powiększ tekst A A A

Oświata

HISTORIA

Początki oświaty w gminie sięgają XVI wieku. Przyklasztorna szkoła prowadzona przez Kanoników Regularnych od Pokuty istniała już przed 1596 rokiem.

Wraz ze zniesieniem klasztoru Księży Marków w Trzcianie w 1817 roku szkoła przyklasztorna została oddzielona i zamieniona na trywialną. Do tej szkoły przydzielono gminy: Trzciana, Leszczyna, Łąkta Dolna, Zbydniów, Ujazd, Rdzawa. 26 maja 1875 r. przekształcono szkołę pospolitą w Trzcianie na etatową. W 1902 roku otwarto klasę nadetatową. W 1909 roku do szkoły uczęszczało 190 dzieci.

Na początku XX wieku wybudowano nowy budynek szkolny (obecna świetlica szkolna). Uczono także w domach prywatnych, a od 1930 również w budynku gminy (obecnie jest tam poczta). W latach 1957 - 1960 wybudowano, dzięki staraniom ówczesnego kierownika szkoły Augustyna Młynarskiego, a następnie jego żony Genowefy, budynek obecnej szkoły.

Szkoły funkcjonowały we wszystkich wioskach obecnej gminy. W Rdzawie od 1889, w Kierlikówce od 1875, Ujeździe od 1913 (do 1961), w Łąkcie Dolnej od 1889, Leszczynie i Kamionnej od 1894 roku.

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce.

32-732 Kamionna
Kierlikówka 4
tel/fax: 14 613-60-23
e-mail: pspk4@op.pl

http://www.pspkierlikowka.pl

 

 

 

tl_files/content/galerie/oswiata/gimna_kamionna.jpeg Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kamionnej.

32-732 Kamionna
Kamionna 263
Tel: 14 613-70-03

email: pspkamionna@op.pl

http://pgkamionna.szkolnastrona.pl

 

 

 

 Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie.

32-733 Trzciana
Trzciana 403
tel:14 613 60 11
email: pgtrzciana@wp.pl


www.trzciana.edu.pl

 

 

-Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego
-Publiczne Przedszkole
-Szkoła Muzyczna I Stopnia - http://www.smtrzciana.pl/

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczynie.

32-733 Trzciana
Leszczyna 132
Tel.14 613 60 36
email: sekretariat@pspleszczyna.pl


www.pspleszczyna.pl

 

 

  Publiczna Szkoła Podstawowa  im.Św.Kingi w Łąkcie Dolnej

32-733 Trzciana
Łąkta Dolna 136
Tel.14 613 60 17

email: psplaktadolna@wp.pl

 

Wykaz jednostek oświatowych objętych obsługą finansowo- księgową przez GZOS w Trzcianie:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kamionnej,

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce, 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Andersa,-

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Łąkcie Dolnej,

Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie: 

-Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego,-

-Publiczne Przedszkole,-

-Szkoła Muzyczna I Stopnia .

__________________________________________________________________________________________________

 

Przedszkola w Gminie Trzciana 

 

Publiczne Przedszkole w Trzcianie

32-733 Trzciana 403

Tel. 14/6136027

Email: przedszkoletrzciana@interia.pl

 

Przedszkole czynne w godzinach od 7.00 do 16.00

- do 5 godzin nie pobierana jest opłata

- opłata stała – powyżej pięciu godzin - 1 zł za każdą godzinę (dotyczy dzieci 3-5 letnich, od dzieci 6 letnich nie pobierana jest opłata

- wyżywienie (śniadanie - 2 zł, obiad - 3 zł, podwieczorek - 2 zł: pełne wyżywienie - 7 zł dziennie)

 

W ramach zajęć dodatkowych, dzieci 5 i 6 letnie, na wniosek rodziców, objęte są nauką religii. Dzieci 6-letnie i 5-letnie, ze szczególnymi potrzebami, korzystają z zajęć logopedycznych - 3 godziny tygodniowo dla wszystkich dzieci łącznie (średnio 1/2 godziny dla jednego dziecka).

