INFORMACJE SOŁTYSA TRZCIANY

    Sołtys wsi Trzciana informuje, że IV ratę podatku rolnego, leśnego, gruntowego oraz opłatę za ścieki przyjmował będzie w starym budynku gminy:
- 12 listopada (sobota)
- 14 listopada (poniedziałek)
- 15 listopada (wtorek)
od godziny 8.30 do godziny 12.30.

OGŁOSZENIE

    Sołtys wsi Trzciana zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące wykonania przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych.
    Spotkanie odbędzie się w dniu 20 września 2011 r. (wtorek) o godzinie 19,00 w Domu Strażaka w Trzcianie.
    Ze względu na ważność omawianych spraw, proszę o niezawodne przybycie mieszkańców wsi ujętych w projekcie wodociągowania. Są to domy pod Ujazdem, domy koło Kościoła, Zarzecze i Zyznówka
                                                                                                               Sołtys wsi Trzciana - Ryszard Rybka

    ZAWIADOMIENIE
    Sołtys wsi Trzciana informuje, że III ratę podatku rolnego, leśnego, gruntowego oraz opłatę za ścieki, przyjmował będzie wyjątkowo w Domu Strażaka w Trzcianie 13 września, 14 września i 15 września 2011r. od godziny 8,30 do godziny 12,30.

KOMUNIKAT POWIATOWYCH LEKARZY WETERYNARII

   W związku z otrzymanym od Agencji Modernizacji i Reslruktuiy/acji w Bochni wykazem osób, które dokonały ubojów gospodarskich świń, bydła, owiec i kóz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni przypomina o obowiązkach ciążących na podmiotach/rołnikach dokonujących uboju zwierząt w gospodarslwie w celu produkcji mięsa na użytek własny, wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolniciwa i Rozwoju Wsi i dnia 21 października 2010 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny  (Dz.U. nr 207, poz 1370). W/w rozporządzenie określa wymagania jakie należy spełnić przy uboju świń, owiec, kóz uraz cieląt do 6 miesiąca życia. Nie dotyczy natomiast drobiu i zajeczaków.
   Informujemy, że ubojowi na terenie gospodarstwa podlegają tylko zwierzęta zdrowe, pochodzące z gospodarstw na które nie nałożono urzędowych ograniczeń oraz po upłynie karencji produklów leczniczych, jeżeli zwierzęta były leczone.
Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju informuje się właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju.
    Powiadomienie składane jest w formie pisemnej, a przypadku uboju owiec, kóz i cieląt do 6 miesiąca życia zawiera dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii oraz Rozporządzenia (WE)  1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów - ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonyck do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (1WE) nr 1774/,2002 (rozporządzenie o ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego) Właściciel zwierzęcia (w przypadku uboju owiec, kóz i cieląt do 6 miesiąca życia) zobowiązany jest do przekazania
materiału szczególnego ryzyka (SRM) do zatwierdzonej firny utylizacyjnej oraz do przedstawienia do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii karty przekazania odpadu kat. 1 oraz towarzyszącego dokumentu handlowego.
   
Tusze zwierząt poddanych ubojowi można (fakultatywnie) zgłosić do badania poubojowego podczas powiadomienia o zamiarze uboju. Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa, poddaje się obowiązkowemu badaniu na obecność włośni.
    Przypominamy, że na podsiawic Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, że osoba dokonująca uboju musi mieć w tym zakresie odpowitdnich potwierdzone przez właściwy organ kwalifikacje.
    Zgodnie z w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 materiałem szczególnego ryzyka SRM ;
* U cieląt do 6 miesiąca życia są: migdalki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy oraz krezka - odejmujemy jelita z krezką i migdałki
. U kóz i owiec do 12 miesiąca: jelito biodrowe i śledziona - odejmujemy jelitu i śledzionę
. U kóz i owiec powyżej 12 miesiąca: jelito biodrowe, śledziona, migdalki i czaszka z mózgiem i oczami oraz rdzeń kręgowy - odejmujemy jelita, śledzionę, głowę i rdzeń kręgowy.
* W przypadku uboju owiec i kóz powyżej 18 miesiąca życia - pobierane są urzędowe próbki w kierunku trzęsawki owiec do badań monitoringowych (głowa).
    Ponadto przypominamy o podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa żywności tj potrzebie zwrócenia szczególnej uwagi na konieczność niezwłocznego i starannego odejmowania maleriafów szczególnego ryzyku (SRM) od tuszy tak aby zapobiec zanieczyszczeniu innych elementów tuszy. Materiał taki należy magazynować i przekazywać
w zamkniętych szczelnych pojemnikach, najlepiej jednorazowego użytku (np.worki plastikowe) do których nie mają dostępu osoby poslronne. Powierzchnie wszystkich urządzeń, pojemników, powierzchni roboczych i narzędzi mających styczność z SRM należy dokładnie umyć i zdezynfekować.
     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni prosi o powiadomienie rolników i osób zainteresowanych w sposób zwyczajowo przyjęty, o powyżej opisanych zagadnieniach.

