powiększ tekst A A A

Strategia

 

"Strategia Społecznego-Gospodarczego Rozwoju Gminy Trzciana" została opracowana przy udziale lokalnej społeczności w roku 1999 przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach.

W dniach 25, 26, 27 luty 1999 oraz 10 marca 1999 w Gminie Trzciana odbyła się tzw. "Partnerska Sesja Strategiczna". Była ona najistotniejszym elementem procesu tworzenia Gminnej Strategii Rozwoju. Stanowiła bowiem dla mieszkańców swoiste forum dyskusyjne na temat krótko i długoterminowych kierunków rozwoju oraz gospodarczego i społecznego wizerunku, do którego gmina powinna dążyć.
Do udziału w 3-dniowej "Sesji Strategicznej" zaproszeni zostali radni gminy, sołtysi, przedstawiciele instytucji gospodarczych i społecznych funkcjonujących na terenie gminy oraz indywidualni mieszkańcy. Sesja miała charakter otwarty tzn. że każdy mieszkaniec gminy mógł w niej aktywnie uczestniczyć, angażując swój potencjał intelektualny oraz wiedzę i doświadczenie.
W celu zapewnienia uczestnikom skutecznej i wydajnej pracy do przeprowadzenia Sesji zaangażowano moderatorów.
Główną ich rolą było ułatwianie dyskusji uczestnikom oraz koncentrowanie ich uwagi na problemach będących przedmiotem strategii. Uczestnicy pracowali w systemie grupowym. Podstawowym warunkiem pracy poszczególnych grup było uzyskanie konsensusu społecznego co do merytorycznego kształtu strategii.
W pierwszym dniu Sesji uczestnikom została przedstawiona społeczno-gospodarcza diagnoza gminy. Na jej podstawie oraz na bazie własnych doświadczeń uczestnicy przeprowadzili tzw. analizę SWOT czyli dokonali oceny mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.
W drugim dniu Sesji, na podstawie inwentaryzacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wytyczone zostały główne kierunki rozwoju gminy oraz cele strategiczne i cele operacyjne.
W trzecim dniu Sesji określono gospodarczą i społeczną wizję gminy oraz ustalono etapy działania zmierzające do jej osiągnięcia.

Sesja Strategiczna w odczuciu uczestników była żmudna i wyczerpująca, ale konieczna dla nawiązania partnerskiego dialogu mieszkańców z władzami gminy i odwrotnie. Dla zachowania pełnego partnerstwa dyskusja uczestników prowadzona była w małych grupach z zastosowanej odpowiednich technik, które nie pozwalały na zdominowanie dyskusji przez jedną osobę, a raczej zachęcały do uczestnictwa osoby bierne. Dyskusje były w pełni demokratyczne tzn. że każdy uczestnik miał jednakową możliwość udziału, niezależnie od stanowiska, pozycji, starszeństwa czy osobowości. Ostatecznym rezultatem "Partnerskiej Sesji Strategicznej" było wypracowanie:
- Wizji Rozwoju Gminy
- Kierunków Rozwoju Gminy
- Celów Strategicznych
- Planu zadań krótko i długoterminowych.

Analiza uwarunkowań gospodarczych i społecznych identyfikuje w gminie dwa najważniejsze probmy, co do istnienia których Trzciana nie jest odosobniona wśród innych gmin należących do nu Małopolski.
Pierwszy to bardzo duże bezrobocie spowodowane brakiem miejsc pracy w sferze okołorolniczej oraz pozarolniczej. Według szacunkowych wyliczeń w Trzcianie występuje potrzeba stworzenia 1500 miejsc pracy, a według badań sondażowych przeprowadzanych w sołectwach około 1000.

