiadomieni zgodnie z §13 ust 2.
2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys, Wójt lub jego przedstawiciel, a przewodniczy jego obradom osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.
3. Porządek obrad zatwierdza Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego
przez przewodniczącego zebrania.

§ 15
Zebranie Wiejskie podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii lub wniosków.

§ 16
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, za wyjątkiem głosowania w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej, które przeprowadza się w sposób tajny.

§ 17
1. Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, do którego załącza się podjęte uchwały.
2. Protokół oraz uchwały podpisuje przewodniczący zebrania.
3. Odpis protokołu wraz z podjętymi uchwałami w terminie 7 dni od odbycia zebrania przekazuje się do Urzędu.

Rozdział 4
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz zakres ich działania

§ 18
W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między jego mieszkańcami a Radą Gminy i Wójtem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

§ 19
1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

2. Sołtysa i Radę Sołecką wybiera się spośród stałych mieszkańców Sołectwa.

3. Sołtys jest przewodniczącym Rady Sołeckiej.

§ 20
1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt.
2. Wójt określa miejsce, dzień i godzinę odbycia Zebrania Wiejskiego.
3. Obwieszczenie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed jego odbyciem w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 21
1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 10% uprawnionych mieszkańców Sołectwa.
2. Liczbę mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie Rejestru Wyborców.
3. Obecność mieszkańców na Zebraniu Wiejskim, na którym dokonuje się wyborów, ustalona jest na podstawie listy obecności.
4. O ile w wyznaczonym terminie Zebrania Wiejskiego nie uzyskano wymaganego quorum, mieszkańcy obecni na zebraniu decydują o jego nowym terminie.
5. Jeśli jest taka wola mieszkańców, zebranie można odbyć w tym samym dniu po upływie co najmniej 15 minut od zamknięcia pierwszego zebrania.
6. Na Zebraniu Wiejskim, które w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się w drugim terminie, jest wymagana obecność co najmniej 3% mieszkańców.

§ 22
1. Dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zebranie powołuje w głosowaniu jawnym 3 - osobową Komisję Skrutacyjną spośród uczestników zebrania.

2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
b) przygotowanie kart do głosowania,
c) przeprowadzenie głosowania,
d) obliczenie głosów,
e) sporządzenie protokołu,
f) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na Sołtysa ani też do Rady Sołeckiej.

§ 23
1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Urzędu, na których umieszczone są nazwiska i imiona kandydatów według kolejności alfabetycznej lub nazwisko kandydata wraz z adnotacjami "jestem za wyborem" lub "jestem przeciw wyborowi".
2. Głosujący oddaje głos poprzez umieszczenie znaku "x" w kratce obok nazwiska wybranego przez siebie kandydata. Dla ważnego wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów obecnych na zebraniu mieszkańców / 50% +1/.
3. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na sołtysa głosujący oddaje głos poprzez umieszczenie znaku "x" w kratce obok wyrazów "jestem za wyborem" lub "jestem przeciw wyborowi".
4. W przypadku zgłoszenia ilości kandydatów do Rady Sołeckiej nie większej niż liczba miejsc głosujący oddaje głos poprzez umieszczenie znaku "x" w kratce obok wyrazów "jestem za wyborem" lub "jestem przeciw wyborowi".
5. Głos jest ważny, gdy wyborca zagłosował maksymalnie na ustaloną liczbę składu Rady Sołeckiej.
6. Za nieważne uznaje się głosy, jeżeli na kartkach do głosowania:
a) nie dokonano wyboru,
b) dokonano wyboru większej liczby kandydatów niż miejsc do wyboru,
c) kartka została przedarta na 2 lub więcej części,
d) kartka jest inna niż ustalona w ust. 1.

§ 24
1. Wybory Sołtysa i do Rady Sołeckiej przeprowadza się oddzielnie.
2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa.

§ 25
Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej przysługuje wyłącznie stałym mieszkańcom sołectwa uprawnionym do głosowania.

§ 26
1. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na Sołtysa zostaje on wybrany, jeśli uzyskał większą liczbę głosów "za" niż "przeciw".
2. Jeżeli liczba głosów "za" jest mniejsza niż liczba głosów "przeciw" należy dokonać zgłoszenia kolejnego kandydata na sołtysa, powtarzając procedurę glosowania.
3. W przypadku zgłoszenia dwóch kandydatów za wybranego na Sołtysa uznaje się tego kandydata, który otrzymał większą liczbę głosów "za".
4. W przypadku zgłoszenia trzech lub więcej kandydatów za wybranego na Sołtysa uznaje się tego kandydata, który otrzymał ponad połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli w I turze głosowania żaden
z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów, przeprowadza się II turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci z największą ilością głosów. W II turze stosuje się odpowiednio ust. 2.
5. W przypadku równej liczby głosów głosowanie powtarza się umieszczając na kartkach do głosowania nazwiska i imiona kandydatów z równą liczbą głosów.