                                                                       Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni dr nauk wet. Wacłąw Czaja

    Powiatowi Lekarze Weterynarii otrzymują z Biur Powiatowych ARiMR dane dotyczące zgłaszanych przez rolników ubojów gospodarczych zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, świnie. Po przeprowadzeniu analizy poszczególnych przypadków w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii stwierdzają, iż dokonując uboju zwierząt w gospodarstwie rolnicy nie spełniają wymogów weterynaryjnych określonych dla tego rodzaju działań, a w związku z tym popełnili wykroczenie przeciw prawu polskiemu i podlegają ukaraniu.

    W związku z powyższym, w celu zapobiegnięcia łamaniu prawa przez właścicieli zwierząt gospodarskich Powiatowi Lekarze Weterynarii proszą o rozpowszechnienie wśród rolników w sposób zwyczajowo przyjęty poniższych informacji:
1. Obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny ( Dz. U. z 2010 r. Nr 207 póz. 1370)
§ 3 ust. l rozporządzenia mówi, że przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt ( Zgodnie z zapisami wynikającymi z art.34 ust.3 art. 35 ustl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O Ochronie Zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 106 póz. 1002.) w uboju domowym zwierzęta kopytne mogą być uśmiercane tylko po uprzednim ich pozbawieniu świadomości przez przyuczonego uboiowca zgodnie z §3 ust. l i ust.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 205 poz.2102 z późn. zm.). Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 34 ust.3 cytowanej powyżej ustawy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4 ust. l rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207 póz. 1370) zawiera zapis: co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków, w celu produkcji mięsa, jeżeli ubój ma być dokonany: 1) na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane - posiadacz zwierząt, informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju.
§ 7 ust. l rozporządzenia mówi że mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność włośni

§8 rozporządzenia zawiera zapis: mięso zwierząt poddanych ubojowi oraz mięso zwierząt łownych odstrzelonych, w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii , na wniosek i na koszt posiadacza tego mięsa
2. Świnie wprowadzane do stad położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na targi, pokazy, wystawy, konkursy, do punktów kopulacyjnych, zaopatruje się w świadectwa zdrowia. Świadectwa zdrowia dla świń nie obowiązują tylko w przypadku przekazania do uboiu w rzeźni.

Trzciana dnia 19.05.2011 r.
     ZAWIADOMIENIE

    Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
    Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (teks jedn. Dz. U. Nr 98/2000, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Trzciana zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie planowanego przedsięwzięcia pn: "BUDOWA CHODNIKA, ZATOK AUTOBUSOWYCH WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2095K TRZCIANA - ŁĄKTA GÓRNA W KM 0+025 - 1+196 STRONA LEWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI TRZCIANA"

Wnioskodawca:
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Broda Piotr, Ilkowice,
ul. Partyzantów 41, 33 - 131 Łęg Tarnowski działając z upoważnienia Inwestora tj. "Wójta Gminy Trzciana, 32-733 Trzciana 302

Informuje się:
- organem właściwym do wydania decyzji jest Wójl Gminy Trzciana, organy właściwe do wydania opinii i uzgodnienia: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni.
- możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją,
- możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Trzciana (pok. Nr 13) w terminie 21 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie sprawy której dotyczy.

Szczegółowe informacje o planowanym przedsięwzięciu można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzciana (pok. nr 13) w godzinach urzędowania. Wójt Gminy Trzciana
 • Małopolska Izba Rolnicza informuje

  Rolnicy! W dniu 03 kwietnia 2011 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej izby Rolniczej. Każdy rolnik powinien wziąć w nich udział !

