PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KIERKLIKÓWCE
ZARYS HISTORII SZKOŁY

     Na podstawie aktów szkolnych i opowiadań najstarszych ludzi wnioskować można, że szkoła w Kierlikówce powstała około 1875 r. Wtedy to złączono trzy gminy tj. Kierlikówkę, Rdzawe i Ujazd i utworzono jeden obwód szkolny pod nazwą: Szkoła Ludowa w Kierlikówce.
      Na salę szkolną początkowo wynajmowano izbę na Dębinie /wschodnia część Ujazdu/, potem dwór w Ujeździe oddał na salę szkolną tzw. folwark /środkowy Ujazd/. Taki stan przetrwał do 1915 roku, kiedy to "folwark" został sprzedany. Wtedy gmina Kierlikówka postarała się o szkołę u siebie. Wynajęto izbę w niezamieszkałym domu na skraju wsi pod tzw. Wójtówką.
      W 1915 roku zakupiono starą karczmę i wybudowano nędzną chałupinę, krytą słomą w której mieściła się jedna klasa. Budynek przetrwał do 1951 r. W 1926 r. władze szkolne dążąc do podniesienia stopnia organizacyjnego szkół połączyły szkoły z Ujazdu i Kierlikówki. Tak na gruzach dwu jednoklasowych powstała jedna, dwuklasowa szkoła w Kierlikówce.
      W 1932 r. w szkole tej uczyło się 113 dzieci. Pracowało tu dwoje nauczycieli: W. i Jan Styczniowie. W 1934 r. Ujazd zaczął budować własny drewniany budynek szkolny. W 1939 r. nauka rozpoczyna się dopiero 20 października. Ówczesny kierownik szkoły Jan Styczeń powołany do wojska, dostaje się do niewoli. Kierowniczka szkoły Władysława Styczniowa wraz z sołtysem L. Sroką ukrywają przed Niemcami polskie książki. W 1945 r. Inspektor Szkolny, wbrew woli mieszkańców ponownie łączy szkoły z Ujazdu i Kierlikówki i tworzy jedną 6-klasową szkołę. W 1946 r. powraca z niewoli Jan Styczeń i ponownie zostaje kierownikiem szkół. Podnosi stopień organizacyjny szkoły do kl. VII. Rozpoczyna tu pracę Jan Przeniosło. W szkole powstaje kółko teatralne.
     W 1950 r. w szkole uczyło się 160 dzieci. Pracowało wtedy 5 nauczycieli: Jan Styczeń - kierownik,Władysława Styczeń i Stanisława Krawczyk. Aż 24 uczniów z tej szkoły nie uzyskało w tym roku promocji.
      W 1957 r. nauka szkolna odbywała się w miejscach: w Kierlikówce /l klasa/, w Ujeździe 5 i na tzw. "Resztówce". Powstał komitet budowy nowej szkoły /Jan Łukasik, Mikołaj Dębosz, Józef Leśniak, Michał Kącki, Michał Marzec, Tadeusz Dudek, Józef Dębosz i 7 innych członków. 1 września 1961 roku nastąpiło oddanie do użytku nowej, obecnej szkoły - pierwszej tysiąclatki w powiecie bocheńskim. W 1969 r. ze względu na zły stan zdrowia przeszedł na emeryturę długoletni kierownik tej szkoły Jan Styczeń (zmarł w grudniu 1988 roku). Obowiązki kierownika objęła na krótko Stanisława Hejmo, potem Mikołaj Sumara. W 1970 roku pracowało w szkole 7 nauczycieli: M. Sumara - kierownik, Rozalia Wrona. Stanisława Hejmo, Stanisława Białka, Eleonora Hodowańska, M. C!ieślak, Maria Ferenc. Już wówczas Tysiąclatka wymagałą remontu - odpadał tynk. W latach 1975-1977 dyrektorem szkoły był Tadeusz Lis. Od stycznia 1978 roku obowiązki dyrektorskie pełniła Stanisława Białka. Kierowała 12-osobowym zespołem pedagogicznym. Byli w nim nowi nauczyciele: Zofia i Zdzisław Górnikiewiczowie, Stanisław IIcecewicz, Krystyna Dyląg, Andrzej Rosiek Maryla Więcław, Zbigniew Solak.
       Kronika szkolna nie zawiera, niestety żadnych zapisów z lat 1972 - 1983. W roku szkolnym 1985/84 pracowało tu 12 nauczycieli. W marcu 1984 roku szkoła była wizytowana przez dyr. ZSG w Żegocinie mgr F. Widłę. Z końcem tego roku przeszłą na emeryturę p. I. Możdrzech a p. Gómikiewiczowie przeniesli się do SP w Stróży gm. Zakliczyn.
W r. szk. 1984/85 zaczęli pracę w tej szkole M. Więcław, R.Surma. Z końcem roku szk. z pełnienia funkcji dyrektora rezygnowała P. Stanisława Białka. Z początkiem nowego roku szkolnego obowiązki dyrektora szkoły objął mgr Tadeusz Olszewski - dotychczas nauczyciel w SP w Żegocinie. Z oddziału przedszkolnego w Rdzawie do szkoły w Kierlikówce przeniesiona zostałą Małgorzata Dudziak, a zwolnioną,w Rdzawię posadę objęła Małgorzata Gumulińska - dotychczas nauczycielka w Zbydniowie.
      W szkole pracuje więc już 14 nauczycieli, z których 4 ma wykształcenie wyższe. W szkole powstał kabaret szkolny "TIKO", klub absolwenta "Sami swoi" oraz powołany został kolektyw kierowniczy (S. Białka, A. Rosiek, R. Surma).17 czerwca 1986 r. aż 8 nauczycieli tej szkoły było ocenianych, wszyscy uzyskali pozytywną ocenę pracy. Zasłużona nauczycielka Stanisława Hejmo przeszła z końcem tego roku szkolnego na emeryturę. W październiku 1986 r. w wygospodarowanym pomieszczeniu przy pracowni fizycznej otwarła swój sklepik szkolna spółdzielnia uczniowska "Mrówka". Z początkiem 1987 r. dyrektor musiał na okres 8 -16 stycznia zawiesić zajęcia w szkole z powodu silnych mrozów. System ogrzewania szkoły (piece kaflowe) jest zły a zniszczona stolarka okienna w tak kiepskim stanie, że marzną i nauczyciele i uczniowie. 25.VI.1987 r. społeczność szkolna żegnałą przechodzącą na emeryturę po 55 latach pracy P. Rozalię Wrona. W nowym roku szkolnym została na czas określony zatrudniona Elżbieta Kącka z Trzciany. Działająca w szkole od 1985 roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (prowadzi ją T, Olszewski) odniosła wspaniały sukces zajmując w rozegranych 25.VI.1988 r. w Dąbrowie Tarnowskiej wojewódzkich zawodach sportowo-pożamiczych II miejsce.
     W roku szkolnym 1989/90 zostaje utworzony Szkolny Punkt Filialny w Rdzawie. Pracują w nim: kierowniczka - M. Gumulińska i nowa nauczycielka - Janina Tworzydło z Muchówki. W tym czasie patronat nad szkołą sprawuje Zakład Drobiarski w Ujeździe (kierownik Jerzy Adamus). Począwszy od l.IX.1990 r. do szkoły wraca nauka religii (prowadzi ją ksiądz Józef Makowski). Pod zarząd władz samorządowych przechodzą przedszkola. W szkole zostaje zatrudniony kolejny nauczyciel - Wojciech Machaj. Rozpoczyna akcję sadzenia drzew wokół szkoły, powstają również niewielkie przyszkolne ogródki skalne. Niestety władze szkolne zawiesiły działalność w zakresie zajęć nadobowiązkowych. Rozpoczyna się czas cięć budżetowych w oświacie.1.01.1992 r. działający przy szkole oddział przedszkolny prowadzony przez p. Marię Więcław przeszedł pod zarząd gminy w Żegocinie.

