Nowy Herb Gminy Trzciana

http://trzciana.pl/tl_files/content/aktualnosci/2014/10/2014-10-01/02herb.jpg

Z inicjatywy i na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Pana Ryszarda Śliwy, zgłoszony na jednym z posiedzeń Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Samorząd Gminy Trzciana podjął decyzję o ufundowaniu dla Gminy Trzciana sztandaru. Przewodniczący motywował to przypadającą 1 stycznia 2015 r. 20. rocznicą reaktywowania Gminy Trzciana.
Po rozeznaniu procedury związanej z uchwaleniem sztandaru okazało się, że należy również opracować nowy herb gminy, zgodny z obowiązującymi zasadami heraldyki, weksylologi i miejscową tradycją historyczną. Wg informacji uzyskanych od heraldyków dotychczas używany herb Gminy Trzciana nie spełnia zasad heraldyki ze względu na kształt tarczy, napis na tarczy i jej dzielenie. Dotychczas Gmina Trzciana nie posiadała także włąsnej flagi ani banneru.
Pełne opracowanie historyczno-heraldyczne dla Gminy Trzciana oraz przygotowanie projektów symboli zlecono p. Włodzimierzowi Chorązkiemu – historykowi i heraldykowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Po przeanalizowaniu wariantów projektów nowych symboli gminy, przygotowanych i przedstawionych przez p. Chorązkiego całość dokumentacji przedłożono do zaopiniowania Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie. Zdecydowanie sprzeciwiła się ona propozycji naszego samorządu odnośnie pozostawienia w herbie kłosu zboża, będącego symbolem wszystkich siedmiu wsi wchodzących w skład Gminy Trzciana.
Uchwałą Komisji Heraldycznej z dnia 13 czerwca 2014 r. Minister Administracji i Cyfryzacji wyraził pozytywną opinię w sprawie przedstawionych projektów nowych symboli Gminy Trzciana. Ten dokument był podstawą do podjęcia przez Radę Gminy Trzciana stosownej uchwały na sesji w dniu 14 sierpnia 2014 r. Planuje się, że uroczyste odczytanie tej uchwały oraz poświecenie sztandaru nastąpi podczas tegorocznych gminnych obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2014 r.

Uchwała nr XXIV/259/14 Rady Gminy Trzciana z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, sztandaru i pieczęci Gminy Trzciana.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 130 z późn. zm.) - Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się dla Gminy Trzciana:
1) herb według opisu i wzoru zawartego w załączniku nr 1;
2) flagę według opisu i wzoru zawartego w załączniku nr 2;
3) banner według opisu i wzoru zawartego w załączniku nr 3;
4) flagę stolikową według opisu i wzoru zawartego w załączniku nr 4;
5) sztandar według opisu i wzoru zawartego w załączniku nr 5;
6) pieczęć według opisu i wzoru zawartego w załączniku nr 6;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzciana.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Herb Gminy

tl_files/content/galerie/rozne/herb.jpg

11 listopada 1998 roku, podczas uroczystej sesji Rady Gminy, podjęta została uchwała o ustanowieniu herbu gminy. Autorem projektu herbu jest Marcin Ozorowski.
Herb gminy Trzciana ma kształt tarczy herbowej z przełomu XII/XIII wieku. Tarcza dwudzielna w słup o barwach biało czerwonych. Lewa strona: tło białe z czerwonym symbolem Kanoników Regularnych od Pokuty - krzyż zakotwiczony w sercu. Prawa strona: tło czerwone ze złotym kłosem. Siedem ziaren kłosa symbolizuje siedem sołectw tworzących gminę.