  Przypominamy najważniejsze daty:

  08 marca - 14 marca 2011 r. - zgłaszanie kandydatów na członków Rady Powiatowej.
  20 marca 2011 r. - wyłożenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy
  03 kwietnia 2011r. - wybory
  Dodatkowych informacji udzielają biura Małopolskiej Izby Rolniczej:

  1.    MIR Biuro w Krakowie - 12/ 643-17-62
  2.    MIR Biuro w Nowym Sączu 18/ 441-41-55
  3.    MIR Biuro Tarnowie 14/665-58-68
  4.    MIR Biuro w Wadowicach 33/ 823-26-58

  Informacje zawarte są również na stronie: www.mir.krakow.pl
 • Sołtys wsi Trzciana informuje !
    Pierwsza rata podatku gruntowego przyjmowana będzie w dniach 11, 12, 14 i 15 marca w budynku "Starej Gminy" w godz. od 9.00 do 13.00.
 • Gratulacje dla nowo wybranych władz OSP Trzciana

      Sołtys wsi Trzciana oraz Rada Sołecka składają gratulacje nowo wybranym władzom OSP Trzciana. Jednocześnie wyrażamy nadzieję na dobrą współpracę, że strażacy nadal będą działać dla bezpieczeństwa i dla dobra mieszkańców naszej wsi.
      Życzymy Wam realizacji ambitnych planów. W Trzcianie czujemy się bezpiecznie, gdyż działacie tutaj Wy - strażacy ochotnicy. Jesteście obecni zawsze tam, gdzie zachodzi taka potrzeba. W obliczu zagrożenia pierwsi przystępujecie do akcji ratowniczej, pierwsi zabieracie się do usuwania zniszczeń, ofiarnie, bezinteresownie.
  Gratulujemy odznaczonym oraz nowo przyjętym członkom OSP Trzciana.
  W imieniu mieszkańców wsi pragniemy złożyć Wam podziękowania za Wasz trud, za Waszą ofiarność, zaangażowanie, poświęcenie. Serdecznie dziękujemy.
                                                                                          
                                                                                    Sołtys, oraz Rada Sołecka w Trzcianie.

 • ZAWIADOMIENIE Z DNIA 21.02.2011

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szkolenie dla rolników

    Projekt pt. "Konieczność przestrzegania zasad wzajemnej zgodności jako niezbędny warunek uzyskiwania dopłat bezpośrednich - zasięg wojewódzki"

Szkolenie odbędzie się w dniach 15 i 16 marca 2011 rozpoczęcie o godz. 9.00 w Domu Strażaka w Trzcianie

Uczestnikom oferujemy;

-    bezpłatny udział w szkoleniu,
-    materiały szkoleniowe,
-    poczęstunek - serwis kawowy,
-    zajęcia warsztatowe w gospodarstwie rolnym,
-    certyfikat ukończenia szkolenia.

Tematyka szkoleń:
- Produkcja roślinna zwierzęca a ochrona środowiska naturalnego,
- Dobra Kultura Rolna zgodna z zachowaniem ochrony środowiska,
- Zasady rejestracji i identyfikacji zwierząt,
- Zdrowie publiczne ludzi, zdrowotność roślin,
- Zdrowie zwierząt i zasady zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt gospodarskich,
- Dobrostan zwierząt,
- System sankcji stosowany w zakresie wymogów wzajemnej zgodności.

    Kontakt w sprawie szkoleń; tel. 14/612-44-73 lub 505 724 808 - Migdał

                                                                               Z A P R A S Z A M Y

 • ZAWIADOMIENIE Z DNIA 21.02.2011

  Zawiadamia się rolników, że istnieje możliwość zapisu na ziemniaki z okolic Łodzi w następujących odmianach;

  LORD, DENAR, KORONA, MOLLI - WCZESNE

  BARTEK, IRGA, WINETA - ŚREDNIOWCZESNE

  ATOL, BRYZA, ZEUS, SYRENA - ŚREDNIOPÓŹNE

  RONDO, BRONKA - PASTEWNE

  Tel. 14/613-62-82 - u sołtysa Leszczyny

Powrót