Przedszkole nie ma w swojej ofercie innych zajęć dodatkowych. Nauka języka angielskiego odbywa się w ramach zajęć obowiązkowych i wynika z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole ustala z rodzicami organizację dodatkowych zajęć z języka anigielskiego i rytmiczno-tanecznych opłacanych przez rodziców.

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole w Kamionnej „Jaś i Ola Ida do przedszkola”

32-732 Kamionna 263

Tel. 512802974

Fax. 14 6137031

Email: przedszkole.jasiola@op.pl

przedszkolekamionna.przedszkolowo.pl

 

Przedszkole czynne w godzinach od 7.00 do 16.30

 

Środki finansowe na prowadzenie przedszkola pochodzą z:

- dotacji w wysokości 75% kosztów prowadzenia publicznego przedszkola.

- czesne 200 zł w roku szkolnym 2019/2020

- wyżywienie ( wkład do kotła) 7 zł trzy posiłki dziennie.

 

Środki w/w przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie przedszkola, realizacja podstawy programowej, uzupełnienie wyposażenia w środki dydaktyczne.


Zajęcia zintegrowane dostosowane do wieku i możliwości dziecka składające się z elementów:

- rytmiki

- bajkoterapii

- j. angielski

- zajęcia gimnastyczne i korekcyjne

- zajęcia logopedyczne

- katecheza.

 

Do prowadzenia w/w zajęć nauczyciele posiadają kwalifikacje. Przedszkole nie prowadzi płatnych zajęć dla dzieci.

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole w Leszczynie

32-733 Trzciana

Leszczyna 132

Email: naszaleszczyna@op.pl

 

Przedszkole czynne w godzinach od 7.00 do 16.00

Środki finansowe na prowadzenie przedszkola pochodzą z:

- dotacji w wysokości 75% kosztów prowadzenia publicznego przedszkola

- czesne (dzieci od 2,5-4 lat) – 150 zł

- czesne (dzieci 5 letnich – 5 godzin) – 50 zł

- wyżywienie – trzy posiłki 9 zł + opłata za przewóz posiłków 1 zł – w sumie 10 zł dziennie

 

Realizowany jest program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” w oparciu o założenia nowej podstawy programowej ( z 14.02.2017 r.) oraz wytyczne ustawowe (ustawa ogłoszona dnia 21.12.2015r.), w myśl których program dostosowany jest do możliwości i potrzeb dzieci.

- język angielski -w oparciu o kurs „Cheeky Monkey” wydawnictwo Macmillan- 2h tygodniowo

- rytmika- łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę i grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową, które mają na celu wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym , jednocześnie spełniając jego potrzebę ruchu i aktywności- 2h tygodniowo.

- religia- zgodnie z zasadami wiary, realizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne przez co podtrzymywana jest tradycja oraz kultura. ( na podstawie deklaracji rodziców)- 1h tygodniowo

- zajęcia logopedyczne- obejmują zarówno profilaktykę ( zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną ( w małych zespołach, parach lub indywidualnie)- 1h tygodniowo + zajęcia zintegrowane

- zajęcia korekcyjno- edukacyjne prowadzone przez oligofrenopedagoga- udzielanie kompleksowych informacji psychologicznych, prawnych, socjalnych, pedagogicznych, oraz wspieranie rodziców i dzieci.- 1h tygodniowo

- Elementy muzykoterapii według “Modelu Mobilnej Rekreacji Muzycznej” - na potrzeby Niepublicznego Przedszkola w Leszczynie, zatwierdzony został przez Uniwersytet  Pedagogiczny w Krakowie oraz prof. dr hab. Adama Korzeniowskiego arkusz eksperymentalny z wybranymi elementami OZURY Macieja Kieryłła.- z ajęcia zintegrowane

- Elementy bajkoterapii- wykorzystywanie bajek oraz baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych oraz relaksacyjnych. W momencie pojawienia się potrzeby tworzone są bajki o zindywidualnym charakterze psychoedukacyjnym lub psychoterapeutycznym.- zajęcia dodatkowe tworzone w momencie pojawienia się napięcia.