HERB DLA TRZCIANY

Zarząd Gminy w Trzcianie ogłosił w końcu września br. konkurs plastyczny na projekt herbu gminy. W konkursie - jak głosił przekazany do szkół i wywieszony w miejscach publicznych regulamin -mogły brać udział dzieci, młodzież i dorośli. 24 października br. upłynął termin składania prac.
Jak poinformowała mnie pani Danuta Michniak-Dutkiewicz - sekretarz gminy w Trzcianie i jednocześnie członkini komisji konkursowej powołanej przez wójta gminy Józefa Nowaka - do konkursu zgłoszono 19 prac. Komisja konkursowa w składzie: Jan Flasza (historyk - dyrektor Muzeum w Bochni), Leszek Marszałek (plastyk - dyrektor MOK w Nowym Wiśniczu), Szczepan Mroczek (przewodniczący Rady Gminy w Trzcianie) oraz wspomniani już Danuta Michniak-Dutkiewicz i Józef Nowak w dniu 5 listopada br. dokonała przeglądu prac konkurs owych i postanowiła przyznać wyróżnienia w dwóch kategoriach: prac profesjonalnych i prac dziecięcych. W kategorii prac profesjonalnych jury postanowiło przyznać I wyróżnienie Marcinowi Ozorowskiemu z Nowego Targu za pracę oznaczoną godłem "Logotyp". Wersja A l, póz.3., a II wyróżnienie Tadeuszowi Olszewskiemu z Żegociny za pracę opatrzoną godłem "XYZ". W kategorii drugiej - prac dziecięcych - jury przyznało 4 równorzędne wyróżnienia (wszystkie dla uczniów z SP w Łąkcie Dolnej), które otrzymali: Damian Dziedzic, Urszula Kukla, Barbara Piskorz i Jolanta Zatorska. Wkrótce w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zostanie zorganizowana wystawa prac uczestniczących w konkursie.

Zwycięska praca przedstawia tarczę herbową w kształcie z XIII wieku podzieloną na dwa pionowe pasy, z których lewy jest biały, a prawy czerwony. Na lewej części tarczy złoty kłos mający symbolizować płody ziemi i pracy mieszkańców gminy. Jego złoty kolor jest symbolem dostatku i szlachectwa. Na prawej, czerwonej części tarczy, biały krzyż maltański. Ten element godła nawiązuje do pierwszych osadników na tym terenie - zakonu benedyktynów, którzy się nim pieczętowali. "Z uwagi na brak pewnych materiałów faktograficznych co do przekazów jak i zapisków historycznych oraz braku szczegółowych znaków identyfikujących gminę proponuję zapis herbowy w nowej formie" - napisał w uzasadnieniu swojej propozycji zdobywca I wyróżnienia Marcin Ozorowski.
Nie wiadomo jeszcze dokładnie jaki herb wybierze dla swej, nowej gminy jej Rada, ale jest pewne, że pierwszy krok na drodze ku wyborze własnego herbu został już zrobiony. Nad ostateczną wersją herbu pracuje obecnie pan Jan Flasza z muzeum bocheńskiego. Jeśli sprawa dobrze się potoczy, to 1 stycznia 1997 r., w drugą rocznicę reaktywowania Gminy w Trzcianie, będzie ona już mieć własny symbol niepodległości - herb Gminy Trzciana.

TRZCIANA MA HERB !

