MONOGRAFIA KIERLIKÓWKI

1. Położenie i granice administracyjne

       Wieś Kierlikówka leży na pograniczu Beskidu Wyspowego i Pogórza Wielicko-Wiśnickiego, a najbliższym szczytem tego pasma górskiego jest góra Kamionna-805m.n.p.m.- kiedyś najwyższy szczyt byłego województwa tarnowskiego i góra Pasierbiecka -763m.n.p.m.
      Kierlikówka należy do województwa małopolskiego, powiatu bocheńskiego (południowo-zachodnia część). Jako jedna z siedmiu wsi wchodzi w skład gminy Trzciana. Graniczy z następującymi miejscowościami; od południa z Kamionną, od południowego zachodu z Rdzawą, od zachodu z Ujazdem, od północy z Trzcianą, od północnego wschodu z Łąktą Dolną, od wschodu z Łąktą Górna i Dolną.
      W miejscowości tej wyodrębniają się poszczególne przysiółki: Dołki, Dąbry, Zastawie, Lutry, Ur. Górka, Kierlikówka.
      Wieś posiada korzystne położenie względem aglomeracji krakowskiej. Od Krakowa dzieli ja odległość 45 km licząc wzdłuż drogi: Kierlikówka - Trzciana - Łapanów - Gdów - Wieliczka. Korzystna komunikacja jest również przez Bochnię, Nowy Wiśnicz, jednak odległość ta wynosi 60 km.
     W związku z powyższym, zanieczyszczenie powietrza jest minimalne.

2. Rzeźba terenu

Budowa geologiczna:
      Kierlikówka znajduje się w Karpatach, na Płaszczowinie Śląskiej. Na tę płaszczowinę jest naniesiona płaszczowina magurska. W tej masie płaszczowiny magurskiej powstały podłużne pęknięcia.

       Miejscowość usytuowana w obrębie Beskidu Wyspowego posiada korzystną rzeźbę terenu. Występują wzniesienia dochodzące do 340-360m, które w większości pokrywają lasy. Deniwelacje między dnami dolin, a wierzchołkami wynoszą 300-400 m. W tej części rzeźba jest bardzo urozmaicona, związaną z odpornością skał na wietrzenie. Spadki terenu często przekraczają 25%, a wąskie doliny przecinają swoją siecią krajobraz.

Gleby
     Dominują gleby brunatne pochodzenia lessowego. W południowej części tej miejscowości występuje ten sam typ gleb jednak na podłożu glin piaszczystych. Na wzniesieniach i garbach występują gleby gliniasto-piaszczyste, gliny ciężkie i szkieletowe. Niewielkie powierzchnie wzdłuż rzeki Rdzawki zajmują mady. Większą część zajmują gleby średnie i słabe plonotwórczo. Przeważają grunty, które pod względem bonitacji glebowej zaliczamy do klasy IV a i IV b.
Klasa IV a to gleby orne średniej jakości, mało przewiewne, zimne i mało czynne. W okresach upałów zsychają się, tworząc głębokie pęknięcia i szczeliny lub bryły trudne do rozbicia. Uprawiane na mokro marzą się, wymagają więc uchwycenia w sposób umiejętny pory upraw. W sprzyjających warunkach atmosferycznych można na nich uzyskać wysokie plony pszenicy, buraków i koniczyny.
Klasa IV b gleby orne średniej jakości, nieco gorsze są bardziej wadliwe, zbyt suche lub zbyt wilgotne. Wchodzą w skład kompleksów zbożowo-pastewnych słabych lub pszennych wadliwych. Gleby cięższe i płytkie wchodzą w skład gleb żytnio-ziemniaczanych.
     Część gruntów to skłony północne. Dość korzystny jest rozkład kompleksów glebowo-rolniczych. Największy obszar zajmuje kompleks pszenny dobry śródgórski i podgórski. Wymaga starannej uprawy, ale jest przydatny do uprawy roślin wymagających lepszych gleb. Warunkiem na powodzenie ich uprawy jest uregulowanie zawartości mokro składników i regulacja pH.

