STOWARZYSZENIA GMINY TRZCIANA

Logo SPiRL Gminy Trzciana.

STOWARZYSZENIE PROMOCJI l ROZWOJU LOKALNEGO GMINY TRZCIANA - KRS: 0000047033

      W listopadzie 1999 roku 17 mieszkańców gminy utworzyło Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionalnego Gminy Trzciana. Powołano wtedy trzyosobowy Komitet Założycielski, który zajął się sprawą rejestracji stowarzyszenia. Trochę to trwało zanim sąd dokonał rejestracji, ale w tej chwili SOPiRL może już działać. Kilka tygodni temu odbyło się pierwsze walne zebranie członków. Prócz członków stowarzyszenia, wśród których są m.in. wójt gminy Józef Nowak i sekretarz gminy Danuta Michniak-Dutkiewicz, wzięła w nim udział Renata Duda - kierowniczka zespołu, który opracował strategię rozwoju Gminy Trzciana. Można ją uznać za matkę chrzestną tego stowarzyszenia, gdyż to właśnie ona wykazywała władzom gminy potrzebę istnienia takiej organizacji i bardzo dużo pomogła w opracowaniu statutu. Stowarzyszenie zarejestrowano w 2001 roku.
      Podczas zebrania poinformowano członków o fakcie rejestracji stowarzyszenia. Dokonano wyboru władz organizacji - zarządu i komisji rewizyjnej. Prezesem Zarządu SPiRL wybrany został Antoni Wołowiec, znany jako sołtys Leszczyny i radny gminny. Zebrani dokonali także zmian w statucie oraz ustalili plan działania na najbliższy okres. Nowo wybrane władze trzciańskiego stowarzyszenia liczą na dobrą współpracę z władzami gminy oraz innymi instytucjami, w tym z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i innymi stowarzyszeniami. - Chcemy najpierw sami się doszkolić i dowiedzieć jak możemy pomóc mieszkańcom gminy, by nie wyważać otwartych już drzwi, a potem działać - twierdzi prezes stowarzyszenia Antoni Wołowiec. Prezes i cały zarząd stowarzyszenia doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak trudno będzie zdobyć środki na działalność organizacji i konkretną pomoc dla miejscowej ludności. Wiedzą, że najłatwiej będzie uzyskać granty na szkolenia i od tego planują właśnie zacząć swoją działalność. Wkrótce ustalą dokładniejszy plan działania na najbliższe lata.

Merukriusz 2000 nr 3

TRZCIANA MA SWOJE STOWARZYSZENIE!
      Nareszcie udało się zwołać zebranie i podjąć decyzje o utworzeniu w Trzcianie stowarzyszenia. Konieczność założenia takiej organizacji wskazywała przyjęta do realizacji wiosną tego roku Strategia Rozwoju Gminy Trzciana. Na zebranie założycielskie w dniu 9 listopada 1999 roku przyszło tylko 17 osób, choć zaproszenia wysłano do ponad 40. Nie wszyscy pewnie wiedzą, jak potrzebna jest taka organizacja. Ale ta grupa zebranych wystarczyła do tego, by przedyskutować sens istnienia organizacji, a następnie przedyskutować statut i wybrać Komitet Założycielski, którego zadaniem będzie zarejestrowanie stowarzyszenia i zwołanie pierwszego walnego zebrania członków.
     Dla zebranych konieczność powołania stowarzyszenia była oczywista. Doskonale wiedzą o tym, ile dobrego udało się zrobić dzięki istnieniu stowarzyszenia w sąsiedniej Żegocinie. Dlatego postanowili zapisać się do stowarzyszenia, któremu nadali nazwę Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana. Już sama nazwa wskazuje na główne cele organizacji. W przyjętym statucie zapisano podstawowe cele SPiRR: wspieranie rozwoju produkcji rolniczej, agroturystyki, drobnej przedsiębiorczości, rozwój infrastruktury i pozyskiwanie inwestorów. Chcą to osiągnąć m. in. poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, zbieranie i przekazywanie informacji gospodarczych, propagowanie różnych form samopomocy społecznej, przeciwdziałanie bezrobociu i promowanie gminy.
    W realizacji celów i zadań stowarzyszenie opierać się będzie na pracy społecznej członków. Teraz Komitet Założycielski, do którego wybrano: Danutę Michniak-Dutkiewicz, Antoniego Wołowca i Piotra Legienia i już zapisani do stowarzyszenia mieszkańcy gminy muszą przekonać do wstąpienia do organizacji swoich sąsiadów i znajomych. Jeśli bowiem Trzciana chce zdobywać pozabudżetowe środki na realizację projektów opracowanych w strategii, to po pierwsze musi mieć stowarzyszenie, a po drugie, muszą w nim znaleźć się wszyscy, którzy mogą twórczo włączyć się w pracę organizacji.