Drugi to niska efektywność rolnictwa chociaż nieco lepsza niż średnio w Małopolsce. Niska efektywność rolnictwa spowodowana jest małą skalą produkcji wynikającą z rozdrobnienia gospodarstw oraz ich dużego przeciążenia zbędną siłą roboczą. W gminie Trzciana na 100 ha użytków ych pracuje 74 osoby. Przy ich ograniczeniu do wskaźników krajowych okazuje się że 52 osoby/ 100 ha UR jest zbędne, czyli niepotrzebnie obciąża gospodarstwa rolne swą siłą roboczą. Inne, nie mniej ważne problemy gminy stanowiące barierę rozwojową to:
- brak instytucji lokalnych wspierających rozwój gospodarczy i społeczny /stowarzyszenia, grupy producenckie i zrzeszenia branżowe producentów rolnych, kluby przedsiębiorców, organizacje młodzieżowe itp./, słabe przystosowanie mieszkańców do funkcjonowania w warunkach demokracji i gospodarki rynkowej.
Główne działania gminy powinny być zorientowane na rozwiązanie wyżej wymienionych problemów głównie poprzez:
- rozwój drobnej i średniej przedsiębiorczości w sferze pozarolniczej i okołorołniczej ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa rolno-spożywczego, turystyki oraz agroturystyki;
- modernizację rolnictwa poprzez zwiększenie powierzchni upraw roślin warzywniczych oraz sadowniczych przeznaczonych m.in. na nieodległy i chłonny rynek krakowski oraz na tworzący się ny rynek turystyczny. Budowa i organizacja rynku rolnego.
- rozwój wytwórczości produktów lokalnych (w tym rolniczych) identyfikujących się z gminą Trzciana np. markowe i regionalne produkty i usługi;
- rozwój i doskonalenie infrastruktury społecznej i technicznej celem podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy;
- ochronę i pielęgnację środowiska naturalnego oraz bogatego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego, podkreślającego tożsamość i odrębność kulturową gminy nsywną promocję gminy.

WIZJA GMINY TRZCIANA

Gmina Trzciana - rozwinięta gospodarczo, atrakcyjna turystycznie, czysta ekologicznie, zasobna ekonomicznie dzięki: wyspecjalizowanej produkcji warzywniczej przemysłowi rolno-spożywczemu, wytwórczości oraz turystyce, wykształconym mieszkańcom i ich przedsiębiorczości; przyjazna dla mieszkańców, inwestorów i gości.

Kierunki rozwoju gminy Trzciana

Przedsiębiorczość - tworzenie miejsc pracy
Cele strategiczne:
1. Wspomaganie rozwoju drobnej przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy.
2. Pozyskiwanie inwestorów strategicznych oraz środków finansowych dla społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i wspieranie już istniejących jednostek gospodarczych.
3. Aktywizacja, integracja i wspomaganie przedsiębiorczości mieszkańców.
Rolnictwo, leśnictwo, przetwórstwo
Cele strategiczne:
1. Zalesianie nieużytków i racjonalna gospodarka na użytkach leśnych.
2. Poprawa konkurencyjności rolnictwa i dostosowanie go do wymagań rynki
3. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego w oparciu o lokalną bazę surowcową.
4. Restrukturyzacja rolnictwa i poprawa stanu struktury agrarnej.
Turystyka
Cele strategiczne:
1. Tworzenie infrastruktury turystycznej oraz warunków dla rozwoju wypoczynku i rekreacji.
2. Marketing turystyczny gminy.
Oświata, kultura, sport
Cele strategiczne:
1. Ochrona regionalizmu lokalnego oraz ochrona dziedzictwa kulturalnego gminy.
2. Podnoszenie poziomu intelektualnego oraz wykształcenia młodzieży i dorosłych.
3. Ożywienie oraz rozwój aktywnych form działalności kulturalnej i sportowej.
Ochrona środowiska, proekologiczna gospodarka przestrzenna
Cele strategiczne:
1. Regulacja oraz zagospodarowanie rzek i potoków.
2. Budowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.
3. Estetyzacja gminy oraz ochrona wiejskości krajobrazu i dziedzictwa przyrodniczego.
Infrastruktura techniczna i społeczna
Cele strategiczne:
1. Doskonalenie usług socjalno-bytowych celem poprawy standardu życia mieszkańców oraz podniesienia atrakcyjności gminy.
2. Wspieranie rozwoju organizacji społecznych i młodzieżowych, związków producenckich a także infrastruktury społecznej i rynkowej.