3. Wody i klimat
      Stosunki wodne wsi zależne są od rzeźby terenu, klimatu i szaty roślinnej. Obszar Kierlikówki należy do dorzecza rzeki Raby. Nieliczne strumyki odprowadzają wody opadowe w kierunku południowym do Potoku Rdzawka, oraz w kierunku północnym do Potoku Saneckiego, które to potoki są dopływami rzeki Stradomki, te zaś stanowią dopływ Raby. W czasie gwałtownych opadów bądź topnienia śniegu część materiału skalnego żwirów i piasków odprowadzane jest z płasko wzgórza do tych rzek w formie zawiesiny lub wleczenia rumowiska po szosach.
    Znaczne natomiast są zasoby wód gruntowych, które uwarunkowane są przede wszystkim stosunkami geologicznymi. Na terenie wsi występują wody wierzchówkowe, zalegają one płytko, reagują szybko na zmiany atmosferyczne, są miękkie, czasem zakwaszone, zawierają zwykle dużo bakterii, a w razie braku opadów ulegają szybko wyczerpaniu. Na głębokości kilku do kilkunastu metrów występują wody gruntowe właściwe, nasycające wodonośne warstwy skalne. Są to wody czyste o stałej temperaturze zbliżonej do średniej temperatury powietrza. Wypełniają one szczeliny i przepływają nimi w kierunku naturalnych wypływów. Wody gruntowe stanowią źródło niewyczerpalne jak do tej pory wieś nie ma z tym życiodajnym środkiem większych kłopotów.
      Obszar Kierlikówki znajduje się na pograniczu dzielnic klimatycznych: Podkarpackiej i Karpackiej. Występuje klimat podgórski z dużą zmiennością temperatur i opadów, co powoduje istnienie sześciu termicznych pór roku: przedwiośnie, wiosna, lato, jesień, przedzimie i zima. Średnia temperatura roku wynosi 8,1oC. Średnia temperatura stycznia wynosi -3°C, a lipca 19°C.
    W ciągu roku 40-50 dni jest mroźnych, 100-120 dni z przymrozkami. Zaleganie pokrywy śnieżnej trwa 60-80 dni, a na okres wegetacji przypada 210-220 dni.
    Duża jest zmienność opadów, średnia wieloletnia wynosi 600-800 mm. Średnie roczne zachmurzenie waha się w granicach 65-68%, wiatry wiejące głównie z południa i południowego zachodu, a w lecie także z północy i północnego zachodu.

4. Fauna i flora
     Świat zwierzęcy wsi Kierlikówka jest mało zróżnicowany. W małych lasach żyje dzik, który nie posiada stałych ostoi, nie znajduje tam dostatecznych ilości pożywienia, dlatego często żeruje na pobliskich polach uprawnych.
       Licznie reprezentowanym zwierzęciem jest sarna. Nie czyni ona większych szkód w gospodarstwach żyjąc w lasach i zagajnikach. Stałym bywalcem miejscowych lasów jest lis rudy, opuszczający często swe siedziby i zakradający się do gospodarstw miejscowych rolników. Coraz rzadziej na terenie wsi można spotkać zająca. Bardziej bogaty jest świat ptactwa żyjącego na swobodzie. Liczne są stada gołębi, bażantów, turkawek i myszołowów zwyczajnych oraz wróbli, sikorek, wron i srok.
       Niewielkie zróżnicowanie podłoża i rzeźby terenu pociąga za sobą mało bogatą szatę roślinną. Zbocza północne pokryte są lasami mieszanymi. Na glebach z domieszką piasku występujących na stokach południowych rosną lasy sosnowe. Lasy te są przede wszystkim zbiorowiskiem drzew, ale oprócz nich rosną tam krzewy, krzewinki, rośliny zielne i inne tworząc trzy piętra:
drzewostan - tzw. powała lasu
podszyt - krzewy i młode drzewa
runo - krzewinki, mchy i paprocie
     W miejscach podmokłych rosną szczątki lasów łęgowych.
     W lasach lub ich pobliżu spotkać można niektóre spośród roślin chronionych. Należą do nich: przebiśniegi, zawilce, pierwiosnki.
Różnorodnymi zbiorowiskami roślinności są łąki, które występują na terenach bardzo podmokłych, dnach dolin i obniżeń terenowych. Na tych łąkach rosną trawy, zioła i rośliny motylkowe. Łąki te należą do łąk uprawnych zmienianych przez człowieka. Do roślin uprawianych na terenie wsi należą: ziemniaki, buraki, koniczyna, żyto oraz w małych ilościach pszenica. Obszary w pobliżu zabudowań porastają sady jabłoniowe.

