Samorząd Gminy Trzciana

Zarządzenie Nr 17/IV/03 Wójta Gminy Trzciana z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie: ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i daty wydania zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych .


Na podstawie art.41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zmianami) ustalam regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzciana.

§ 1

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży wydaje Wójt Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na okres nie krótszy niż przewidziany ustawą z terminem ważności do końca danego roku kalendarzowego.

§ 2

Ustalam regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnikowi gminnego programu profilaktyki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/IV/03 Wójta Gminy Trzciana z dnia 20 marca 2003 r.


Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzciana


Do zadań komisji należy w szczególności:
1.    Przygotowywanie corocznie gminnego programu profilaktyki.
2.    Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3.    Opiniowanie projektów dotyczących liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
4.    Współdziałanie z Radą Gminy i organizacjami społecznymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
5.    Podejmowanie czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
6.    Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i rozmów w sprawach osób nadużywających alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.
7.    Komisja może podejmować decyzje przy udziale 50% + 1 składu członków komisji.
8.    Komisja może upoważnić osoby nie będące ich członkami do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz wykonywania czynności związanych z działalnością komisji.
9.    Przewodniczący komisji może zlecać prace osobom , które nie są członkami tej komisji.
10.    Spotkania komisji będą się odbywać co najmniej 2 razy w roku.
11.    Członkowie komisji mogą prowadzić kontrolę punktów sprzedaży na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy.

Urząd gminy zapewnia obsługę biurową oraz inne środki niezbędne do działania komisji.

<<< wstecz