      Protestując przeciw kolejnym cięciom finansowym w oświacie i ubożeniu pracowników oświaty rozpoczyna się w szkole 1-dniowy ostrzegawczy strajk nauczycieli (28.II.1992 r.) Dyrektor szkoły T. Olszewski z początkiem 1992 r. rozpoczyna starania o zbudowanie w szkole centralnego ogrzewania. Powstaje pod przewodnictwem Jana Waligóry z Ujazdu ,społeczny komitet budowy, któremu, dzięki ogromnej pomocy miejscowego społeczeństwa, udaje się oddać w październiku 1992 r. gazowe c.o. do użytku.

      Ale wówczas dyrektorem szkoły została ponownie Stanisława Białka, która 9.11.1992 r. wygrała konkurs na to stanowisko. Dyrektor Olszewski zrezygnował zj funkcji, choć nadal pozostał nauczycielem w tej szkole. Od 1.09.1992 r. dyrektorem szkoły jest więc ponownie S. Białka. Od tego czasu zachodzą też zmiany kadrowe. Rozpoczynają tu pracę: Teresa Biernat, Dorota Kruczyńska, Izabela Sroka. Rezygnuje zaś z pracy pedagogicznej Halina Grabowska. Pracuje też w szkole Halina Pączek. Religii uczy ks. Władysław Ryś.
      Dyrektor szkoły p. S. Białka rozpoczyna starania o przebudowę dachu na budynku szkolnym. Głównie dzięki wsparciu władz gmin w Żegocinie i później, po podziale tej gminy, gminy, w Trzcianie w okresie wakacji 1995 roku rozpoczyna się przebudowa dachu, prowadzona również przy dużym wsparciu rodziców.