II. Rys historyczny
   W świetle badań archeologicznych stwierdzić można, że początek osadnictwa przypada tu na młodszą epokę kamienną - neolit (V tys. p.n.e. - XVIII w. p.n.e.). Było kilka faz osadnictwa. Pod koniec X wieku teren ten znalazł się w granicach państwa Piastów. W okresie rozbicia dzielnicowego Kierlikówka wchodziła w skład kasztelanii krakowskiej. Od II połowy XV wieku należała do powiatu szczyrzyckiego. W XVI wieku osłabła akcja kolonizacyjna, zasiedlone zostały wtedy najbardziej lesiste tereny powiatu. Często powstawały tu osady małe, przysiółki dawnych wsi. Pierwsze wzmianki o Kierlikówce pojawiły się już w 1395 r., kiedy miejscowość ta nosiła nazwę Kierlicowa. W dokumentach Kierlikówka pojawia się w roku 1460 ("Terrcertria Cracoviensia" - w Archiwum Realnym Miasta Krakowa. Wyd. Krak). Znaleziska z okresu neolitu świadczą o osadnictwie prehistorycznym na tym terenie. Do końca XII w. tereny wsi pokrywała puszcza. Szczęsny Morawski pisze w swoim dziele "Sądecczyzna", że w Kierlikówce znajdują się ślady grodziska przez ludność nazywane "kołczym zamkiem". W XIII w. sprowadzono osadników, którzy karczowali lasy.
      Historyczne wzmianki dotyczą głównie procesów majątkowych. Pierwszymi znanymi właścicielami była rodzina Łapków (XV-XVI w.). Źródła historyczne podają informacje o Mikołaju synu Stanisława z Kierlikówki. Człowiek ten studiował na Akademii Krakowskiej w 1425 r., następnie został kanclerzem arcybiskupów gnieźnieńskich i kanonikiem łęczyckim. Do końca XIX w. właścicielami wsi byli Zenobia i Józef Niwiccy, którzy na początku XX w. sprzedali posiadłość chłopom. Po rozbiorach wieś znalazła się pod zaborem austriackim.

Legendy
Zofia Wiśniewska spisała legendy związane z miejscowością Kierlikówka i jej okolicami korzystając z opowiadań mieszkańców.
.    Legenda o Kierliku
.    Legenda o kościele na Lutrach
.    Legenda o świetlistej kuli

"Legenda o Kierliku"

       Z opowiadań ludzi wnioskujemy, że Kierlikówka wywodzi swoją nazwę od dziedzica Kierlika. Wyjechał on ze wsi, kiedy popadł w długi i nikt już o nim nie słyszał.

"Legenda o kościele na Lutrach"

     Kierlikówka składa się z kilku przysiółków. Jeden z nich nosi nazwę Lutry. Tam to, jak wieść głosi, zbudowano za panowania Zygmunta Augusta pierwszy na ziemi bocheńskiej zbór protestancki, do którego uczęszczali nieliczni zwolennicy reformacji. Po upadku reformacji zbór zniszczono, a na jego miejscu wzniesiona kościół rzymsko-katolicki. W tym to kościele w Niedzielę Palmową działy się dziwne rzeczy. W czasie śpiewania Pasji, gdy wszyscy wierni stojąc słuchali z przejęciem Słowa Bożego, nagle otwierała się w nawie głównej niewielka piwniczka, a w niej pobłyskiwały i nęciły oczy przeróżne skarby. Zjawisko to trwało bardzo krótko. Potem wszystko wracało do normy. Nie można było nawet dokładnie określić, w którym miejscu był ów tajemniczy schowek, bo nie prowadziły do niego żadne drzwi. Ludziska nieraz marzyli o tym , by zaczerpnąć nieco z owych bogactw lecz nikt nie miał na tyle odwagi, by to zrobić zważywszy, że zjawisko trwało moment. W Kierlikówce żyła pewna bardzo biedna kobieta, która miała piętnaścioro dzieci, chorego męża i utrzymywała się jedynie z jałmużny. Postanowiła zatem skorzystać z podziemnego skarbu. W Niedzielę Palmową zabrała z sobą worek, najmłodszego synka i poszła na sumę. Modliła się żarliwie w intencji powodzenia zamierzonego planu i gdy tylko otworzyła się pieczara, wskoczyła do niej, dziecko postawiła obok siebie i napełniła worek skarbami. Zapominając o synku wybiegła z piwnicy. Trwało to ogromnie krótko. Kiedy sobie uświadomiła, że jest sama, chciała wrócić po maleństwo, lecz w tej chwili posadzka wróciła na swoje miejsce i nic już nie dało się zrobić. Zrozpaczona matka rozpłakała się gorzko i przestały ją cieszyć zdobyte bogactwa. Zawiązała worek , zabrała go do domu, lecz nie ruszyła niczego ze zdobyczy. Codziennie przychodziła do kościoła, modliła się gorąco i czekała do następnej Niedzieli Palmowej. Kiedy wreszcie nadeszła, kobiecina zabrała worek z kosztownościami i udała się do kościoła. Gdy odsunęła się posadzka, zobaczyła dziecko całe i zdrowe wyciągające do niej rączki. Wrzuciła do pieczary zdobyte w ubiegłym roku bogactwo, porwała syna na ręce, przycisnęła do serca i wybiegła uszczęśliwiona z kościoła nie czekając na zamknięcie się piwnicy. Odtąd nikt już nie widział skarbów z podziemnego lochu w kościele na Lutrach. Wojny spowodowały zniszczenie kościoła. Dzisiaj już tylko wiekowi ludzie potrafią określić miejsce dawnej świątyni. Nowy Dom Boży skupia wiernych z bliższej i dalszej okolicy, a po tamtym pozostała tylko legenda.

