GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2006 R.

Uchwała Nr XXVII/148/06 Rady Gminy Trzciana z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2006 r.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art.4&185; ust.2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz.1231 z późn. zm.) oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.)- Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:

§ 1.

Celem realizacji należących do zadań własnych gminy działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2006 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzciana oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Harmonogram działań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii Gminy Trzciana na 2006 rok.

I. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii:

- finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
- współudział w finansowaniu placówek i działań terapeutycznych prowadzonych przez te placówki na terenie innej gminy lub miasta, do której kierowani są (lub sami się zgłaszają)mieszkańcy naszej gminy,
- finansowanie zajęć w programie ponadpodstawowym dla osób uzależnionych lub zajęć po zakończeniu leczenia,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz świadczenie pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla dorosłych , młodzieży i dzieci. Finansowanie bieżących kosztów jego działalności oraz wynagrodzenie osób pracujących w tym punkcie,
- sfinansowanie niezbędnych szkoleń i kursów osób pracujących w punkcie konsultacyjnym,
- zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury, ulotki) dla klientów punktu i szkół oraz instytucji współpracujących z punktem,
- nakłanianie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

- tworzenie i finansowanie bieżącej działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy domowej (dorosłych i dzieci):
a/ punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy domowej,
b/ udział w pokryciu kosztów remontu budynków, w których realizowane są programy profilaktyczne (świetlice środowiskowe oraz w budynku, w którym prowadzony jest punkt dla ofiar przemocy w rodzinie,
c/ telefonów zaufania dla ofiar przemocy domowej,
d/ pomoc finansowa w realizowaniu programu profilaktycznego przez Posterunek Policji w Trzcianie
- doposażenie omawianych placówek w pomoce i sprzęt niezbędny dla prowadzenia zajęć,
- dofinansowanie adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na wymienione placówki,
- prowadzenie dyżurów telefonicznych oraz telefonicznych konsultacji specjalistycznych,
- dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje w zakresie pomagania ofiarom przemocy domowej,
- organizacja narad, konferencji poświęconych przemocy w rodzinie,
- prowadzenie badań w środowisku lokalnym na podstawie wywiadu środowiskowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- edukacja publiczna np. druk ulotek, broszur, poradników,
- dofinansowanie szkoleń i kursów dla członków GKRPA.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

- organizowanie, prowadzenie i finansowanie na terenie szkół świetlic środowiskowych i bibliotek programów profilaktycznych np. "Drugi Elementarz", "Noe", "Spójrz inaczej", "Jak żyć z ludźmi", "Zanim spróbujesz", "Odlot", "Tak czy nie", "Podaj dłoń", "Dziękuję, nie" dla dzieci i młodzieży, a także dla ich rodziców wdrażanych przez nauczycieli i świetlicowe,
- organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych, sportowych, wystaw dla dzieci i młodzieży na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie przy współpracy ze szkołami, świetlicami środowiskowymi i GOPS,
- wspieranie działań profilaktycznych szkół i świetlic środowiskowych, fundowanie nagród w organizowanych przez szkoły i świetlice konkursach plastycznych, sportowych i innych , które zapobiegają powstawaniu patologii społecznej,
- wyposażenie świetlic środowiskowych i szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą z terenu gminy w ramach zagospodarowania wolnego czasu,
- organizowanie i dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych o treści profilaktycznej dla dzieci i młodzieży organizowanych przez szkoły i świetlice środowiskowe w ramach spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia (zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia tych zajęć),
- dożywianie dzieci na zajęciach pozalekcyjnych,
- organizowanie konkursów dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Trzciana poświęconych profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii np. zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania konkursu,
- dofinansowanie programów artystyczno-profilaktycznych organizowanych dla młodzieży szkolnej poświęconych problemom alkoholizmu i narkomanii,
- pokrycie kosztów wyjazdów, wycieczek oraz kolonii na których będzie realizowany program profilaktyki, dla dzieci zagrożonych patologią,
- organizowanie imprez z okazji Dnia Dziecka realizowanych przez szkoły świetlice środowiskowe,
- dofinansowanie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Klubów Sportowych prowadzonych w ramach zajęć pozaszkolnych,
- organizowanie i dofinansowanie szkolenia pierwszej pomocy,
- prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych we współdziałaniu z policją i innymi instytucjami uprawnionymi odnośnie sprzedaży osobom nieletnim i osobom, których zachowanie wskazuje na stan nietrzeźwości,
- współpraca z Policją oraz Państwową Inspekcją Handlową w zakresie przestrzegania zakazu reklamy napojów alkoholowych oraz uchwał Rady Gminy Trzciana.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii:

- organizowanie i dofinansowanie działalności klubów abstynenckich na terenie gminy,
- sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji programu prowadzonego przez organizacje pozarządowe w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- powołanie, wynagradzanie i finansowanie działalności pełnomocnika gminnego programu profilaktyki, który będzie nadzorował wykonywanie gminnego programu profilaktyki.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

Warunki realizacji programu:
1/ nadzór nad realizacją programu sprawuje Rada Gminy Trzciana i Wójt Gminy,
2/ w realizacji programu uczestniczy gminna komisja ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stosownie do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz pełnomocnik gminnego programu profilaktyki alkoholowej,
3/ członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Trzcianie za wykonywanie obowiązków w ramach działalności komisji tj. udziałów w posiedzeniach komisji, udziału w kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i innych zadań nie otrzymują wynagrodzenia,
4/ finansowanie działalności pełnomocnika,
5/ finansowanie zadań programu, GKRPA i pełnomocnika odbywa się ze środków budżetu gminy z otrzymanych opłat za zezwolenia na alkohol.

wstecz.jpg (706 bytes)