Ogłoszenie Wójta Gminy Trzciana z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2011 roku.

    Wójt Gminy Trzciana przypomina, że od 1 marca do 31 marca br. w pokoju nr 16 Urzędu Gminy w Trzcianie przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej .
     Do wniosku załączyć należy faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2010r do 28 lutego 2011r. Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r. wynosi 73,10 zł * ilość ha użytków rolnych. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy pokój nr 16 w godzinach otwarcia urzędu.
    Pieniądze wypłacane będą w terminach: 2 - 31 maja 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, a 2 - 30 listopada 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie urzędu gmin, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2011 r.

     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki informuje:
     Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT  w terminie od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.,  w terminie od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2011 r. Limit zwrotu podatku w 2011 r. wynosić będzie: 73,10 zł * ilość ha użytków rolnych Pieniądze wypłacane będą w terminach: 2 - 31 maja 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 2 - 30 listopada 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2011 roku.
    1. W 2011 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2011 r., w dwóch terminach, tj.
     a) od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.,
     b) od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.
      2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
     3.  Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
    4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
    5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w pkt 1 załącza się odpis z tego rejestru.
    6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji (Dz. U. Nr 103, poz. 706) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.
    7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1541), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,85 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
    8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
    9. Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie od 2 maja 2011 r. do 31 maja 2011 r. na wnioski złożone w pierwszym terminie i od 2 listopada 2011 r. do 30 listopada 2011 r. na wnioski złożone w drugim terminie - gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2011 roku.

                                                                                                Wójt Gminy Trzciana  - Józef Nowak

POBIERZ WNIOSEK >>>

WIĘCEJ W SERWISIE MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI >>>

wstecz.jpg (706 bytes)