"Legenda o świetlistej kuli"

      Było to dawno, bardzo dawno temu. W Kierlikówce mieszkało jeszcze wówczas mało ludzi i domy stały w znacznym oddaleniu od siebie. Stosunkowo było ich trochę więcej na Wyrębie w przysiółku wydartym borom. Mieszkańcy mocowali się z potężnymi olbrzymami, a po ich pokonaniu na urodzajnej ziemi, która do tej pory karmiła jedynie drzewa, krzewy i runo leśne, siali znane im gatunki zbóż i sadzili rzepę. To prawda że las, karmił ludzi, ale zimą trzeba było często przymierać głodem, szczególnie gdy sił zabrakło, by z oszczepem iść na dzikiego zwierza. Ludziska mieszkali też na Lutrach, gdzie była niewielka światynka, zbór protestancki, do którego szli się modlić innowiercy. Lutry słynęły jednak z bagien, nad którymi unosiły się opary, szczególnie po dłużej trwających ulewnych deszczach. Oprócz tego w wieczornej porze krążyła tam złowieszcza, ognista kula. Rzucając snopy iskier unosiła się to wyżej, to niżej nad ziemią. Widok był niecodzienny. Trzeba było nie lada śmiałka, żeby się wybrał tam gdzie ona krążyła. Pewnego razu w czasie niedzielnego wypoczynku mężczyźni, którzy się zebrali w zajeździe, zaczęli się zastanawiać nad tym jak by tu się pozbyć tego kłopotliwego zjawiska, postrach wszystkich mieszkańców. Wreszcie zaproponowano, by śmiałek, który wymyśli sposób na "ognistą kulę" otrzymał w nagrodę wołu. Była to bardzo wysoka nagroda. Zaraz też znalazł się odważny człowiek i oznajmił że pokona straszydło. Już w następnym dniu rozpoczął przygotowanie do rozprawy. Poszedł na Lutry, zbierał kamienie i układał je w pryzmy w różnych miejscach. Wieczorem zaś obserwował z daleka ognistą kulę. Gdy doszedł do wniosku, że ma już potrzebny zapas kamieni, skrył się pod jednym z ogromnych drzew i czekał na zapadnięcie zmroku i ukazanie się groźnej kuli. Stało się to wcześniej niż myślał. Ognisty stwór wytoczył się znienacka i zaczął krążyć. Mężczyzna rzucił w jej kierunku kamień, lecz chybił. Uczynił tak drugi raz i trzeci przebiegając pod drzewami do kopczyków, które wcześniej przygotował. Wreszcie trafił. Rozległ się metaliczny dźwięk, tysiące iskier zabłysło w powietrzu a kula zamiast zniknąć czy zmaleć stała się jeszcze większa i groźniejsza. Ruszyła też za śmiałkiem. Cała odwaga opuściła chwata. Chwaląc tego co ucieczkę stworzył, rzucił się między drzewa i klucząc zwiewał jak zając. Ognista kula była jednak ciągle za nim. Biedaczysko myślał tylko o tym, jakby tu ocalić życie. Nagle zobaczył swój dom. Ostatkiem sił dopadł drzwi, wpadł do środka i zaryglował wierzeje. Rozległ się huk, ściany chaty zatrzęsły się, a potem zapadła cisza. Nie miał odwagi wyjść z domu. Dopiero rano ostrożnie otworzył drzwi. Na ich zewnętrznej stronie widać było ślad dużej, czarnej rozczapierzonej dłoni. Próbował go zmyć, ale nie było takiej siły, żeby się go pozbyć. Chcąc usunąć złowieszczą ozdobę, trzeba było wymienić wrota. Ognistej kuli nikt już więcej nie widział, przestała straszyć ludzi.