11 listopada br., podczas uroczystej Sesji Rada Gminy w Trzcianie podjęła uchwałę o ustanowieniu znaku herbowego Gminy. Na to historyczne wydarzenie radni zaprosili dostojnych gości, wśród których byli m.in. Wojewódzki Komendant Policji w Tarnowie Witold Orzechowski, burmistrz Bochni Teofil Wojciechowski, Dyrektor Muzeum w Bochni Jan Flasza i Kierownik Urzędu Rejonowego w Bochni Edmund Polek.
- Przyjęcie herbu ma otworzyć nowy etap w historii naszej Gminy - wyjaśnił Wójt Gminy Józef Nowak zwracając się do radnych o przyjęcie herbu. Ma to być etap rywalizacji i jednocześnie współpracy z sąsiednimi gminami, w tym także z Żegociną, od której odłączyliśmy się z początkiem 1995 r. Będzie to jednocześnie znak pełnej suwerenności Gminy. Na tarczy herbowej umieściliśmy też nazwę naszej Gminy, którą napisaliśmy zwykłymi, prostymi literami - bo nie jesteśmy wyniośli - powiedział do zgromadzonych w sali Świetlicy Gminnej w Trzcianie radnych i zaproszonych gości szef Gminy.
Radni bez dyskusji i jednogłośnie przyjęli herb. Uroczystego odsłonięcia herbu dokonał Wójt Gminy w towarzystwie Tadeusza Jagielskiego - przewodniczącego Komitetu na Rzecz Reaktywowania Gminy w Trzcianie. Rok temu Gmina ogłosiła konkurs na projekt herbu. Wygrał go Marcin Ozorowski. Przez rok trwały jeszcze konsultacje naukowe z historykami i plastykami, i wreszcie powstała ostateczna wersja znaku Gminy. Przyjęty przez Radę herb przedstawia, na dwudzielnej tarczy herbowej, po lewej stronie, na białym polu czerwony krzyż zakotwiczony w sercu (godło Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty, którzy przez pięć wieków modlili się w miejscowym klasztorze o pomyślność Trzciany), a na czerwonej, prawej części herbu, złoty kłos składający się z 7 ziaren, a więc tylu, ile wiosek liczy ta Gmina.
Jako pierwszy z zaproszonych gości przemawiał burmistrz Bochni Teofil Wojciechowski. Powiedział m.in.: "Herb jest znakiem niezależności i niezawisłości. Wy, radni, w swojej małej Ojczyźnie postanowiliście nawiązać do swojej tożsamości. Jest ona wielka i wspaniała. Gdybyście jej nie mieli, bylibyście ludem bez swojej malej Ojczyzny. Być może to wzniosie, ale ważne. Wasz herb będzie was wyróżniał, ale też ma prowadzić nie do szowinizmu, lecz do współpracy z innymi małymi Ojczyznami. Składam Wam serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia z okazji przyjęcia własnego herbu".
Jako następny przemawiał jeden z konsultantów, współtwórca herbu - Jan Flasza. - "Gratuluję wyboru takiego właśnie herbu - powiedział.- To jeden z najpiękniejszych herbów. Wiele gmin tworzy herby na zasadzie radosnej twórczości . Wy dotarliście do fachowców i dzięki temu uniknęliście tanich rozwiązań dających herby nieadekwatne do dorobku kulturowego środowiska - pochwalił władze Gminy Dyrektor bocheńskiego Muzeum.
Kierownik Urzędu Rejonowego w Bochni Edward Polek, który 3 lata temu zainicjował ideę przyjmowania herbów przez gminy, uznał przyjęcie herbu za sukces Trzciany. - To już 7 gmina z naszego regionu, która przyjęła własny herb. W tym regionie bez herbu pozostała jedynie Rzezawa, ale i ona z pewnością wkrótce dołączy do gmin herbowych. Herb - powiedział - powinien być znakiem, który Was będzie jednoczył.
Podsumowując uroczystą sesję Przewodniczący Rady Gminy Szczepan Mroczek stwierdził: "Trzciana praktycznie jest najstarszą gminą, a funkcjonuje w rejonie jako najmłodsza. Niech krzyż w sercu zakotwiczony, który umieściliśmy w naszym herbie, jednoczy nas w działaniach na rzecz stabilizacji naszego życia. Kłos niech będzie symbolem dostatku na każdy dzień. Tego wszystkim mieszkańcom Gminy serdecznie życzę".
W kończącej uroczyste obrady części artystycznej zgromadzonym zaprezentowała się młodzież trzciańskiej Szkoły Podstawowej, przygotowana do popisu przez Dyrektorkę Annę Bielak i nauczycielkę historii Bronisławę Mikołajek.

powiększ tekst A A A