powiększ tekst A A A

Gospodarka

Gmina Trzciana jest gminą o charakterze rolniczym, o czym świadczy fakt, że ponad 73 % ludności gminy czynnej zawodowo pracuje wyłącznie na roli, a tylko około 4 % pracuje wyłącznie poza gospodarstwem rolnym. Rzadko która rodzina utrzymuje się jednak wyłącznie z dochodów z gospodarstwa. Zazwyczaj jedno z małżonków podejmuje pracę poza gospodarstwem. W 1999 roku bezrobocie utrzymywało się na poziomie 2,7%.

ROLNICTWO

Grunty rolne stanowią 66 % powierzchni gminy. Lasy 16,1 %, pozostałe 17,9 %. Wysoki jest udział upraw sadowniczych (ponad 13 % użytków rolnych). Zdecydowana większość gruntów ornych jest w średniej, IV klasie bonitacyjnej (80 %). Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 3,8 ha, w tym tylko 2,83 ha użytków rolnych. Prawie 85 % gospodarstw nie przekracza powierzchni 5 ha. Istnieje tendencja do dalszego rozdrabniania ziemi. W strukturze produkcji roślinnej dominują zboża (68,7 %). Prowadzona jest także uprawa ziemniaków, roślin strączkowych i kukurydzy. Przeciętne plony zbóż kształtują się na poziomie 26 dt/ha.
W produkcji zwierzęcej dominuje chów drobiu, bydła i trzody chlewnej. Gospodarstwa są dobrze wyposażone w siłę pociągową. Na 100 gospodarstw 44,7 % posiada ciągnik. Ilość hodowanych koni, wciąż używanych do prac polowych, nieznacznie przekracza 130.
W gminie są 73 gospodarstwa nastawione na produkcje towarową o zdecydowanym kierunku produkcji (19 o kierunku produkcji roślinnej i zwierzęcej, 12 trzody chlewnej, 5 drobiu, 24 warzywniczej, 13 sadowniczej).

POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

W 1998 roku na terenie gminy pozarolniczą działalność gospodarczą prowadziło 169 podmiotów, co oznacza, że na 1000 mieszkańców 33 stanowią przedsiębiorcy. Działalność ta koncentruje się głównie na usługach (39 %) oraz handlu (32 %). Działalność produkcyjna i rzemieślnicza stanowi tylko 8,3 %.
 
W 2011 roku na terenie gminy pozarolniczą działalność gospodarczą prowadziło 240 podmiotów ( głównie działalność usługowa i handlowa).

Największe Zakłady Pracy na terenie Gminy :
Zakład Usługowo Remontowy HYDROSPRZĘT w Łąkcie Dolnej,- Zakład Produkcji Zabawek Ekologicznych „BAJO" w Kamionnej,- Zakład Krawiecki Szaty Liturgiczne w Kierlikówce,- Wytwórnia Lodów „GALLOD" w Leszczynie,- Ferma Drobiu w Ujeździe,- Delikatesy Centrum w Trzcianie,- Biedronka w Trzcianie,-
Pozostałe firmy to przede wszystkim drobne przedsiębiorstwa usługowe, remontowo-budowlane i handlowe zatrudniające od 1 do 2 osób.