Rzecznik Praw Pacjenta.

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

PRAWA PACJENTA

    W październiku tego roku przypada pierwsza rocznica urzędowania Rzecznika Praw Pacjenta, będącego centralnym organem administracji rządowej w Polsce. Jego zadaniem jest jak najlepsze realizowanie zapisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym oczywiście reagowanie w każdej sytuacji, w której prawa pacjenta są naruszane.
    Obecny Rzecznik Praw Pacjenta - Pani Krystyna Barbara Kozłowska rozpoczęła ogólnopolską kampanię promocyjno - informacyjną, której adresatem są wszyscy obywatele. Kampania ma na celu przede wszystkim rozpropagowanie wiedzy o prawach pacjenta, a także o instrumentach przysługujących pacjentom w przypadku łamania ich praw.
     Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje prawa - zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta - apeluje Pani Rzcznik. Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:
1.    Świadczeń zdrowotnych.
2.    Informacji o swoim stanie zdrowia.
3.    Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z leczeniem.
4.    Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
5.    Poszanowania intymności i godności.
6.    Dokumentacji medycznej.
7.    Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
8.    Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
9.    Opieki duszpasterskiej.
10.  Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

    Kto jest zobowiązany do poszanowania praw pacjenta ?

- Osoby wykonujące zawód medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i inni profesjonaliści opieki zdrowotnej oraz każda osoba uczestnicząca w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

- Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz współuczestniczące w ich udzielaniu, takie jak: zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, zakłady opiekuńczolecznicze, zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze), praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnicze, jednostki badawczo-rozwojowe.

- Inne podmioty opieki zdrowotnej takie jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, administracja publiczna właściwa w zakresie ochrony zdrowia, samorządy zawodowe, producenci leków i urządzeń medycznych oraz apteki.

    Jeśli Twoje prawa zostały naruszone zadzwoń:
- bezpłatna infolinia: 800-190-590 (czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00)
- połączenia z tel. komórkowych (płatne wg stawek operatora): (22) 833- 08-85; (22) 635- 59-96
Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
tel. (22) 532 82 50; fax: (22) 833 08 86;
sekretariat@bpp.gov.pl ; www.bpp.gov.pl

LINKI

Serwis internetowy Rzecznika Praw Obywatelskich.

[wstecz]

GOZ