Obiekty zabytkowe:
domniemana lokalizacja okopów zwanych "Kołczym Zamkiem"

Kapliczki
- na parceli nr 33, z pocz. XIX w.
- obok dawnego dworu; z I poł. XIX w.

Krzyże drewniane
- na parceli nr 15, z XX w.
- na parceli nr 79, z 1925 r.
- na parceli nr 63, J. Ferenca

Figury
- na parceli J. Anielskiego z ok. 1945 r.

Kaplice
- Pod wezwaniem NMP z Lourd, znajduje się niedaleko kościoła. Budowla przetrwała wiele powodzi, lecz nie uległa zniszczeniu. Do dziś stoi na tym samym miejscu w otoczeniu pięknych lip. Zdobi malowniczą dolinę nad rzeką Rdzawką.

Zabytkowe obiekty architektury drewnianej-zagrodowej
- Kierlikówka nr 3 - chałupa z lat 60-tych XIX w.
- Kierlikówka nr 51 - chałupa z lat 80-tych XIX w.
- Kierlikówka nr 59 - chałupa z lat 10-tych XX w.
- Kierlikówka nr13 - kuźnia z lat 10-tych XX w.

III. Rolnictwo

       Miejscowość ma charakter rolniczy. Głównym zajęciem mieszkańców jest praca w gospodarstwie rolnym, pomimo tego rzadko która rodzina utrzymuje się jednak wyłącznie z dochodów z gospodarstwa.
       Na terenie wsi właściciele 137 gospodarstw domowych zajmują się użytkowaniem ziemi. Gospodarstw rolnych powyżej 1 hektara jest około 81, natomiast działek zajmujących obszar poniżej 1 hektara około 56.
Powierzchnię 1-2 ha posiada 26 gospodarstw rolnych, w przedziale od 2-5 ha znajduje się 62 gospodarstwa, tylko 11 właścicieli ma 5-7 ha.
Jak wynika z powyższej klasyfikacji gospodarstwa te nie są zbyt duże, ponieważ w przedziale od 7-10 ha nie znajduje się ani jedno gospodarstwo rolne. Pola uprawowe nie są umieszczone w jednym kawałku tylko podzielone są na szereg mniejszych, oddalonych nieco od budowy zagrodowej.
     Teren upraw rolnych zajmuje 353,69 powierzchni ogólnej. Grunty orne zajmują 183,09, lasy - 70,25, pastwiska - 36,04, łąki - 20,81,
0,22 stanowią nieużytki.
      Większość gruntów ornych jest zaklasyfikowana do klasy IV.
      W strukturze produkcji roślinnej dominują zboża, warzywa. Prowadzona jest także uprawa ziemniaków, roślin strączkowych, kukurydzy, owoców miękkich. Wielu mieszkańców rozpoczęło uprawę pomidorów.
     W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla bydła i trzody chlewnej (krowy 108, konie 7, owce, kozy 30, świnie 150, drób ok. 35,000.

IV. Pozarolnicza działalność gospodarcza

      Działalność ta koncentruje się przede wszystkim na usługach i handlu. Największym zakładem funkcjonującym na terenie wsi jest zakład krawiecki "ASGA" zajmujący się wyrobem i sprzedażą szat liturgicznych. Zatrudnia się w nim około 20 pracowników. Ponadto działa również zakład ogólno- budowlany świadczący usługi w zakresie; remontów mieszkań, fliziarstwa itp. Usługi kowalskie dla ludności poleca istniejąca od wielu lat kuźnia. Powstała przed II wojną światową, podczas wojny w 1943r. kuźnia spaliła się. Właściciel po II wojnie światowej wyjechał na ziemie odzyskane i tam pracował również jako kowal. Z powodu nie przystąpienia do organizowanej spółdzielni produkcyjnej musiał wrócić do Kierlikówki. Po powrocie odbudował własną kuźnię, która po dzień dzisiejszy świadczy usługi w zakresie prac kowalskich..
      W Kierlikówce działają trzy sklepy należące do prywatnych przedsiębiorców, o asortymencie spożywczo - przemysłowym. Od niedawna handlem zajmuje się również prywatny właściciel mini baru spożywczego. Na wskutek zmian w strukturze gospodarczej kraju od niedawna pojawiła się nowa forma działalności pozarolniczej zajmująca się wypoczynkiem i turystyką-gospodarstwa agroturystyczne. Do tej pory utworzono trzy takie gospodarstwa. Właściciele zajmuje się oprócz organizowania wypoczynku dla turystów, także produkcją ekologicznej żywności. Ze względu na walory krajobrazowe i widokowe wsi zauważa się wzrost popularności tej formy wypoczynku wśród mieszkańców pobliskich miast.