      Szkoła posiada następujące pomieszczenia: zastępcza sala gimnastyczna (14 x 6 m), sala oddziału przedszkolnego, 5 sal lekcyjnych, biblioteka, pokój nauczycielski, kancelaria, zastępcza kuchnia, ubikacje wewnątrzne. Szkoła posiada instalację gazową, c.o.(gaz), wodną (własna studnia), elektryczną. W tym roku została przykryta spadzistym dachem krytym blachą (wcześniej był stropodach).
      W szkole uczy się na dwie zmiany 146 dzieci z Kierlikówki, Ujazdu, Łąkty Dolnej, Rdzawy i Łąkty Górnej. Liczebność poszczególnych klas przedstawia się następująco: kl.1-20, II-15, IIl-16, IV-12, V-27, VI-25, VII-18, VIII-15. Oprócz tych 8 oddziałów w budynku szkolnym uczy się oddział przedszkolny: 20 dzieci. W oddziale pracuje nauczycielka: Maria Więcław. Grono pedagogiczne szkoły stanowią aktualnie: Stanisława Białka - dyrektor, Teresa Ziółkowska, Małgorzata Dudziak, Krystyna Dyląg, Dorota Grabowska, Maria Kącka, Maria Zatorska, Bożena Grabowska ,Halina Pączek (aktualnie urlop macierzyński), Izabella Sroka, Maria Łukasik (aktualnie urlop wychowawczy), Wojciech Machaj, Tadeusz Olszewski, Andrzej Rosiek, ksiądz Władysław Ryś. Tytułami magisterskimi szczyci się 7 nauczycieli, a 4 dalszych kontynuuje studia magisterskie. Dwie nauczycielki mają staż ponad 25 lat pracy, l n-1ponad 15, 6 ma staż ponad 10 lat, reszta mniej niż 10. Aż 6 pań - to specjalistki od nauczania początkowego.
       Szkołę obsługuje 3, zatrudnionych w pełnym etacie, pracowników obsługi:
woźna Teresa Jachymczak, sprzątaczka Michalina Wąsowicz i palacz sezonowy Robert Młyński.
     W szkole są 3 grupy gimnastyki korekcyjnej, 3 zespoły dydaktyczno- wyrównawcze. Działa j ą następujące organizacje uczniowskie (w nawiasach podajemy nazwiska ich opiekunów): Samorząd Uczniowski (Sroka, Ziółkowska), Spółdzielnia Uczniowska "Mrówka" (Rosiek), SK LOP (Machaj), SK PCK (Dudziak), SKO (Zatorska), Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - chłopięca i dziewczęca (Olszewski), Kabaret Szkolny "TIKO" (Olszewski. W bibliotece szkolnej (ok.5500 woluminów) pracuje w wymiarze 1/2 etatu Bożena Grabowska -córka emerytowanej nauczycielki tej szkoły Rozalii Wrona.
      Wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce jest słabe. Szkoła posiada jedynie 1 czarno-biały telewizor, 2 magnetofony, adapter, organy elektroniczne, sprzęt nagłaśniający, aparat do projekcji filmów 16 mm. Warto przypomnieć, że do tej pory szkoła nie odzyskała skradzionego jej magnetowidu i kolorowego odbiornika TV.
     Główne problemy szkoły to oprócz słabego wyposażenia szkoły, potrzeba wyremontowania obiektu.  Od 1961 roku, tj. od chwili oddania budynku do użytku nie przeprowadzono w nim remontu kapitalnego. W katastrofalnym stanie jest stolarka (zwłaszcza od zachodu i południa) i instalacja elektryczna. Po wybudowaniu nowego dachu brak na szkole instalacji odgromowej.
      W kiepskim stanie jest instalacja wodna. Remontu wymaga korytarz górny, a cały budynek powinien być odmalowany. Również tynki, zwłaszcza od strony zachodniej i południowej powinny być położone na nowo. Wymiany potrzebuje również ogrodzenie szkoły od południa i zachodu oraz brama wjazdowa. Szczególnie daje się w szkole odczuć brak sali z zaciemnieniem, brak sali gimnastycznej, brak takich urządzeń jak maszyna do pisania, kserokopiarka itp. Mała ilość sal zmusza szkolę do prowadzenia nauki na dwie zmiany i zaczynania zajęć o godzinie 7.45.
         Młode, ambitne i zgrane grono pedagogiczne ma nadzieję, że po przejęciu szkoły przez Radę Gminy w Trzcianie zostaną przeprowadzone konieczne remonty oraz poprawi się wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt.

Tekst pisany w 1999 r.

Wstecz