§ 27
1. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów do Rady Sołeckiej nie większej niż liczba miejsc do wyboru jej członkami zostają ci kandydaci, którzy uzyskali większą liczbę głosów "za" niż "przeciw".
2. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów większej niż liczba miejsc do wyboru za wybranych do Rady Sołeckiej uznaje się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów "za".

3. W przypadku równej liczby głosów głosowanie powtarza się umieszczając na kartkach do głosowania nazwiska i imiona kandydatów z równą liczbą głosów.

§ 28
1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez ten organ odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
2. Mieszkańcy sołectwa w sprawie odwołania Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej z przyczyn określonych w ust. 1 występują do Wójta z wnioskiem o zwołanie zebrania wiejskiego. Wniosek musi być poparty podpisami co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
3. Wójt w terminie 14 dni od przyjęcia wniosku zwołuje Zebranie Wiejskie celem podjęcia decyzji o odwołaniu Sołtysa lub Rady Sołeckiej i ewentualnego dokonania ponownego wyboru.
4. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów (50 % + 1 głos) mieszkańców obecnych na zebraniu. W przedmiocie quorum stosuje się odpowiednio § 21 niniejszego Statutu.
5. W przypadku złożenia rezygnacji przez Sołtysa lub jego śmierci Wójt w terminie 1 m-ca od złożenia rezygnacji lub śmierci zwołuje Zebranie Wiejskie celem dokonania wyboru nowego Sołtysa.
6. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Sołeckiej lub jego śmierci wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez Sołtysa.
7. W przypadku złożenia rezygnacji przez ponad połowę członków Rady Sołeckiej, Sołtys jest zobowiązany o fakcie tym niezwłocznie powiadomić Wójta oraz w terminie 14 dni od zaistniałej sytuacji zwołać Zebranie Wiejskie celem dokonania wyboru.

§ 29
1. Do obowiązków Sołtysa w szczególności należy:
1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
2) utrzymywanie stałych kontaktów z Radą Gminy i Wójtem oraz informowanie o potrzebach Sołectwa,
3) przygotowywanie i zwoływanie Zebrania Wiejskiego,
4) wykonywanie uchwał organów Gminy i Zebrania Wiejskiego,
5) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń i kierowanie pracą Rady Sołeckiej,
6) zgłaszanie Wójtowi wniosków wyrażających opinię społeczną we wszystkich sprawach leżących
w zakresie działania Sołectwa,
7) inicjowanie aktywności społecznej mieszkańców poprzez organizowanie wspólnych prac na rzecz poprawy estetyki Sołectwa oraz warunków socjalno - bytowych mieszkańców,
8) organizowanie imprez mających na celu poprawę estetyki i upiększanie Sołectwa,
9) podejmowanie działań, mających na celu utrzymanie czystości i porządku publicznego w Sołectwie,
10) współpraca z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi w zakresie organizowania imprez kulturalno - oświatowych na terenie Sołectwa oraz rozwijania różnych form życia kulturalno-oświatowego,
11) współpraca z klubami sportowymi w zakresie organizowania na terenie Sołectwa imprez sportowo - rekreacyjnych,
12) w sytuacjach szczególnego zagrożenia, w wyniku klęsk żywiołowych, kierowanie w sołectwie akcją pomocy,
13) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów.

2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 30
1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys ściśle współpracuje z Radą Sołecką, która wspiera jego działalność.
2. Rada Sołecka wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego Rady Sołeckiej, który przejmuje obowiązki Sołtysa w czasie jego nieobecności, choroby lub innych obiektywnych przeszkód trwających dłużej niż miesiąc.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej raz w kwartale.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i przewodniczy im Sołtys - przewodniczący Rady Sołeckiej lub jego zastępca.

5. Do Rady Sołeckiej w szczególności należy:
1) ustalenie projektu porządku obrad Zebrania Wiejskiego,
2) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał w sprawach dotyczących Sołectwa,
3) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów podziału środków finansowych
na każdy rok budżetowy na zadania, których realizacja należy do Sołectwa,
4) wykonywanie uchwał organów Gminy i Zebrania Wiejskiego, określając sposób wykonania oraz nadzorując ich realizację,
5) czuwanie nad realizacją wniosków zgłoszonych przez mieszkańców Sołectwa,
6) współdziałanie z zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami w celu wspólnej realizacji zadań na rzecz poprawy infrastruktury,
7) organizowanie wspólnych prac, konkursów mających na celu poprawę estetyki i upiększania wsi,
8) podejmowanie działań, mających na celu utrzymanie czystości i porządku publicznego w Sołectwie.