V. Ludność

      Kierlikówkę zamieszkuje 483 mieszkańców. Większość stanowią kobiety - 259 (53,6 %), natomiast mężczyzn jest nieco mniej 224 (46,4 %). Liczba ludności Kierlikówki na tle gminy i powiatu przedstawia się następująco;
Gmina Trzciana ogółem mieszkańców - 4,901 w tym 2,478 kobiet, co stanowi 50,6 %, mężczyzn 2,423 - 49,4 %.
Powiat Bochnia ogółem mieszkańców - 97,516, kobiet - 49,353 (50,6 %), mężczyzn - 48,163 (49,4 %).

Dane dotyczące liczby urodzeń, zgonów oraz przyrostu naturalnego.
Rok         Urodzenia    Zgony    Przyrost naturalny
1992 r.         13                  11                  2
1993 r.         14                  14                  0
1994 r.         12                    9                  3
1995 r.         12                    8                  4
1996 r.         11                    6                  5
1997 r.           8                    5                  3
1998 r.         10                    6                  4
1999 r.         15                    2                13
2000 r.         14                    9                  5
2001 r.           8                     5                  3
Ogółem:     117                 75                42

     W latach 1992-2001 przyrost naturalny wyniósł 42 osoby.

VI. Aktywność mieszkańców

     Jest wiele dowodów na to, że mieszkańcy Kierlikówki potrafią aktywnie działać na rzecz dobra swojej wsi. Podejmowali w ciągu minionych lat wiele inicjatyw społecznych, dzięki którym gmina ma niezły stan dróg, ładne obiekty użyteczności publicznej, dobry stan obiektów oświaty, służby zdrowia.
     W środowisku działa kilka organizacji społecznych. Do najaktywniejszych należy Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna założona w 1984 r. Obecnie należy do niej osiemnastu strażaków. Jednostka jest nieźle wyposażona w sprzęt gaśniczy; posiada własny beczkowóz. Strażacy wykazali się dużą sprawnością podczas powodzi w 1997roku. Chlubą strażaków są dwie drużyny młodzieżowe- chłopięca i dziewczęca, które działają przy tejże OSP i odnoszą spore sukcesy w zawodach sportowo- pożarniczych. Strażacy nie tylko ratują życie i mienia, ale są także organizatorami wiejskich przedsięwzięć. Organizują prace społeczne, są członkami różnych społecznych komitetów, np. komitetu budowy drogi. Corocznie spotykają się na gminnych strażackich obchodach Dnia Strażaka, podczas których najbardziej zasłużeni druhowie i jednostki otrzymują branżowe odznaczenia.
       Koło Gospodyń Wiejskich powstało w 1960 roku. To organizacja, której członkami są prawie wyłącznie kobiety - ok. czterdziestu. Organizacja ta ściśle współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Rolniczego - Oddział w Bochni. Odbywają się różne kursy i szkolenia. Członkinie często pomagają strażakom w organizacji festynów, zabaw i innych uroczystości.
      Aktywność społeczna mieszkańców przejawia się w trosce o jak najlepszy wygląd domostw. W 1999roku odbył się Konkurs Estetyzacji Wsi Gminy Trzciana, w którym wzięło udział kilkanaście gospodarstw z Kierlikówki.
       Bardzo ważnym wydarzeniem, które także przekonuje o dużej aktywności mieszkańców było powołanie 8 listopada 1999 roku Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana. Na listę założycieli wpisało się 17 osób w różnym wieku i wywodzących się z różnych środowisk. Są to rolnicy, urzędnicy, przedsiębiorcy. Ci ludzie pracowali już twórczo podczas opracowywania strategii. Teraz postanowili powołać stowarzyszenie, by uzyskać możliwość zdobywania pozabudżetowych środków na prężną promocję gminy, na walkę z bezrobociem, propagowanie nowoczesnych metod produkcji rolniczej, na rozwój agroturystyki, przedsiębiorczości.
     Kierlikówka jest częścią obwodu łowieckiego, na którym gospodaruje Koło Łowieckie ,,Las'' przy Jednostce Wojskowej w Kłaju. Teren tego koła sprzyja hodowli zwierzyny drobnej, do której należy: bażant, kuropatwa, zając. Występują tu także borsuki, piżmaki, dość częstym obrazkiem jest widok pasących się opodal lasków saren, dużo też jest lisów. Czasem można spotkać również dziki i jelenie, które są zwierzyną przechodnią. Jeden z członków tej organizacji pochodzący z tej wsi z zamiłowaniem hoduje rzadką rasę psów myśliwskich - gończego polskiego. Psy te doskonale nadają się do polowania na grubą zwierzynę, zwłaszcza na dziki, chętnie też płoszą i napędzają lisy pod lufę myśliwego; można je również wykorzystywać jako płochacze na drobną zwierzynę. Właściciel tych psów rozsławia naszą wieś w Polsce i za granicą . Zdobył liczne nagrody i puchary na wielu ogólnopolskich konkursach.
        Wśród aktywności mieszkańców wyróżnić można również sztukę ludową, którą od dawna pałali się gospodarze i gospodynie prawie w każdym domu. Wytwarzali sobie sami przedmioty codziennego użytku, począwszy od łyżki - warząchwi - niezbędnej w kuchni, poprzez grabie, kosze i miotły pręciane - potrzebne w gospodarstwie, aż do wozów drabiniastych, młynków do czyszczenia zboża i innych bardziej skomplikowanych ,,maszyn''. Wraz z rozwojem przemysłu i handlu te wytwory rąk ludzkich zaczęły być wypierane i uważane za niemodne i staroświeckie. Dziś z powrotem wracają do łask i pełnią nie tylko funkcję użytkową, ale przede wszystkim stanowią ozdobę domów i obejść. Na honorowym miejscu stawia się stare maśniczki (narzędzie do wyrobu masła), kolebki, skrzynie, cebry. Bryczki, a nawet pojedyncze koła od wozów drabiniastych zdobią przydomowe ogródki i ściany domów. Zachwycają surowością i prostotą. Materiał, z którego są wykonane to drewno. Z opowiadań najstarszych ludzi można się dowiedzieć, że z drewna wykonywano tu najrozmaitsze rzeczy. Wspominają drewniane rowery, na których jeździli jako małe dzieci.