Merukriusz 1999 nr 5

STOWARZYSZENIE KLUBU EUROPEJSKIEGO "MILLENIUM" GMINY TRZCIANA

       Stowarzyszenie Klub Europejski "Millenium" działa przy Publicznym Gimnazjum w Trzcianie. W dniu 29. XII. 2000 r. uzyskało wpis do rejestru stowarzyszeń (sygn. akt.I Nr Rej st 53/00 w Sądzie Okręgowym w Tarnowie). Statutowym celem działania Klubu Europejskiego jest upowszechnienie wśród społeczności lokalnej informacji o krajach europejskich, szerzenie wiedzy o integracji w ramach UE dziedzictwie kulturowym, środowisku naturalnym, demokracji oraz przygotowanie młodzieży do życia w zintegrowanej Europie. W.w.w cele będziemy realizować poprzez:
-    organizowanie tematycznych konkursów, redagowanie biuletynów, gazetek, organizowanie sesji informacyjnych,
-    rozwijanie zainteresowań turystyczno- krajoznawczych,
-    zachęcanie do nauki języków obcych,
-    doskonalenie posługiwania się techniką komputerową,
-    wychowywanie młodzieży w duchu otwartości, tolerancji, odpowiedzialności za pokój, ochronę dziedzictwa kulturowego, środowiska i praw człowieka,
-    kontakty z instytucjami europejskimi,
-    współpracę z administracją samorządową i rządową,
-    zakup literatury dotyczącej Unii Europejskiej,
-    działalność profilaktyczną zapobiegającą uzależnieniom oraz prowadzenie zdrowego trybu życia.
        Stowarzyszenie nasze skupia 70 członków pracujących w trzech kołach w Kamionnej, Leszczynie i Trzcianie. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Roman Surma.

Z PRASY

"Millenium" ma władze

     Sąd Okręgowy w Tarnowie na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 grudnia 2000 roku postanowił wpisać do rejestru stowarzyszeń Klub Europejski "Millenium" mający swoja siedzibę w Leszczynie. W ten sposób zakończyły się starania grupy inicjatywnej utworzonej przez nauczycieli szkół Gminy Trzciana, którzy z inicjatywy dyrektora Szkoły Podstawowej w Leszczynie Zbi-gniewa Solaka i nauczyciela Gimnazjum w Trzcianie Romana Surmy postanowili utworzyć stowarzyszenie, którego podstawowym celem będzie propagowanie idei integracji europejskiej.
    1 lutego 2001 r. odbyło się pierwsze zebranie członków zarejestrowanego już stowarzyszenia. W głosowaniu jawnym wybrano władze Klubu: 5-osobowy zarząd i 3-osobową komisję rewizyjną. Oba te organy, w tym samym dniu ukonstytuowały się. Prezesem Zarządu Klubu Europej-skiego "Millenium" został Roman Surma, zastępcą prezesa Jerzy Opioła, sekretarzem Anna Jarosz, skarbnikiem Andrzej Kącki, członkiem zarządu Zbigniew Solak. Komisji Rewizyjnej szefować będzie Tadeusz Olszewski.
    Teraz jedno z najmłodszych stowarzyszeń powiatu bocheńskiego przystąpi do konkretnego działania. W poszczególnych szkołach gminy powstaną koła uczniowskie, które będą zapoznawać się z problematyką jednoczącej się Europy. Zarząd Klubu planuje także nawiązać kontakty z działającymi już tego typu organizacjami.

