ZARZĄDZENIE Nr 10/V/07 Wójta Gminy Trzciana z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej.

   Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991r. - o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art. 7, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 23 października 2003 r. - w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855),
Wójt Gminy Trzciana zarządza co następuje:
§ 1
Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej, jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Trzciana

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/V/07 Wójta Gminy Trzciana z dnia 17 maja 2007 r.

WÓJT GMINY TRZCIANA OGŁASZA
konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej, 32-733 Trzciana woj. małopolskie
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania, wynikające z rozporządzenia MENiS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.):
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,
2) ukończyła studia wyższe magisterskie lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkcie Dolnej,
3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
6) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
8) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147, ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
2. OFERTY OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU POWINNY ZAWIERAĆ:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły ,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej -w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
5) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z dnia 6 maja 2003 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112
i Nr 137 poz. 1304) oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);
10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs", w terminie do 14 czerwca 2007 r. do godz. 15.30, na adres: Urząd Gminy w Trzcianie 32 - 733 Trzciana 302 woj. małopolskie
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Trzciana, adres j. w.
Konkurs odbędzie się dnia 26 czerwca 2007 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie.
Bliższych informacji o zasadach konkursu i warunkach uczestnictwa udziela Urząd Gminy w Trzcianie, tel. 014 613 - 61 - 22 wew. 31.
                                                                                                                                                   Wójt Gminy Trzciana

wstecz