VII. Oświata

     Szkoła w Kierlikówce powstała w 1875 r. wtedy to złączono trzy gminy Kierlikówkę, Rdzawę i Ujazd i utworzono jeden obwód szkolny pod nazwą: Szkoła Ludowa w Kierlikówce. Na salę szkolną początkowo wynajmowano izbę na Dębinie, potem dwór w Ujeździe oddał na salę szkolną tzw. "folwark". Taki stan przetrwał do 1913 r. kiedy to "folwark" został sprzedany. Wtedy gmina Kierlikówka postarała się o szkołę u siebie. Wynajęto izbę w niezamieszkałym domu na skraju wsi.
       W 1915 r. zakupiono starą karczmę i wybudowano nędzną chałupinę, krytą słomą, w której mieściła się jedna klasa. Budynek przetrwał do 1931 r.
       W 1926 r. władze szkolne połączyły szkoły z Ujazdu i Kierlikówki i w ten sposób powstała dwuklasowa szkoła w Kierlikówce. W 1945 r. Inspektor Szkolny tworzy jedną sześcioklasową szkołę. W rok później kierownik szkoły podnosi stopień organizacji szkoły do klasy VII. W 1950 r. w szkole uczy się 160 dzieci i pracuje trzech nauczycieli.
         Zawiązuje się komitet budowy nowej szkoły i już 1 września 1961 r. następuje oddanie do użytku nowej, obecnej szkoły- pierwszej tysiąclatki w powiecie bocheńskim. W 1970 r. pracuje w szkole siedmioro nauczycieli.
W latach 1975-77 dyrektor szkoły kieruje już dwunastoosobowym zespołem pedagogicznym. W szkole przez następne lata prowadzone są remonty; instalacja centralnego ogrzewania, zmiana dachu na budynku, wymiana stolarki okiennej itp.
       Na dzień dzisiejszy szkoła posiada następujące pomieszczenia; zastępcza sala gimnastyczna, pomieszczenie dla oddziału przedszkolnego, sześć sal lekcyjnych, bibliotekę pokój nauczycielski, kancelarię, pracownię komputerową, zastępczą kuchnię, łazienki. Do budynku szkolnego przylegają boiska sportowe, obecnie wszystkie trawiaste ale są czynione starania o ich utwardzenie (przynajmniej jednego).
W szkole uczą się dzieci z Kierlikówki, Ujazdu, Rdzawy, Łąkty Dolnej i Górnej. Liczebność klas przedstawia się następująco: I -10 uczniów, II -15, III -14, IV - 20, V - 20, VI - 21, oddział przedszkolny 11 dzieci.
      Grono nauczycielskie szkoły stanowią aktualnie: dyrektor szkoły, 12 nauczycieli - w tym 8 posiada studia wyższe, pozostali studia kontynuują. Szkołę obsługuje trzech pracowników obsługi. W ostatnim czasie w dużym stopniu poprawiono wygląd zewnętrzny budynku; wykonano elewację, położono kostkę brukową wokół szkoły. Na uwagę zasługuje piękne położenie szkoły, mnóstwo zieleni krzewów i drzew, co dodaje uroku osobistego szkole.

