ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZCIANA

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzciana - 09.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2012 ROKU

Ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, zmieniono ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadzając nowy termin składania wniosków i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
· w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
· w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku
w pierwszym terminie
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zostanie zamieszczony po podpisaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzciana z dnia 05 stycznia 2012 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Trzciana w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

Wójt Gminy Trzciana zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze. zm. / do składania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
§1.
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań publicznych Gminy Trzciana w dziedzinie kultury fizycznej.
§2. Rodzaje zadań
Cele wymienione w §1 będą realizowane poprzez zlecenie następujących rodzajów zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu:
1. Trening, szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży i dorosłych, organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Trzciana.
2. Edukacja dla kultury fizycznej i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej, popularyzacja uczestnictwa w uprawianiu kultury fizycznej, aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego prowadząca do osiągnięcia wysokich wyników sportowych w wielu dyscyplinach sportowych ( grupa wiekowa: dzieci i młodzież szkolna ), organizacja tej działalności na terenie Gminy Trzciana.

§3.
W ramach realizacji zadań wymienionych w §2 wspierane będą następujące przedsięwzięcia:
1. projekty, których przedmiotem jest integracja i rywalizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Trzciana – zrzeszonych w klubach o zasięgu ogólnogminnym.
2. przeprowadzenie rywalizacji drużyn z poszczególnych wsi Gminy w ramach rozgrywek o Puchar Wójta Gminy, w meczach piłki nożnej rozgrywanych na przełomie czerwca i lipca 2012 r.
§4.
Koszty związane z realizacją zadań pokrywane z dotacji to:
- zakup sprzętu sportowego,
- delegacje zbiorowe na zawody,
- ekwiwalenty sędziowskie,
- zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania,
- zakup nagród rzeczowych,
- opłaty startowe.
§5 Zasady przyznania dotacji
1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. nr 234, poz.1536 ze zmianami)
2.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3.Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
4.W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
5.Przyznana dotacja będzie przekazywana w ratach na rachunek bankowy, przeznaczony do operacji związanych z realizacją zadania.
6.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą, a oferentem, zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
7.Wójt Gminy Trzciana może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy i cofnąć dotację, w przypadku, gdy:
-rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
-podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,
-zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,
-podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.
8.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Gminę Trzciana z wyżej wymienionych przyczyn, Gmina może zarezerwowane środki przeznaczyć na inna wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizacje zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9.Dotacja nie będzie przyznana na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.
§6. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
Na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe do kwoty ogółem 27.000.00 zł. (słownie : dwadzieścia siedem tysięcy złotych ). Wysokość środków w 2011 r. - 27.000.00 zł.
§7. Termin i warunki realizacji zadania
1. W konkursie mogą być składane oferty wykonania zadań wymienionych w § 2 i §3 których realizacja rozpoczyna się w terminie od dnia 20 lutego 2012 r. i trwa do 31.12.2012r.
2. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
§8. Termin składania ofert
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 10 lutego 2012r. do godz.15.00 oferty na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Trzcianie lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy: 32-733 Trzciana 302,- /liczy się data wpływu/.
2. Oferty należy składać na drukach zgodnych ze wzorem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2010r. Nr 6 poz.25 ze zm.)
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, prawidłowe, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
4. Nie zapewnia się przyznania dotacji w wysokości określonej w złożonej ofercie.
§9. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert
Wybór ofert i ogłoszenie wyników:
Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym w terminie do 15 lutego 2012r..
Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
- merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,
- zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców Gminy z realizacji zadania,
- doświadczenie oferenta w realizacji tego zadania, realność wykonania tego zadania,
- udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania.
§10.
Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
2. posiadania odrębnego rachunku bankowego,
3. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.
Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. z 2011 Nr 80, poz. 434 ).
§11.
Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Trzciana zlecając zadania publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Załącznik Nr 1- stanowi wzór oferty realizacji zadania publicznego.
Załącznik Nr 2 - stanowi wzór umowy o wykonanie zadania publicznego.
Załączniki opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2010 r. Nr 6, poz. 25.

Wójt Gminy Trzciana
Józef Nowak


Zarządzenie Nr 43/VI/11 Wójta Gminy Trzciana z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy.

Na podstawie art.9 g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
/ tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674/, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli / Dz. U. Nr 260, poz.2593z późn. zm. / w związku z Uchwałą Nr XVIII/108/2001 Rady Gminy Trzciana w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie osobowym:
- mgr inż. Roman Surma - Przewodniczący Komisji,
- mgr Jolanta Hołubińska - Kalinowska - St. Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie,-
- mgr Andrzej Kącki - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie,
- mgr Małgorzata Porosły - Ekspert w zakresie teologii,
- Ks. mgr Krzysztof Bajorek - Ekspert w zakresie teologii.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcianie i na stronie internetowej Gminy Trzciana.

Wójt Gminy mgr inż. Józef Nowak


Zarządzenie nr 42/VI/11 Wójta Gminy Trzciana z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy.

Na podstawie art.9 g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
/ tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674/, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli / Dz. U. Nr 260, poz.2593z późn. zm. / w związku z Uchwałą Nr XVIII/108/2001 Rady Gminy Trzciana w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy zarządzam co następuje:

§ 1.
1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie osobowym:
- mgr inż. Roman Surma - Przewodniczący Komisji,
- mgr Jolanta Hołubińska - Kalinowska - St. Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie,
- mgr Renata Paruch - Dyrektor PSP w Kamionnej,
- mgr inż. Helena Kica - Ekspert w zakresie matematyki i informatyki,
- mgr Ewa Gałązka - Ekspert w zakresie techniki i informatyki.
2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela Zespołu Szkół w Leszczynie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie osobowym:
- mgr inż. Roman Surma - Przewodniczący Komisji,-
- mgr Jolanta Hołubińska - Kalinowska -St. Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie,-
- mgr Maria Dyrdał - Dyrektor Zespołu Szkół w Leszczynie,-
- mgr Halina Tyliba - Ekspert w zakresie języka angielskiego,-
- mgr Grażyna Maria Waląg - Ekspert w zakresie języka angielskiego.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcianie i na stronie internetowej Gminy Trzciana.

Wójt Gminy mgr inż. Józef Nowak

powiększ tekst A A A