§ 31
1. Sołtys ma obowiązek składania Zebraniu Wiejskiemu rocznego sprawozdania z całokształtu działalności. Sprawozdanie winno obejmować również działalność Rady Sołeckiej.
2. Po upływie kadencji Sołtys składa Zebraniu Wiejskiemu sprawozdanie obejmujące całokształt działalności za okres całej kadencji.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, Sołtys składa na zebraniu, które zwołane zostało w celu wyboru nowych organów.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa

§ 32
1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Sołectwo może dysponować środkami funduszu sołeckiego, po jego utworzeniu na zasadach z ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim / Dz. U. Nr 52, poz. 420/
3. Zasady tworzenia Funduszu określają odrębne przepisy.

Rozdział 6
Kontrola Sołectwa

§ 33
1. Kontroli Sołectwa dokonuje Wójt w każdym czasie.
2. Kontrolę wykonują osoby imiennie upoważnione przez Wójta w zakresie przez Wójta wskazanym.
3. O terminie kontroli zawiadamia się Sołtysa przynajmniej na 3 dni przed terminem kontroli.
4. Przedmiotem kontroli jest w szczególności:
    1) faktyczna realizacja wydatków na podstawie przedłożonych rachunków za zakup towarów i usług w trybie Zarządzenia Wójta
    2) zgodność dokonanych zakupów towarów i usług z dokumentacją finansową.
5. Z kontroli sporządza się protokół, który podpisuje kontrolujący i doręcza Sołtysowi.
6. Sołtys ma prawo wnieść do Wójta zastrzeżenia i uwagi w terminie 7 dni od doręczenia protokołu kontroli.
7. Rozpatrzenie zgłoszonych uwag winno nastąpić w terminie 7 dni od ich złożenia.
8. Sołtys ma obowiązek poinformować Wójta o sposobie i terminie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od doręczenia protokołu kontroli.
9. Wójt w dowolnym terminie ma prawo do rekontroli wykonania zaleceń pokontrolnych.
10. Sołtys ma obowiązek przygotować jednostkę do kontroli i wydać kontrolującemu wszelką dokumentację dotyczącą funkcjonowania Sołectwa - zakres i sposób realizacji zadań jednostki.
11. Kontrolę Sołectwa wykonywać może także Rada Gminy poprzez Komisję Rewizyjną lub komisję doraźną określając podmiot i zakres kontroli w trybie i na zasadach określonych w Statucie Gminy.
12. Kontrolę finansową nad działalnością Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy Trzciana.

Rozdział 7
Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 34
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z prawem, Statutem Gminy Trzciana i Statutem Sołectwa są nieważne.   
2. Wójt rozpatruje uchwały i opinie organów Sołectwa, udzielając odpowiedzi w terminie 21 dni.
3. Jeżeli uchwały organów Sołectwa są sprzeczne z prawem, Wójt stwierdza ich nieważność, niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie Sołtysa.
4. Od stanowiska Wójta organy Sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Rady Gminy.
5. Rada Gminy rozpatrując sprzeciw przyjmuje stanowisko, w którym:
    1) uznaje zasadność sprzeciwu i uchyla stanowisko Wójta o stwierdzeniu nieważności uchwały,
    2) nie uwzględnia sprzeciwu i podtrzymuje stwierdzenie nieważności uchwały.
6. Stanowisko Rady Gminy jest ostateczne.
7. Treść rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 5, Wójt podaje do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na terenie Sołectwa.
8. Rada Gminy może uchylić uchwałę Zebrania Wiejskiego, jeśli jej wykonanie mogłoby narazić mienie gminne na znaczne straty lub budżet gminy na bezzasadne wydatki.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 35
1. Sołtys może uczestniczyć w sesjach Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Rada Gminy może odrębną uchwałą określić zasady, na jakich będzie przysługiwała Sołtysowi dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

§ 36
Sołectwo używa pieczęci:

1) nagłówkowej - o treści: Sołectwo Rdzawa

2) podpisowej - o treści: Sołtys wsi Rdzawa - imię i nazwisko

§ 37
1. Statut podlega uchwaleniu przez Radę Gminy.
2. Każda zmiana statutu dokonywana jest w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
3. Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek Zebrania Wiejskiego i z inicjatywy organów Gminy.
                                                                         Uchwała Nr III/ 13/10 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia statutów sołectw.

Powrót do strony głównej.