VIII. Parafia p. w. św. Józefa

      Do roku 1927 Kierlikówka należała do parafii Żegocina. Od połowy 1928 r. wieś ta przyłączona została do parafii Trzciana, trwało to aż do roku 1983, kiedy to wszczęto starania o zezwolenie na budowę kościoła i budynku katechetycznego w Kierlikówce. Miejscowość była bowiem dość znacznie oddalona od kościoła w Trzcianie. Po owocnych zabiegach proboszcza i społeczeństwa już w 1987 r. poświęcono plac pod budowę kościoła. Nieco później miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.
      Biskup diecezjalny w 1991 r. podjął decyzję o utworzeniu rektoratu w miejscowości Kierlikówka parafia Trzciana k. Bochni oraz nominował ks. kanonika mgr Władysława Rysia rektorem tej placówki duszpasterskiej.
      Konsekracji kościoła dokonano w 1992 r. Patronem kościoła obrano św. Józefa - oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W rok później przywieziono na teren placu przykościelnego trzy dzwony, które umieszczono na specjalnym podwyższeniu.
      Jednak parafianie wciąż marzyli o tym, aby mieć parafię a nie rektorat i doczekali się dnia 7 lipca 2002 r. kiedy to dziekan odczytał dekret o utworzeniu Parafii Kierlikówka i mianował nowym proboszczem ks. mgr Zbigniewa Marka Wachowicza.


IX. Perspektywy, warunki i kierunki rozwoju wsi.

      Zamierzenia inwestycyjne wsi podporządkowane są funkcji rolnictwa oraz funkcji rekreacji. W zakresie rekreacji przewiduje się rozwój budownictwa letniskowego w rejonie Zastawia jak również konieczność stworzenia bazy noclegowej na zasadzie "wczasów pod gruszą" czyli w istniejącej sieci zagród, na terenach atrakcyjnych krajobrazowo i przyrodniczo przysiółków. W dziedzinie rolnictwa dominować będą uprawy rolne i użytków zielonych. Ponadto we wsi zamierza się dokonać modernizacji sieci komunikacyjnej oraz zrealizować program zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przy założeniu indywidualnych systemów ich oczyszczania. Potrzeba wskazuje również na konieczność sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zorganizowania działalności inwestycyjnej.

X. Bibliografia:

1. Gmina Trzciana. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1997 r.
1. Kronika Parafii i Kościoła w Kierlikówce - prowadzona przez rektora ks. mgr Władysława Rysia.
2. Morawczyński Marian "Od Raby do Wisłoki" - szlakami pióra, Wyd. Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej XI 1995 r.
3. "Przyroda województwa tarnowskiego". Praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Zięby. Tarnów 1995 r.
4. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego. Praca zbiorowa pod redakcją Bronisława Chlebowskiego. Wyd. Warszawa 1889 r.
5. Spisy i materiały ewidencyjne Urzędu Gminy w Trzcianie 1996 r.
6. Struktura użytkowania gruntów Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Wiśnickiego.
7. Wiśniewska Zofia "Baśnie i legendy znad Sanki". Skład i druk; Mała Poligrafia Redemptorystów Tuchów.
8. Województwo tarnowskie. Gmina Trzciana - stan istniejący 1996 r.
10.  Zarząd i Rada Gminy Trzciana. Strategia Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Gminy Trzciana. Programowanie rozwoju gminy Trzciana.

wstecz

1999 r. Autor: Dorota Grabowska