    PS. W 2008 roku działalność tego Stowarzyszenia uległa zakończeniu.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KAMIONNA - KRS: 0000160488

    27 lutego 2003 roku, z inicjatywy społeczności wiejskiej, zorganizowano w Kamionnej zebranie, podczas którego założono Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna. Grupa inicjatywna przygotowała projekt statutu i rozpoczęła starania o rejestrację organizacji. Stało się to faktem 8 maja 2003 roku. Podstawowym celem organizacji stało się założenie i prowadzenie szkoły na prawach szkoły publicznej. Określono także pozostałe cele: wspomaganie inicjatyw gospodarczych mieszkańców wsi Kamionna, a przede wszystkim tworzenie infrastruktury dla rolnictwa, aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia, działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz ochrony środowiska, gromadzenie środków finansowych, rzeczowych i innych umożliwiających prowadzenie działalności statutowej stowarzyszenia, wspieranie rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji w środowisku wiejskim oraz działanie na rzecz ochrony zdrowia i niesienie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym. Swoje cele Stowarzyszenie zamierza realizować poprzez współpracę z innymi organizacjami społecznymi i samorządowymi, wspieranie przedsiębiorczości w środowisku lokalnym, angażowanie młodych pokoleń w rozwój gospodarczy i kulturowy wsi, prowadzenie działalności integrującej środowisko wiejskie poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, podnoszenie wiedzy mieszkańców, przede wszystkim w zakresie organizacji produkcji i poprawy jej efektywności, doradztwa rolnego, prawnego i finansowego oraz inne działania sprzyjające realizacji celów np. pozyskiwanie sympatyków i sponsorów.

SERWIS INTERNETOWY STOWARZYSZENIA >>>

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSU RDZAWA - KRS: 000010886

   Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rdzawa powstało w 2002 roku i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krakowie pod nr 0000108860. Zrzesza około 20 osób. Stowarzyszeniem kieruje zarzad w skladzie: Jerzy Dudek - prezes, Stefan Król - wiceprezes, Barbara Szumanska - skarbnik, Maria Lukasik - sekretarz, Robert Grabowski - czlonek.
  Stowarzyszenie prowadzi Publiczną Szkołę Podstawową z klasami 0 - III. Od roku 2007 Stowarzyszenie prowadzi również działalność w zakresie funkcjonowania Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego w Gminnym Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Z PRASY:

Edukacja naszą sprawą. Dali sobie radę.
    14 października obchodzić będziemy Dzień Edukacji Narodovicj. Przed trzema laty w Rdzawie (powiat bocheński) naród wziął sprawę edukacji w swoje własne ręce. Nie godząc się na likwidację miejscowej filialnej szkoły podstawowej w 2002 roku mieszkańcy Rdzawy na zebraniu sołeckim założyli Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rdzawa, które przejęło od gminy prowadzenie maleńkiej szkoły. Dziś, w "zerówce" i klasach od I do III, uczy tu łącznie 20 maluchów. Rdzawa jest najmniejszym sołectwem w gminie, liczącą zaledwie 240 mieszkańców. "Byliśmy zdecydowani utrzymać tę szkołę dla naszych dzieci, ale też dla pozostałych mieszkańców naszej wioski, dla których jest ona także instytucją kulturową" - mówi Barbara Szumańska, dyrektor SP w Rdzawie. Odbywają się w niej m.in. kursy komputerowe dla mieszkańców, a także szkolenia nt. agroturystyki. Stowarzyszenie, pod kierownictwem prezesa Jerzego Dudka, ciągle stara się o pozyskanie dodatkowych funduszy na działalność szkoły. W skromnych warunkach udaje się zatrudnionym tu w pełnym wymiarze godzin dwu nauczycielom - osiągać wręcz doskonałe wyniki w edukacji najmłodszych. Kto wie jednak czy rdzawianie sami sobie nie dali najlepszej szkoły odpowiedzialności, odwagi i lokalnego patriotyzmu.
                                                                                                                                                                                                          "Tarnowski Gość Niedzielny" 2005 r.

LINKI DO STRON O DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2006

KONKURS SZOPEK 2009

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2009 INFORMACJA DLA RADY GMINY 2009

SERWIS INTERNETOWY STOWARZYSZENIA >>>

Powrót