- system Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej - malowanie muzyką- zbiór technik i metod pracy oparty na naturalnym rytmicznym ruchu człowieka. Dziecko poznaje nieszablonowe wzory działania i uczenia się w praktyce odnoszące się do wielu wybitnych postaci takich jak Leonardo da Vinci, Paul Cezanne, Jackson Pollock- 4h w miesiącu.

- metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss- przybliża dzieciom muzykę klasyczną oraz wrażliwość na jej piękno- integracja różnych form aktywności: słuchanie muzyki klasycznej:gra na instrumentach, taniec i śpiew z elementami pantonimy, drama zajęcia zintegrowane

- metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne- posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu oraz stymulowaniu rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego, umysłowego i ruchowego- zajęcia zintegrowane

- metoda pedagogiki zabawy KLANZA - wspieranie dzieci w ich indywidualnym rozwoju, wzrastanie w społeczeństwie i ku niemu, rozwój zainteresowań oraz możliwości w atmosferze akceptacji i zrozumienia , a przede wszystkim zabawy, która jest podstawową formą aktywności dzieci i najlepszą drogą do ich pełnego rozwoju- zajęcia zintegrowane

- elementy pedagogiki Marii Montessori- np. materiały sensoryczne, nauka wyciszania, logicznego myślenia, dokładności, wytrwałości, zasad porządku w otoczeniu. Wspieranie indywidualności z uwzględnieniem naturalnych praw rozwoju dziecka.- zajęcia zintegrowane

- elementy pedagogiki Waldorfskiej Rudolfa Steinera- wszechstronne działania artystyczne , podkreślenie rytmu w zdrowym kształtowaniu nauczania, który daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa- zajęcia zintegrowane

- elementy koncepcji pedagogicznej A.S. Neilla -dzieci mają prawo decydować o swojej aktywności: dorosły inspiruje, rozbudza wewnętrzną motywację szanując przy tym wybory i tempo pracy dziecka- zajęcia zintegrowane

- Sala gimnastyczno- sportowa- dostęp do sali gimnastycznej (zajęcia sportowe, rozwijanie sprawności fizycznej, koordynacja wzrokowo-ruchowa, ćwiczenia gimnastyczne, orientacja w przestrzeni)- 1h tygodniowo

- plac zabaw- nowoczesne sprzęty, z możliwością korzystania z siłowni

- ogród przedszkolny- dostosowany sprzęt do wieku i możliwości małych dzieci

- biblioteczka przedszkolna- z możliwością wypożyczenia książek na weekend lub do poduszki.

- nowoczesny sprzęt elektroniczny np. tablica interaktywna.


Pozostałe zajęcia specjalistyczne związane z indywidualnymi potrzebami dzieci:

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

- zajęcia rehabilitacyjne

- zajęcia rewalidacyjne.

 

 

Niepubliczne Przedszkole Kubuś Puchatek w Kielikówce

32-732 Kierlikówka 4

Email: midrew@poczta.fm

 

Przedszkole czynne w godzinach od 6.00 do 18.00

Środki finansowe na prowadzenie przedszkola pochodzą z:

- dotacji w wysokości 75% kosztów prowadzenia publicznego przedszkola

- czesne 80 zł do godz. 13.00

- czesne 120 zł do godz. 18.00

- wyżywienie 9 zł za dzień

 

Gminny Klub Dziecięcy "Maja" w Leszczynie

32-733 Trzciana 132

tel. 792076999

Klub Dziecięcy czynny w godzinach od 6.30 do 16.30

 

Aktualizacja: dnia 05.02.2020r