Środowiskowy Dom Samopomocy w Rdzawie

Środowiskowy Dom Samopomocy w  Rdzawie zwany dalej „Domem” jest jednostką budżetową gminy Trzciana, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej wobec osób powyżej 18 roku życia, objętych ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. Dom jest placówka pobytu dziennego typu A, B i C przeznaczoną dla 38 osób

       Typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych

       Typ B – dla osób upośledzonych umysłowo

       Typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe  zaburzenia czynności psychicznych .

Dom działa na podstawie :

·         ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

·         ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego

·         ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

·         ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

·         ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

·         rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

·         statutu uchwalonego uchwałą Rady Gminy Trzciana Nr.XII/115/12 z dnia 11 września 2012r.

 Środowiskowy Dom Samopomocy   świadczy usługi dostosowane do szczególnych potrzeb  jego Uczestników, w szczególności poprzez pracę socjalną, psychoterapię, rehabilitację, organizację czasu wolnego. Terapeuci dostosowują swoje zadania i metody pracy do zmieniających się potrzeb i możliwości osób korzystających ze wsparcia w ŚDS ,tak aby niepełnosprawność nie kojarzyła się osobom korzystającym z tej placówki z odosobnieniem ,  uzależnieniem od innych oraz brakiem społecznej akceptacji.

Głównym celem organizowania tej formy pomocy jest podniesienie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom, które z powodu choroby maja poważne trudności w życiu codziennym. Polega to przede wszystkim na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Oparcie to w szczególności dotyczy partnerskiej rady i pomocy w sprawach związanych ze współżyciem społecznym, gospodarowaniem pieniędzmi, załatwianiem spraw poza Domem, wykonywanie różnych prac, uczestnictwie w różnorakich zajęciach, aktywnym spędzaniem czasu wolnego, motywowaniem do pracy przez wykorzystanie posiadanych umiejętności, utrzymaniem kontaktów z rodziną , znajomymi i  przyjaciółmi.

Pracownicy naszego Domu, to dobrze wykształcona kadra, przygotowana do realizacji tych zadań.

Zajęcia w  Środowiskowym Domu Samopomocy w Rdzawie odbywają się od  poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.30 do 15.30

Naszym Uczestnikom zapewniamy :

·         terapię zajęciową

·         rehabilitację ruchową, również hipoterapię

·         bezpieczeństwo, poczucie wspólnoty, wsparcie

·         codziennie jeden gorący posiłek

·         poradnictwo psychologiczne

·         pomoc w załatwianiu wszelkich spraw

Przychodząc do nas uwierzysz, że mimo choroby możesz wiele, że Twoje życie ma sens,  jesteś  potrzebny – razem możemy więcej.

powiększ tekst A A A