BIP

Samorząd Gminy Trzciana

ZARZĄDZENIE Nr 32/IV/03 Wójta Gminy Trzciana z dnia 06 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy i układu wykonawczego budżetu  Gminy Trzciana na 2003 r.


Na podstawie art.128 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych - tekst jednolity - Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 - Wójt Gminy Trzciana zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2003r. w związku z dotacją celową na  realizację zadań bieżących zleconych gminie, o kwotę zł: 30.483,-
jak niżej:

Dz. 751 rozdz.75110 § 201 - 11.201,-
Dz. 801 rozdz.80101 § 201 - 2.942,-
Dz. 853 rozdz.85395 § 203 - 16.340,-
realizacja w/w dochodów przez Urząd Gminy

2.    Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2003r. w związku z realizacją w/w  dotacji, o kwotę zł: 30.483,- jak w załączniku nr 1 do zarządzenia

§ 2.

Po dokonaniu w/w zmian budżet Gminy Trzciana na 2003r wynosi zł:

- d o c h o d y - 6.975.293,-
- w y d a t k i - 7.126.332,-

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie zł: 151.039,- , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w kwocie zł: 260.982,-

2. Ustalone ogółem przychody budżetu Gminy wynoszą zł: 260.982 ,-  a rozchody budżetu Gminy wynoszą zł: 109.943,-

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Trzciana
Józef Nowak