STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KAMIONNA

Prowadzenie szkoły - to podstawowe zadanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna.

Prowadzenie szkoły - to podstawowe zadanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna.

    27 lutego 2003 roku, z inicjatywy społeczności wiejskiej, zorganizowano w Kamionnej zebranie, podczas którego założono Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna. Grupa inicjatywna przygotowała projekt statutu i rozpoczęła starania o rejestrację organizacji. Stało się to faktem 8 maja 2003 roku. Podstawowym celem organizacji stało się założenie i prowadzenie szkoły na prawach szkoły publicznej. Określono także pozostałe cele: wspomaganie inicjatyw gospodarczych mieszkańców wsi Kamionna, a przede wszystkim tworzenie infrastruktury dla rolnictwa, aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia, działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz ochrony środowiska, gromadzenie środków finansowych, rzeczowych i innych umożliwiających prowadzenie działalności statutowej stowarzyszenia, wspieranie rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji w środowisku wiejskim oraz działanie na rzecz ochrony zdrowia i niesienie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym. Swoje cele Stowarzyszenie zamierza realizować poprzez współpracę z innymi organizacjami społecznymi i samorządowymi, wspieranie przedsiębiorczości w środowisku lokalnym, angażowanie młodych pokoleń w rozwój gospodarczy i kulturowy wsi, prowadzenie działalności integrującej środowisko wiejskie poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, podnoszenie wiedzy mieszkańców, przede wszystkim w zakresie organizacji produkcji i poprawy jej efektywności, doradztwa rolnego, prawnego i finansowego oraz inne działania sprzyjające realizacji celów np. pozyskiwanie sympatyków i sponsorów.

Władze Stowarzyszenia. Majówka - wspólne święto szkoły i społeczności wsi Kamionna.
Władze Stowarzyszenia. Majówka - wspólne święto szkoły i społeczności wsi Kamionna.

    Niebawem wybrano władze Stowarzyszenia. W skład Zarządu weszli: Grzegorz Mucha - prezes, Marzanna Hojda - wiceprezes, Danuta Furtak - wiceprezes, Anna Mech - skarbnik, Grzegorz Mech - sekretarz. Natomiast Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia pracuje w składzie: Roman Surma - przewodniczący, Andrzej Rzepecki - zastępca, Piotr Legień - sekretarz.
   Pomimo stosunkowo krótkiego okresu działalności Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna ma już sporo osiągnięć. Wymieńmy te najważniejsze. Z dniem 1 września 2003 roku utworzono gimnazjum na prawach szkoły publicznej. W trzyoddziałowym gimnazjum uczy się w tym roku szkolnym 50 uczniów. W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, choć w większości są to tylko etaty cząstkowe. Sukcesem młodzieży gimnazjalnej było zakwalifikowanie się do programu "Lider środowiskowy". Opracowany przez nich projekt został wyróżniony nagrodą Marszałka Małopolski w kwocie 2.000 zł, która została przeznaczona na realizację tego projektu. Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia została utworzona stołówka szkolna prowadząca dożywianie młodzieży gimnazjalnej i uczniów oddziału zerowego oraz szkoły podstawowej. Na realizacje projektu pozyskano środki finansowe z PUP w Bochni, UG Trzciana, Rady Szkoły w Kamionnej oraz własnego wkładu Stowarzyszenia i wolontariatu. Kilka dni temu z akcji "Napełniamy Talerzyk" Krakowskiego Banku Żywności udało się pozyskać do szkolnej stołówki prawie tonę różnych produktów żywnościowych. Skorzystają z tego dzieci z rodzin ubogich, których przecież w środowisku nie brakuje. Rozpoczęto organizację świetlicy terapeutycznej działającej przy szkole, a obejmująca dzieci i młodzież z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią a także o niskim statusie ekonomicznym. Przy działającym w szkole Uczniowskim Klubie Sportowym "Jeziernik" utworzono mini siłownię, w której zajęcia prowadzone są również dla mieszkańców tej miejscowości. Niebawem klub wzbogaci się o kolejny sprzęt, tym razem rehabilitacyjny.

W szkolnej stołówce. W szkolnej siłowni.
W szkolnej stołówce. W szkolnej siłowni.

    Stowarzyszenie wspólnie z tutejszą szkołą co roku organizuje imprezę plenerową - majówkę. Za każdym razem jest ona okazją do pokazania społeczności dorobku szkoły i stowarzyszenia, a także przynosi pewien zysk finansowy, tak bardzo przydatny w bieżącej działalności organizacji. Prężna działalność organizacji jest możliwa dzięki dobrej współpracy z innymi organizacjami oraz dużemu zaangażowaniu działaczy Stowarzyszenia, którym trzeba życzyć wielu następnych dobrych pomysłów i wytrwałości w dążeniu do ich realizacji.

wstecz