Gospodarka gminy Trzciana.

      Gmina Trzciana jest gminą o charakterze rolniczym, o czym świadczy fakt, że ponad 73% ludności gminy czynnej zawodowo pracuje wyłącznie na roli, a tylko około 4% pracuje wyłącznie poza gospodarstwem rolnym. Rzadko która rodzina utrzymuje się jednak wyłącznie z dochodów z gospodarstwa. W 1999 roku bezrobocie utrzymywało się na poziomie 2,7%.

ROLNICTWO

      Grunty rolne stanowią 66% powierzchni gminy. Lasy 16,1%, pozostałe 17,9%. Wysoki jest udział upraw sadowniczych (ponad 13% użytków rolnych). Zdecydowana większość gruntów ornych jest w średniej, IV klasie bonitacyjnej (80%). Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 3,8 ha, w tym tylko 2,83 ha użytków rolnych. Prawie 85% gospodarstw nie przekracza powierzchni 5 ha. Istnieje tendencja do dalszego rozdrabniania ziemi. W strukturze produkcji roślinnej dominują zboża (68,7%). Prowadzona jest także uprawa ziemniaków, roślin strączkowych i kukurydzy. Przeciętne plony zbóż kształtują się na poziomie 26 dt/ha.
       W produkcji zwierzęcej dominuje chów drobiu, bydła i trzody chlewnej. Gospodarstwa są dobrze wyposażone w siłę pociągową. Na 100 gospodarstw 44,7% posiada ciągnik. Ilość hodowanych koni, wciąż używanych do prac polowych, nieznacznie przekracza 130.
          W gminie są 73 gospodarstwa nastawione na produkcje towarową o zdecydowanym kierunku produkcji (19 o kierunku produkcji roślinnej i zwierzęcej, 12 trzody chlewnej, 5 drobiu, 24 warzywniczej, 13 sadowniczej).

POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

      W 1998 roku na terenie gminy pozarolniczą działalność gospodarczą prowadziło 169 podmiotów, co oznacza, że na 1000 mieszkańców 33 stanowią przedsiębiorcy. Działalność ta koncentruje się głównie na usługach (39%) oraz handlu (32%). Działalność produkcyjna i rzemieślnicza stanowi tylko 8,3%.
       W gminie działają 2 duże zakłady pracy (zatrudniające sezonowo ponad 50 osób). Są to: Zakład Uboju i Przetwórstwa Drobiu "Exodus" sp. z o.o. w Trzcianie oraz Wytwórnia Lodów "Gallod" w Leszczynie. Mniejsze firmy: Produkcja Zabawek z Drewna "Bajo" w Kamionnej, Krawiectwo - Wyrób i Sprzedaż "ASGA w Kierlikówce" zatrudniają po około 20 osób. Pozostałe firmy to drobne przedsiębiorstwa zatrudniające 1 - 2 osoby.

Dane z roku 2002

     W 2011 roku na terenie gminy pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi 240 podmiotów. To głównie działalność usługowa i handlowa.

Największe Zakłady Pracy na terenie Gminy :
- Zakład Uboju i przetwórstwa Drobiu "EXODUS" Sp. Z o.o. (Trzciana)
- Wytwórnia lodów "Gallod" (Leszczyna)
- Hydrosprzęt (Łąkta Dolna)
- Produkcja zabawek z drewna "BAJO" (Kamionna)
- Centrum Market i Magda Market (Trzciana)
- Hurtownia "STANEX" (Trzciana)
- Punkt Uboju Zwierząt - (Trzciana)
- Zakład Mięsno - Wędliniarski (Kierlikówka)
- Krawiectwo - Wyrób - Sprzedaż (Kierlikówka)
    Pozostałe firmy to głównie drobne przedsiębiorstwa usługowe, remontowo-budowlane i handlowe zatrudniające od 1 do 2 osób.

Dane z roku lipca 2011 r.

FIRMY GMINY TRZCIANA >>>

Powrót